Haarlemsche Courant Z90e Jaar?., No. CC Bureaux. Groote Houtstraat M Postgiro 134968. Bijkantoren: Soendapletn SL IJmuiden, Kennemerlaan 164. Nieuwsblad voor Noord-Holland Maanda? 19 Maart 194J Oltg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct., per mnd. l.is, per kwartaal 3,42, fr, p. post 3,73. Losse nummers 6 cent. Hoofdredacteur: F. C. Derka. K 1297 Verklaringen van Churchill. Churchill heeft in het Lagerhuis toegege ven, dat het Nederlandsche volk thans leed en ontberingen heeft te doorstaan. Hij voeg de hieraan toe, dat Engeland het Nederland eche volk op het oogenblik echter slechts weinig practisehe hulp kan verleenen. Minister Churchill heeft volgens Reuter, ln een conferentie der conservatieve partij o.m. verklaard Wij hebben onze organisaties geheel ge wijd aan de voortzetting van den oorlog. Toen wij daartoe het besluit namen, hebben wij geduldig en bijna zwijgend de vele pro vocaties aanvaard, die ons van den kant var die groep van politici van den linkervleugel werden toegevoegd, voor wie twist onder de partijen den levensadem beteekent. Wij heb ben vele beleedigingen en lasten, ik wil niet zeggen ongemerkt, maar onbeantwoord laten passeeren teneinde ons te kunnen concen- treeren op de eischen die de oorlog stelde. Voortgaande gaf Churchill uitdrukking aan de hoop op een spoedig einde van den oorlog in Europa. Er zouden dan groote prestaties noodig zijn om den oorlog tegen Japan voort te zetten. Geen gevoel van oorlogsmoeheid mag ons belemmeren, zoo zeide hij De om vang van den oorlog tegen Japan wordt be grensd door de scheepsruimte en de overige transportmiddelen. Wanneer wij naar de toe komst zien, is niets duidelijker dan dat bij het einde van den oorlog de wereld verschei dene jaren lang zal staan tegenover een acuut gebrek aan levensmiddelen. Churchill waarschuwde er voor de verhoogde levens middelenproductie, die in den oorlog bereikt is, weer prijs te geven. Aan het slot van zijn rede voorspelde Churchill de overwinning van Engeland waarvan hij zeide: Zij komt ons ervaren oog meer voor als een verlos sing dan als een triomf. De voedselpositie in België. Met betrekking tot de voedselpositie var België heeft de Belgische minister-president Van Acker in een radiorede o.a. gezegd, dat onmiddellijk de meest drastische maatregelen genomen moeten worden. Wij hebben, zoo zeide Van Acker, onverwijld een minimum- aanvoer noodig van 2000 ton levensmiddelen per maand. Ik betreur het te moeten verkla ren, dat op het gebied van de levensmiddelen voorziening een volkomen anarchie bestaat. Vele producenten blijven in gebreke wat be treft het voldoen aan hun leveringsplicht en voorzien in plaats hiervan de zwarte markt. Onze taak is geweldig en de regeering wenscht duidelijk tot uiting te doen komen, dat zij tegen de zwarte markt zal optreden, zooals deze verdient. AANSLUITING VAN OOSTENRIJK HERDACHT. Rijksminister dr Arthur Seyss Inquart, wiens naam onafscheidelijk is verbonden met de hereeniging van de Oostmark met het Duitsche rijk, heeft ter gelegenheid van den zevenden verjaardag van deze hereeniging een telegram aan den Fiihrer gericht, waa hij wees op de onvoorwaardelijke trouw de algeheele toewijding der Duitschers uit de Oostmark. De Führer heeft Rijksminister Seyss In quart het volgende telegrafische antwoord doen, toekomen: „Den groet, dien ge mij ter gelegenheid van den zevenden verjaardag der hereeniging van de Oostmark met het Rijk hebt gezon den, beantwoord ik hartelijk. Ik gedenk daarbij dankbaar de verdiensten, die ge u hebt verworven voor de voltooiing van deze hereeniging. Zooals eens de nationaal-socia- listische beweging allen tegenstand ten spijt, het Groot Duitsche Rijk schiep, zoo zal dit rijk den het opgedrongen strijd om zijn be staan ten slotte tot een zegevierend einde brengen. Hoofdkwartier van den Führer, 11 Maart '45. (w.g.) ADOLF HITLER „Winkels kijken Bij een wandeling door de winkelstraten