Haarlemsche Courant De strijd in Oost Pruisen. JaaTg., No. 65 Bureaux: Groote Houtstraat M Postgiro 134939. Bijkantoren: Soendaplein *L IJmuiden. KennemerJaan 154. Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaterdaf 17 Maart IMf CTltg.Grai. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 28 ct., per rond. 1,1», per kwartaal 3.42. Ir. p. post 3.73. Losse nummers 8 cent. Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1297 Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op ons bruggenhoofd over de Drau ten zuidoosten van Siklos zette de vijand, na de zware verliezen, die hij op 2 Maart heeft ge leden, zijn aanvallen slechts met zwakkere strijdkrachten voort. Ook de op het bruggen hoofd ten zuidwesten van Siklos ondernomen bolsjewistische en Bulgaarsche aanvallen mislukten evenals de vorige dagen. Tusechen het Plattenmcer en de Donau braken onze gevechtsgroepen nog meer krach tig versterkte steunpunten uit het vijandelijke front, lieten, ondanks groote terreinmoeilijk heden, verscheidene sectoren achter zich en sloegen talrijke door tanks gesteunde tegen aanvallen der Sowjets af. In Midden-Slowakije verhinderden onze grenadiers ten oosten van de Boven-Gran in wekenlange verbitterde gevechten van man tegen man een doorbraak der bolsjewisten. Alleen in Altsohl konden zij gisteren ten koste van zware verliezen binnendringen. Aan weerszijden van Schwarzwasser zetten de Sowjets hun door afdeelingen tanks ge steunde doorbraakpogingen zonder èenig suc ces voort. In snel ondernomen tegenaanvallen werd ten zuidwesten der stad verloren terrein heroverd en werden vijandelijke aanvalsgroe pen in het noordelijke deel van het gevecbts- gebied, die geconcentreerd werden, uiteenge slagen. 65 Sowjetstanks werden tot dusver vernietigd. Aan het Oderfront bij Lebus stortten met verminderde kracht ondernomen aanvallen der bolsjewisten in het goed gerichte vuur van onze artillerie met vele verliezen ineen. Ook aan de verdedigingsgordel rondom Stettin mislukten vrij zwakke aanvallen van den vijand voor onze stellingen. Eigen gevechts groepen heroverden verloren steunpunten en maakten gevangenen. In den aanval op ons bruggenhoofd Dievenof behaalden de Sowjets in talrijke door krachtig artillerievuur ge steunde aanvallen slechts geringe penetraties. Kolberg wordt in een verbitterden strijd met overmachtige strijdkrachten gehouden. Voor Gotenhafen en Danzig brachten onze divisies in een aanhoudende zware worsteling den vijand zware verliezen toe en verhinder den zij een verbreking van het front. Zware en lichte vlootstrijdkrachten mengden zich herhaaldelijk met aanhoudende uitwerking in de afweergevechten langs de West-Pruisische kust. In Oost-Pruisen ging de vijand na zware voorbereiding door de artillerie met zeven infanterielegers en talrijke tankformaties op- nieuwe tot een grooten aanval over. Aan de brandpunten van den slag, ten noordwesten van Lichtenfeld en Zinten, alsmede ten oosten van Brandenburg leveren de in een weken- langen rijk aan ontberingen zijnden veldslag beproefde formaties onder het opperbevel van den kolonel-generaal Rendulic een zwaren strijd. Haar ongebroken kracht wordt door de vernietiging van 104 Sowjettanks gisteren dui delijk bewezen. In Koerland verminderde de kracht van den Sowjet-stormloop als gevolg van de zware verliezen en de beginnende dooi ook in het gevechtsgebied van Frauenburg. Talrijke af zonderlijke aanvallen van den vijand liepen te pletter op de onwrikbare afweerkracht van onze troepen. Voor ons front aan den Neder-Rijn duren de levendige bewegingen van den vijand, deels door kunstmatige nevel gesteund, voort. Zij werden door salvo's van onze artillerie be streden. Bij Remagen konden de Amerikaan- sche divisies in voortgezette krachtige aanval len na verbitterde gevechten in plaatsen en bosschen onze stellingen in geringe mate iets terugdrukken, zij bleven vervolgens echter met zware verliezen in het afweervuur of door tegenaanvallen opgevangen, steken. Eigen slagvliegtuigen en jagers mengden zich met goede uitwerking in den strijd. Aan de Ruwer hervatte de vijand zijn aanvallen met vrij sterke strijdkrachten. Aan weerszij den van het bosch van Osburg, kon hij plaat selijke bruggenhoofden vormen, terwijl hij ten zuidoosten van Saarburg afgeslagen werd. Vijandelijke aanvallen bij Saariautern en in de Beneden-Vogezen mislukten. Na krachtige voorbereiding door de artil lerie was de vijand tijdelijk het noordelijke deel ran Hagenau binnengedrongen. Hij werd gistermiddag weer verdreven. In het bestek van een zuiveringsoperatie in het Dalmatische kustgebied ten zuidwesten van Bihac hebben Duitsch-Kroatische ge vechtsgroepen ondanks moeilijke weers- en terreinomstandigheden den vijand uit een aantal steunpunten verdreven. hem zware verliezen toegebracht en talrijke stukken ge schut. zware wapens, alsmede ravitailleerings- opslagpiaatsen buitgemaakt of vernietigd. Door de aanvallen van gisteren van forma ties Amerikaansche bommenwerpers op het rijksgebied werd vooral Regensburg getroffen. Nieuwe Japansche wapens? In de Amerikaansche bladen zijn de laai ste dagen berichten verschenen, waarin ge tracht wordt een verklaring te vinden voor de groote Amerikaansche verliezen bij de gevechten op het'Japansche eiland Iwojima. niettegenstaande de groote overmacht aan materiaal der Amerikaansche troepen Vol gens deze berichten zouden de Japanners ge bruik maken van een aantal nieuwe wapens, o.a. van een soort raketbom, welke groote verliezen onder de U.S.A.-troepen heeft ver oorzaakt. Ook gebruiken de Japanners voor het eerst een 32 c.M. granaatwerper en een 20 c.M. rakettengeschut. dat niet nader be schreven wordt. Men verklaart dat deze nieuwe Japansche wapens een bizonder groo te uitwerking hebben. Door aanvallen van Britsche terreurvliegtui- gen ontstond in de gebieden van Wuppertal, Gelsenkirchen en Recklinghausen deels zware schade. In den nacht wierpen Britsche ge vechtsvliegtuigen opnieuw bommen op de rijkshoofdstad. Ons vergeldingsvuur op Londen duurt onderbroken voort. Ook het vijandelijke voersteunpunt Antwerpen ligt voortdurend onder het zware vuur van onze lange-afstands wapens. Van het krachtig beschermde aanvoerver- keer naar Engeland en Frankrijk brachten onze duikbooten opnieuw acht schepen met éen gezamenlijken inhoud van 48.200 brt. tot zinken. Groote aanvallen aan de fronten verwacht. Naar van Duitsche zijde werd medegedeeld, zijn er aanwijzingen waaruit men kan op maken, dat zoowel aan het Oostelijk als aan het Westelijk front groote aanvallen kunnen worden verwacht. Op het oogenblik heerscht aan de fronten een betrekkelijke" stilstand, welke echter beschouwd wordt als de voor- looper van een orkaan, welke alles zal over treffen, wat in de laatste weken aan de fron ten is voorgevallen. In het Westen tracht Eisenhower zijn oude tactiek toe te passen, welke er op gericht is, zooveel mogelijk men- schen te sparen, doch naar men van Duitsche zijde verklaart, is het ondenkbaar, dat hij er op deze wijze in zal slagen, successen van beteekenis te behalen. Toch wijst alles er op, dat de Amerikanen willen trachten, hun bruggenhoofden aan den Rijn, die voort durend onder zwaar Duitsch artillerievuur liggen, uit te breiden. De Duitsche legerleiding richt zijn aandacht nog steeds in hoofdzaak op het Oostelijk front, waar de druk der Sovjettroepen op de brandpunten van den strijd nog steeds aan houdt Men wijst o.a. op het feit. dat het Oderfront nog voortdurend stand houdt, ho^ wel het in feite nog geïmproviseerd is en uit snel aangevoerde reserve-formaties be staat. De militaire woordvoerder van de Wilhelm- strasse zeide dat de Anglo-Amerikaansche formaties op het bruggenhoofd bij Remagen voortdurend trachten haar gebied uit te brei den. Zij slaagden er in het bruggenhoofd eenïgszins breeder en dieper te maken. Op het oogenblik zijn echter Duitsche tegen acties gaande. De militaire woordvoerder sprak voorts uitdrukkelijk de herhaaldelijk door Moskou geuite bewering tegen, dat stad en vesting Küstrïn door de Sovjettroepen genomen zou den zijn. Hij verklaarde, dat stad en vesting nog steeds hecht in Duitsche handen zijn.