der Spaarnestad is er voor den kijklustigen kooper weinig te beleven. Talrijke gevels gaan immers als het ware schuil achter mas sale houten schotten of een bepantsering van gegolfd plaatijzer. Sommige zakenlieden heb ben hun etalageruimten weliswaar keurig ingericht, doch de ledige verpakkingen der vooroorlogsehe artikelen verraden. dat er geenszins aan de wenschen der cliënten kan worden voldaan. In enkele gevallen bestaat de uitstalling slechts uit een reclameplaat, welke niet nalaat herinneringen uit het ver leden op te wekken. Tusschen al deze zaken, die in een soort „oorlogsdommel" verkeeren, hebben talrijke kruideniers de laatste dagen een welkome afwisseling gebracht. Hun kleurige etalages met de populaire Roode Kruis-motieven too- nen weer eens iets anders. Er dient evenwel te worden geconstateerd, dat tevens nog tal rijke middenstanders hun initiatief hebben behouden. Trots de veelal sobere hun ter beschikking staande middelen wisten zij tot dusver hun uitstallingen nog smaakvol in te richten. Zoo vormen thans weer de bloem bollen een dankbaar object waarvan men zon der groote onkosten gebruik kan maken. Bij zonder treffend komt nu het werk van den vakman-etaleur tot zijn recht. De moeilijke tijdsomstandigheden en de schaarschte aan handelsartikelen blijken voor zijn fantasie geen belemmeringen te zijn. Kunstvoorwer pen, glazen- en verchroomde voorwerpen behooren tot de attributen, die door hem met eenvoud worden aangewend. Het resultaat van dezen arbeid heeft recht op waardeering, want het bewijst, dat de middenstand paraat blijft om zoo spoedig mogelijk haar volle activiteit te kunnen ontplooien en in elk geval niets nalaat om het contact met het publiek te verstevigen. De wapenstilstandsvoorwaarden aan Italië. De Internation Law Review, aldus United ress. publiceert den tekst van de wapenstil standsvoorwaarden aan Italië. Geëischt werd ■olledige ontwapening van Italië, betaling van de door de Geallieerden gemaakte be- iettingskosten, uitzending van 2 millioen Italiaansche arbeiders naar de Geallieerde landen na den oorlog. Bovendien zijn de gende besluiten betreffende afscheiding van Italiaansche gebieden genomen: Engeland krijgt de eilanden Lampedusa Pantelleria, Frankrijk het eiland Elba en strook van het Piemonteesche grensgebied, Joegoslavië krijgt Istrië en Zara, Grieken land alle Italiaansche eilanden in de Aegeï- sche Zee. Tenslotte moet Italië de onafhan kelijkheid van Abessinië erkennen en alle voorwaarden aanvaarden, die betreffende Lib - Eritrea en Italiaansch Somaliland op vredesconferentie worden gesteld. Admiraal Esteva veroordeeld. De vroegere resident-generaal van Tunis, admiraal Esteva, tegen wien de doodstraf was geëischt, is, naar de Britsche berichten dienst meldt, tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. Mr. A. S. Miedema t In Heemstede is in den ouderdom van 77 jaar overleden mr. A S. Miedema, oud-direc teur der Haarlemsche Hypotheekbank, die door zijn arbeid op velerlei gebied een zeer geziene figuur in Haarlem is geweest. Mr. Age Solco Miedema, die op 29 Juni 1867 in Sneek is geboren, waar zijn vader notaris was, studeerde aan het gymnasium in zijn geboorteplaats en in Arnhem en daarna aan de universiteiten in Utrecht en Groningen. Spoedig bleek zijn groote belangstelling voor de historie en zijn dissertatie bij zijn promo tie tot doctor in de rechten in October 1895 was gewijd aan het stadsrecht van Sneek. Promotor was prof. Fockema Andrea, hoog leeraar in Leiden. Na korten tijd advocaat te zijn geweest in Sneek, volgde op 1 Juli zijn benoeming tot gemeente-secretaris van Harlingen, na reeds eerder in aanmerking te zijn gekomen voor een benoeming aan de Provinciale Griffie in Friesland. Ook werd hij benoemd tot secretaris van het Nederlandsch Landhuishoucïkundig Congres. Drie jaar bleef hij in Harlingen, waarna mr. Miedema naar Den Haag vertrok, om op te treden als amb tenaar van het departement van Oorlog; hij trad op als secretaris van de Staatscommissie tot onderzoek naar het rekenplichtig beheer aan dit departement en bij de militaire kle dingmagazijnen, waar men voor een tekort van veertien ton stond, als gevolg van ver rekening van militaire kleeding en goederen. Nadat deze commissie verslag had uitge bracht, ging de heer Miedema in den rang van hoofdcommies over naar het hoofdbestuur der posterijen, als hoofd der afdeeling comp tabiliteit. Ook deze functie vervulde de overledene enkele jaren. Op 17 November 1903 werd hij benoemd tot directeur van de Haarlemsche Hypotheekbank. 1 Januari 1936 legde hij die functie neer, zoodat hij ruim twee en dertig jaar zijn krachten aan het bedrijf 'heeft ge geven. De bank was in 1903 de 17e in de rij harer zusteren, doch aan de directeuren, de heeren P. H. Craandijk en mr. Miedema is het te danken, dat ze is opgeklommen. Het ka pitaal breidde zich steeds uit en winsten werden wel eens uitgekeerd van 30 pet. Van tot 1913 vervulde mr. Miedema een be stuursfunctie in de vereeniging van directeu ren van Hypotheekbanken. Ook op ander gebied is de overledene in Haarlem werkzaam geweest. Van 1906 af was hij gedurende een aantal jaren commissaris van de Nutsspaarbank en maakte van 1911 tot 1916 deel uit van het dagelijksch bestuur; op verzoek van den Nederlandschen Spaarbank- bond bracht hij in 1910 een prae-advies uit over reserves van spaarbanken. Dan was hij van 1906 tot 1908 lid van den gemeenteraad van Haarlem, van 1927 tot 1935 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1920 tot 1923 lid van de commissie van toe- Nieuwe waarschuwing tegen boomhakkers. De höbere SS- unci Polizeiführer vestigt de aandacht op het feit, dat het gebrek aan brandstoffen er toe heeft geleid, dat de bevol king willekeurig boomen en struiken in stra ten. op wegen en pleinen verwijdert. Deze wijze van optreden van de bevolking is niet toelaatbaar. Tegen overtreders zal met de meest mogelijke gestrengheid worden op getreden en dc daders zullen door de Neder landsche politie onmiddellijk worden ge arresteerd. HAARLEMSCHE RECHTBANK Inlichtingen verstrekt voor een roofoverval- De 29-jarige slager D. J. uit Amsterdam ver kocht wel eens aan zijn stadgenooten vleesch, dat hij op clandestiene wijze verkregen had en op die manier was hij ook in contact geko men met twee personen, die in het bezit wa ren van Duitsche uniformen en wapens. Dezen had hij medegedeeld, een vriend te hebben in Badhoevedorp, in wiens woning drie varkens geslacht waren en de vader zat er warmpjes bij. In den avond van 21 November ging de slager met de anderen per auto naar de Haar lemmermeer en wees het huis van den vriend aan. Hij bleef in de omgeving en de geünifor meerden vervoegden zich aan het opgegeven adres. Daar deelden zij mee van de politie te komen en in het bezit te zijn van een brief, waarin vermeld stond, dat er drie var kens geslacht waren. Dat was verboden en daarom kwamen zij, orrt het vleesch in beslag te nemen. De bewoner antwoordde echter, dat hij vergunning had om te slachten, weliswaar niet voor drie varkens, doch een geheel onge-4 oorloofde 'handeling was er niet gepleegd. Toen er aangedrongen werd op het in beslaf nemen, talmde de man wat en een ander fami lie-lid maakte van de gelegenheid gebruik, naar de marechaussee te rijden. Gemakkelijk kwamen de bezoekers niet aan het vleesch en evenmin aan een bedrag van 3000,dat ook afgegeven moest worden. Op hét oogenblik. dat zij bijna gereed waren, verschenen de Feldgendarmerie en de Nederlandsche politie en het gevolg was, dat de drie personen arrest gesteld konden worden. De twee ge- uniformeerden hebben zich voor den Duit- schen rechter te verantwoorden gehad en d< slager J. stond Donderdag voor de Haarlem sche rechtbank terecht; hem was ten laste gelegd medeplichtigheid aan een poging tot afdreiging door inlichtingen te verschaffen over het