^ In welingelichte kringen te Berlijn typeerde men de oorlogssituatie met de opmerking, dat, afgezien van het Duitsche bruggenhoofd in West-Pruisen en van het Hongaarsche oorlogstooneel, de gevechtsbedrijvigheid aan de beide voornaamste Europeesche fronten op het oogenblik gering is. Wat zich aan beide fronten afspeelt, is niets meer en niet minder dan de voorbereiding voor nieuwe belangrijke gevechtshandelingen. Van dit oogpunt uit moeten de offensieve acties van Anglo-Amerikanen en Sovjets en de nog steeds plaatselijke Duitsche aanvallen beschouwd worden. Zij hebben het bereiken van geschikte uitgangsstellingen voor de ko mende slagen ten doel. Groote aanval in Oost-Pruisen. In het Duitsche weermaehtbericht van 14 Maart werd o.a. nog het volgende mede gedeeld: In Oost-Pruisen ging de vijand na zware voorbereiding door de artillerie met zeven infanterielegers en talrijke tankformaties opnieuw tot een grooten aanval op ons Zuid- Oostelijke front over. Aan de brandpunten van den slag, ten Noord-Westen van Lichten feld en Zinten, alsmede ten Oosten van Brandenburg leveren de in een wekenlange rijk aan ontberingen zijnden veldslag beproef de formaties onder het opperbevel van den kolonel-generaal Rendulic een zwaren strijd. Haar ongebroken kracht wordt door de ver nietiging van 184 Sovjet-tanks gisteren dui delijk bewezen. In Koerland verminderde de kracht van den Sovjet-stormloop als gevolg van de zware verliezen en de beginnende dooi ook in het gevechtsgebied van Frauenburg. Talrijke af zonderlijke aanvallen van den vijand liepen te pletter op de onwrikbare afweerkracht ar. onze troepen Voor ons front aan den Neder-Rijn duren de levendige bewegingen van den vijand, deels door kunstmatige nevel gesteund voort Zij werden door salvo's van onze artillerie bestreden. Bij Remagen konden de Ameri kaansche divisies in voortgezette krachtige aanvallen na verbitterde gevechten in plaat sen en bosschen onze stellingen in geringe mate iets terugdrukken zij bleven vervolgens echter met zware verliezen in het afweer- •uur of door tegenaanvallen opgevangen steken. Eigen slagvliegtuigen en jagers mengden zich met goede uitwerking in den strijd. Aan de Ruwer hervatte de vijand zijn aanvallen met vrij sterke strijdkrachten. Aan weers zijden van het bosch van Osburg kon hü nlaatseliike bruggenhoofden vormen terwn' hij ten Zuid-Oosten van Saarburg afgeslagen werd. Vijandelijke aanvallen bii Saariautern en in de Beneden-Vogezen mislukten. Na krachtige voorbereiding door de artil lerie was de vijand tijdelijk het Noordelijke deel van Hagenau binnengedrongen. Hij werrt gistermiddag weer verdreven. Van het krachtig beschermde aanvoerver- keer naar Engeland en Frankrijk brachten onze duikbooten opnieuw acht schepen met een gezar-ulijken inhoud Van 48.200 brt. tot zinken. Nieuwe waarschuwing tegen boomhakkers. De höhere SS- und Polizeifiihrer vestigt di aandacht op het feit. dat het gebrek aar brandstoffen er toe heeft geleid, dat de bevol king willekeurig boomen en struiken in stra ten, op wegen en pleinen verwijdert. Deze wijze van optreden van de bevolking is niet toelaatbaar. Tegen overtreders zal met de meest mogelijke gestrengheid worden op getreden en de daders zullen door de Neder landsche politie onmiddellijk worden ge arresteerd. Noodrantsoenbonnen Melk. Noodrantsoenbonnen geven met ingang van 18 Maart recht op het koopen van twee liter gestandaardiseerde melk per