vleesch en het geld. De officier van justitie merkte op. dat dachte een belangrijke rol vervuld heeft, want had hij niet verteld, dat zijn vriend over vleesch beschikte, dan zou het misdrijf niet bedreven zijn. De eisch luidde een gevange nisstraf van twee jaar met aftrek van voor arrest. Aantal strooptochten in IJmuiden. Eind December van het vorig jaar en begin Januari trokken de 20-jarige los werkman A-. D. uit IJmuiden en de 30-jarige pannen- dekker P. van E. uit Amsterdam er des nachts op uit, om te stelen. Zij verschaften zich toe gang tot tuinen, schuren en pakhuizen en een groot aantal keeren stalen zij in de gemeente Velsen balen meel, konijnen, aardappelen en E. bovendien een fiets. Tenslotte gelukte het de politie van Velsen het tweetal aan te hou den. Donderdag stonden D. en Van E. voor de Haarlemsche rechtbank terecht en het bleek, dat een klein aantal feiten ten laste was ge legd. De officier van justitie eischte tegen beiden een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden. Marechaussee vervoerde gestolen goederen. In Assendelft en omgeving werkten twee leden van het corps der marechaussee ijverig, als het ging om misdrijven tot klaarheid te brengen. Zij stonden dan ook bijzonder goed aangeschreven. In den loop van Januari heb ben zij echter een misstap gedaan en daardoor stonden zij Donderdag voor de Haarlemsche rechtbank terecht. Het tweetal had bij een nachtwaker van de fabriek „De Zaan" te Zaandijk een onderzoek ingesteld, daar men hem er van verdacht, suiker te hebben gesto len. doch het leverde geen resultaat op Enkele dagen later ontmoette de 30-jarige politieman den nachtwaker opnieuw en vroeg zicht op het Middelbaar onderwijs, waarbij döe hem M]> een paar p(md cacao.boter kon helpen, opdat hij in de gelegenheid zou hij in het bijzonder aandacht had voor het handelsschool-onderwijs. Ook was hij mede oprichter en eenige jaren commissaris van de Haarlemsche Melkinrichting „De Sierkan trad sinds 1916 op als bestuurder en na 19' als voorzitter van het Schuurman Schimmel van Outerenfonds en van 1911 tot 1923 was hij lid van den Voogdijraad. Deze opsomming geeft een beeld van het werkzame leven van den heer Miedema. Doch hij had ook zijn liefhebberijen en wel zijn studie voor de Friesehe cultuur, genealogie en heraldiek, benevens voor de geschiedeni; der stad Haarlem Aan verschillende tijd schriften heeft hij bijdragen geleverd en ook in uitgaven van de vereeniging „Haerlem" verschenen publicaties van zijn hand. De teraardebestelling is bepaald op Dins dagmiddag om één uur op de Algemeene Be graafplaats te Heemstede. Noodrantsoenbonnen Melk. Noodrantsoenbonnen geven met ingang van 18 Maart recht op het koopen van twee liter gestandaardiseerde melk per rantsoen. Voor zoover achterstand in de aflevering op vóór 11 Maart ingeleverde noodrantsoenbonnen be staat, dient na 17 Maart de achterstand afge leverd te worden in melk en wel op basis van twee liter melk per rantsoen. Het publiek dient er rekening mee te houden, dat bij af levering van melk voorrang gegeven zal wor den aan bonnen van het inlegvel boven rant soenbonnen. zijn een fietsband te koopen. Bij een inbraak moest hij eventueel een onderzoek instellen en dan kon hij het wel in orde maken. Met behulp van twee personen werden uit de fa briek niet enkele ki'o's, maar eenige balen cacaoboter gestolen ea vervoerd naar de wo ning van den nachtwaker. Later verscheen; hier de andere politieman, de 28-jarige Van der W.. die de gestolen goederen overbracht naar den kooper, die er ƒ18.000 voor betaalde. De marechaussee's ontvingen hiervan ieder ƒ4500. De officier van justitie eischte tegen P. Z. een gevangenisstraf van één jaar en tegen Van der W. negen maanden. De nachtwaker, de 42-jarige S. D stond terecht wegens dief stal, subs, heling en hoorde een gevangenis straf van acht maanden tegen zich eischen De rechtbank zal in deze zaken op 20 Maart uitspraak