rantsoen. Voor zoover achterstand in de aflevering op vóór 11 Maart ingeleverde noodrantsoenbonnen be staat, dient na 17 Maart de achterstand afge leverd te worden in melk en wel op basis van twee liter melk per rantsoen. Het publiek dient er rekening mee te houden, dat bij af levering van melk voorrang gegeven zal wor den aan bonnen van het inlegvel boven rant soenbonnen. Schietpartij in een café te Groningen. Eenige dagen geleden heeft zich in een café aan de Nieuwstad te Groningen een drama af gespeeld. De caféhouder had de hulp der poli tie ingeroepen, waarop zich twee hoofdrecher cheurs derwaarts begaven om een verdacht individu te arresteeren. Toen zij hiertoe wil den overgaan, schoot de man plotseling met een revolver op den rechercheur R. Rensema. die dood ineenzakte. Ook op den anderen rechercheur werd een schot gelost, waardoor deze ernstig gewond raakte. De dader werd eveneens ernstig gewond, doch wist eerst nog te ontvluchten. Later is hij aan de gevolgen van de verwondingen overleden. Drukkerij van valsche noodkaarten ontdekt. De Economische Dienst van de Amsterdam- sche politie heeft in een woning in de Pietc-r Langendijkstraat aldaar een drukkerij ont dekt, waar valsche noodkaarten werden ge drukt. Het was reeds eenigen tijd bij de poli tie bekend, dat er valsche noodkaarten in omloop waren, die zoo goed waren nagemaakt, dat de winkeliers, die de bonnen ontvingen, de vervalsching niet bemerkten. Het onderzoek van de politie leidde naar de woning in de Langendijkstraat, waar cliché's en een partij •alsche kaarten werden aangetroffen. Zeven personen, die bij deze zaak betrokken waren, konden gearresteerd worden. Roemenië. In het Britsche Lagerhuis heeft minister Eden bijzonderheden over den toestand in Roemenië medegedeeld Hij maakte gewag van een boodschap der Sovjet-Unie aan de Britsche regeering, waarin was medegedeeld, dat in Roemenië een regeeringswisseling noodig was, aangezien Radescu niet in staat werd geacht de orde te handhaven en deze onvoldoende maatregelen nam om de pro- Duitsche en pro-fascistische kringen in Roe- uit te schakelen. Radescu heeft toen bij de Britsche vertegenwoordiging in Boe karest zijn toevlucht gezocht, aangezien hij zich bedreigd gevoelde. Eden verklaarde, dat de Britsche vertegenwoordiging Radescu op nam, aangezien zij geen berichten had ont vangen, volgens welke Radescu persoonlijk bij een of andere actie was betrokken. Mo menteel zijn er tusschen Engeland en de Sovjet-Unie gedachtenwisselingen over den toestand in Roemenië aan den gang. Door middel van Radio Boekarest is een boodschap van de Roemeensche communis tische partij bekend gemaakt, welke naar aanleiding van de aansluiting van Zeven bergen aan het Roemeensche volk is gege ven. In deze boodschap worden de histori sche partijen aangevallen, aangezien zij tegen de belangen van het volk in zouden hebben gehandeld. De communistische partij eiseht van Roemenie vastbeslotenheid om aan den oorlog tegen Duitschland deel te nemen. TURKIJE EN DE SOVJET-UNIE. Volgens den correspondent van de Times in Ankara worden momenteel tusschen Tur kije en de Sovjet-Unie onderhandelingen ge- oerd over de eventueele verlenging van het neutraliteïts- en niet-aanvalsverdrag. dat dit jaar afloopt. HET WAPENSTILSTANDSVERDRAG MET BADOGLIO. Volgens een United-Press-bericht uit Was hington zijn daar bizonderheden bekend ge worden over de wapenstilstandsvoorwaarden, weike aan de regeering-Badoglio zijn opge legd Verlangd wordt o.a de volledige ont wapening van Italië het betalen der bezet- tingskosten der Geallieerden, het afstaan van twee millioen arbeiders die in de fabrieken der Geallieerden zullen moeten werken en de afscheiding van Itaiiaansche gebieden ten gunste van Engeland. Frankrijk en Grieken and Italië zal voorts de volledige onafhan kelijkheid van Abessvnië moeten erkennen. Nadere voorwaarden zullen op een vredes conferentie worden vastgesteld DE HERTOG VAN WINDSOR. Naar uit Londen wordt gemeld, is de Hertog .•an Windsor afgetreden als gouverneur der Bahama-eilanden. AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. De Amerikaansche minister Stimson heeft •erklaard, dat de Amerikanen tot dusverre aan dooden. gewonden en gevangenen 839.591 man hebben verloren. Donderdag vierde de heer A. van dc-r Aart, adjunct-inspec teur bij den Raad van Arbeid, zijn zilveren ambtsjubileum. Dat hij in deze functie zeer ge zien is heeft hij in den loop van den dag ondervonden. Doch tevens had men een goede ge legenheid te toonen, dat zijn persoon en zijn functie ale voorzitter van de afdeeling Haarlem van den Ned. Voet balbond gewaardeerd worden en uit voetbalkringen was de belangstelling eveneens groot. Des morgens is de jubilaris op het kantoor gehuldigd door den waarnemend voorzitter, mr. G. Snoeck Henkemans, die de verdiensten in herinnering bracht en een geschenk, bene vens een oorkonde, als herin nering aan dezen dag aanbood. In zijn woning kreeg de heer Van der Aart bezoek van het jubileumcomité, zijn onmid- dellijken chef en den chef-de- bureau. De heer C. Strijbos voerde het woord, herinnerde o.a. aan de werkzaamheden van den jubilaris voor het co mité, waarna hij bloemen aan bood. Een geschenk zal later worden overhandigd. Des mid dags hield de heer Van der Aart receptie. Van enkele groote bedrijven ontving hij bloemen, verder van mr. C. Koch, oud-voorzitter van den Raad van Arbeid, het bestuur der afd. Haarlem van den Ned. Voetbalbond en de Seheids- rechtersgroep Haarlem. Geluk- wenschen boden aan vertegen woordigers van bedrijven, vele •ollega's, de leden van het be tuur van de afd. Haarlem van den N V B.. namens wie de on der-voorzitter, de heer H. W. •an Turnhout, de gelukwen- schen aanbood, voorts de hee- G. W. de Korte en J- Koel man, voorzitter en secretarie an de Scheidsrechtersgroep, M. Tysseling, vice-voorzit- ter van „Haarlem", mr. H. W. van den Berg, namens H F C. •n J. H. Luyken, voorzitter an E D.O., die in hun toespra ken de verdiensten van den heer Van der Aart ten behoeve an de sport belichtten en de beste wenschen voor de toe komst aanboden. Ongeveer tachtig dames en heeren tee kenden het receptieregister. Uit een pakhuis van een groentehandelaar aan t Krom zijn een kist met ^6 lof' 5 kg bieten en gewichten gesto len en uit een pakhuis aan de Voortingstraat van een ande ren handelaar vier hl aardap pelen, 30 roode kooien, hoe veelheden uien en wortelen, verder kisten en een handwa gen. Na een steen door een etalage van een schoenmakerij aan den Rijksstraatweg geworpen te hebben, heeft men uit de uit stalkast twee paar schoenen gestolen, welke aan klanten behoorden. „WE ZOEKEN MANNEN IN UW HUIS". Donderdagavond kreeg een bakker aan de Van 't Hoff- straat bezoek van twee onbe kenden. die meedeelden een onderzoek in de woning te moeten instellen, daar zij ver moedden, dat er mannen ver borgen waren. De bezoekers hebben echter meer gezocht naar levensmiddelen can naar personen, want toen de bakker later een onderzoek ging in stellen. vermiste hij 90 pond tarwe, 60 pond rogge, haver mout, gort. een horloge, schoe nen en 3800 broodbonnen. INBRAKEN IN HAARLEM. Ten nadeele van een koop man zijn uit een pakhuis aan de Lange Heerenvest een rij wiel. een geit en een partij meel gestolen. Een bewoner van de Spaarn- wouderstraat heeft bij de poli tie aangifte gedaan van dief stal van 5 hl aardappelen, groene erwten, witte boonen, damesfiets en een zak met uien. Uit een fabriek van hui- denbereiderij aan den Spaarn- dammer^eg is een hoeveelheid bont gestolen. Een chauffeur, die een akhuis heeft aan de Gasthuis straat. vermist wollen dekens gordijnen, welke daar voor anderen waren opgeslagen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1