doen. Hq ging niet naar de Noord. Veertien dagen geleden stond de 27-iarige H. M. B. terecht wegens oplichting. Hij had aan eenige Haarlemmers meegedeeld, dat hij relaties had in Anna Paulowna en daar hij vroeger hulpbesteller was geweest bij de pos terijen, kon hij met een postwagen mee, om levensmiddelen te halen. Om die te koopen had hij geld noodig en de stadgenooten ble ken gaarne bereid bedragen van ƒ300, ƒ500 en ƒ1600 te geven. Later bleek, dat de man noch relaties had, noch er op uit trok, om levens middelen te halen. De rechtbank deed Don derdag uitspraak en veroordeelde B. tot een gevangenisstraf van één jaar en ze6 maanden. Rundvet voor kinderen. In eenige distributiekringen, waaronder ook Haarlem, is bon B 365 geldrg verklaard voor 100 gram rundvet De bonnen moeten voor Woensdag 21 Maart bij den slager worden ingeleverd De aflevering van het vet zal van 1 tot 14 April geschieden. Binnenkort weer spijsolie. Binnenkort zal in de pro vincies Noord- en Zuid-Hol land een bon voor vier deci liter spijsolie per persoon be kend gemaakt worden. EEN „NOORDGANGER" BESTOLEN. Een bewoner uit Leiden, die met succes een bezoek had ge bracht aan het noordelijk deel der provincie kreeg in den nacht van Donderdag op Vrij dag onderdak in een woning aan de Archipelstraat. Toen hij den volgenden morgen wil de vertrekken, had men 15 pond rogge, 22 pond tarwe. 7^2 kg spruiten 4 pond haver en brood gestolen. Het was be kend, welke personen in huis waren geweest en spoedig wer den er twee aangehouden, die in het bezit waren van de levensmiddelen. Deze artikelen werden aan den Leidenaar teruggegeven, zoodat hij opge- wdkt huiswaarts kon keeren. KAASRANTSOENEN EN GELD VERDWENEN. Een bewoner van de Hercu lesstraat heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van 250 kaasrantsoenen en een bedrag van ƒ600. welke in een portefeuille waren opgeborgen. Vermoedelijk heeft iemand zich laten insluiten, die de porte feuille gestolen heeft. ALLE-DAG-KERK. Voorloopig a'.ker. Dinsdags middags 3.304 uur in de con sistorie der Groote Kerk. Dins dag 20 Maart Ds. H. M Bielke, over het onderwerp: „Ben ik het, Heere?" Medewerking verleent Mevr. C Kramer Olifiers (sopraanl Van 33.30 uur zangdienst DIEFSTAL VAN 80 KG RUNDVLEESCH. Uit een slagerij aan de Pijls laan is een hoeveelheid van tachtig kilogram rundvleesch, zonder been, gestolen. LEVENSMIDDELEN MEEGENOMEN. Uit een filiaal van kruide nierswaren aan de Kruisstraat zijn gestolen 29 kg korstlooze kaas, 20 pakjes kinderdrank- poeder en 79 rantsoenen ver micelli en uit een winkel aan de Floresstraat 125 bussen stroop, ieder bevattend 13 kg. DR. M. H. .1. SCHOEN- MAEKERS OVERLEDEN. In den ouderdom van 69 jaar is te Laren overleden dr. M H. J. Schoenmaekers, een bekende figuur op filosofisch gebied. Van zijn hand verschenen o.a. „Het geloof van den nieuwen Mcnsch". „Mensch en Natuur", ..Het nieuwe Wereld beeld", ..Beginselen der Beel dende Wiskunde'..De We- reldbouw" en ..Inleiding tot de gewijde Wijsbegeerte". HEEMSTEDE VAN WIE IS DEZE FIETS? Op of omstreeks 26 Februari is bij de bakkerij van de fa. Franken aan den Binnenweg een damesrijwiel ontvreemd. De eigenares van deze fiets wordt thans verzocht zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen bij de politie te Heemstede, afdeeling recherche. TARUEDIEVEN AANGEHOUDEN. De Heemstecdsche politie heeft twee personen aangehou den, die ieder ongeveer een hectoliter afgesneden tarwe- i vervoerden. Zij verklaar den, deze bij een landbouwer in de Haarlemmermeer te heb ben ontvreemd. De bestolene wordt verzocht zich bij de Heemsteedsche politie, afdee ling recherche te vervoegen. DIEFSTALLEN. Inbrekers hebben zich toe gang verschaft tot een bloem- bollenschuur aan den Leid- sehevaartweg en vijftien man den met uien gestolen. Bij een inbraak bij een hor logemaker aan den Binnenweg eenige horloges ontvreemd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1