Haarlemsche Courant Felle strijd aan den Midden Rijn 290e Taarg., No. 68 Bureaux. Grooie Houtstraat N Postgiro 131950. Bijkantoren: Soendapleln 21. IJmuiden, Kennemerlaan 151. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag: 21 Maart 19M CJltg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct., per mnd. 1,15, per kwartaal 3,42, fr. p. post 3,73. Losss nummer.* 8 cent. Hoofdredacteur: F. C. Derka. K 1297 Verwoede strijd in het Westen. De dramatische ontwikkeling van den strijd aan het Zuidelijke gedeelte van het Westelijke front heeft tot een grooten slag tusschen Moezel, Saar en Rijn geleid, waarbij een omvangrijke tangbeweging van de Noord- Amerikanen zich doet onderscheiden. De Noordelijke arm van den tang bevindt zich in het gebied van den beneden-Moezel, de Zuidelijke gaat van den Noordelijken Elzas uit naar het Noorden. Tusschen Konigswinter en Hönningen. alsmede in het Zevengebergte, is de Duitsche tegenstand buitengewoon sterker geworden, zoodat de Amerikanen er slechts in het begin eenige resultaten konden bewerk stelligen. In Hunsrück en in Soonwald konden de Amerikanen daarentegen verder naar het Zuiden en Zuid-Westen oprukken. Aan de het meest naar voren geschoven pantserspits is het gelukt de Nahe over te trekken en wel in het gebied tusschen Soben- hein en Bad Kreuznach. De acties voorbij Mün ster am Stein naar het Zuiden hadden echter geen succes. De Duitschers hebben aldaar versterkingen aangevoeld en de Amerikanen ten Zuiden van de benedcn-Nahe opgevangen. Met deze aanvallen houdt de versterkte druk der Geallieerden in het gebied van het Schwarzwalder Hochwaldes verband. Het derde Amerikaansche leger heeft in het gebied van den Ruwer nieuwe versterkingen aange bracht en is paraat voor verdere opmarsch- bewegingen naar het Oosten. De geboekte terreinwinsten zijn naar verhouding gerin'g; de Amerikanen rukten op tot in het gebied van Birkenfeld, waar momenteel heftige ge vechten aan den gang zijn. Het zevende Amerikaansche leger, dat den Zuidelijken arm van den tang vormt, valt in het gebied ten Noorden en Noord-Oosten van Saargemünd en in Nordelsass aan, De zwaartepunten zijn op eenige plaatsen ver schoven. Aan weerszijden van Hagenau is de druk der Amerikanen eenigszins verminderd, terwijl bij Hornbach ten Noord-Westen van Bitsch en ten Zuid-Oosten van Saarbrücken nieuwe brandpunten zijn gevormd. Aan het front van den midden-Rijn is het bruggenhoofd Remagen nog steeds het zwaar tepunt. Een poging ten Zuid-Westen van Duisburg over den Rijn te trekken is mis lukt. Wel zijn op meerdere plaatsen aan den linker Rijnoever sterke troepenconcentraties op te merken, die omvangrijke overzetbewe- gingen moeten voorbereiden. De uit het bruggenhoofd Remagen naar voren geschoven Geallieerde strijdkrachten werden in den Bonner Ebene opgevangen; de Duitschers stellen alles in het werk om uitbreiding van het bruggenhoofd te voor komen. Aangezien de Duitsche tegenmaat regelen voortdurend krachtiger worden, kun nen de vijf samengedrongen Amerikaansche divisies slechts onder bloedige wijze staps gewijze vooruit komen. Ook hun posities aan den autoweg van Keulen naar Wiesbaden konden zij niet verbeteren. Het is duidelijk, dat Eisenhower het resul taat van den slag aan den Zuidelijken vleugel van het Westelijk front afwacht, waar hij probeert den beneden-Rijn te overschrijden, alvorens hij het bevel geeft tot een nieuwen 6prong over den rivier aan het geheele Rijn front. Gistermorgen werd nog van Duitsche zijde gemeld, dat het derde Amerikaansche leger een grootscheepschen aanval in de richting van Mainz is begonnen. Het heeft daartoe al zijn krachten geconcentreerd en ook de reser ves in den strijd geworpen. Er wordt boven dien van „vliegende formaties" gebruik ge- maak.t De linkervleugel is nog meer ver sterkt. In Coblenz zijn nog steeds verbitterde ge vechten om huizen en straten gaande. Zoowel infanterie als pantsertroepen' weren zich hierbij. Tevens zijn er verwoede gevechten in de beneden-Vogezen. De strijd in het Oosten. Van het Oostelijke front werd gistermorgen van Duitsche zijde gemeld, dat de Duitsche troepen in het gebied van Danzig en Konings bergen een volledig afweersucces hebben be reikt. Ten Westen van Koningsbergen wer den plaatselijke doorbraakpogingen voor komen. Het hevigst wordt ten Zuiden var Danzig gevochten, waar een verbeten worste ling is op te merken. Aan de Zuidelijke flank van het front in Oost-Pruisen is de aanvals- lcracht der Sovjets belangrijk afgenomen. In het Oostelijke gebied van dit front stormden groote deelen der Sovjet-legers op de Duit sche stellingen aan; zij werden opgevangen en teruggeworpen. Een en ander duidt op de voorbereiding van een geweldig offensief. Alle aanvallen der Sovjets ten Oosten en Noorden van den Neisse zijn mislukt. Ten Zuid-Oosten hiervan hebben de Sovjets het kleine stadje Neustadt bereikt, waar straat gevechten worden geleverd Een stoottroep trok den Oder over. doch werd vernietigd. In het Zuidelijk deel van Breslau werd weer verbitterd gestreden. Ten Zuiden van het Plattenmeer werkten de Duitschers zich door het Sovjet-stellingensysteem, waarbij zij de tegenaanvallen afsloegen, Ten Oosten van het Plattenmeer hebben de Sovjets verster kingen aangevoerd. Met sterke krachten trachtten de Sovjets Stuhl-Weissenburg te nemen, doch zij werden met hooge verliezen afgeslagen. Graaf Sforza. Uit Rome wordt medegedeeld, dat graaf Sforza opnieuw een benoeming tot vertegen woordiger van de Italiaansche regeering van Bonomi te Parijs van de hand heeft gewezen Leertoewijzingen in Ver. Staten. Naar Efe uit Washington meldt heeft de regeering der Vereenigde Staten zich er we gens het toenemend gebrek aan leder toe genoodzaakt gezien de toewijzing voor het particuliere gebruik tot negentig procent te beperken. Duitschers ontruimen het bruggenhoofd aan de Drau Het Duitsche weermachtbericht van Dins dag luidt Zonder door den vijand gestoord te wor den hebben onze troepen in den nacht van 18 op 19 Maart het bruggenhoofd aan de Drau ten Zuid-Westen van Siklos volgens plannen ontruimd. Uit onwetendheid van den toestand bestookten de Sovjet-Russische slag vliegtuigen en artillerie onze inmiddels door Bulgaarsche en Bolsjewistische strijdkrachten bezette stellingen op den Noordelijken oever van de Drau met bommen en vuur Tusschen Stuhlweissenburg en Felsoegalla zette de vij and met circa twintig divisies infanterie en talrijke tankformaties zijn aanvallen voort en kon het penetratiegebied aan de uitgangen van het Vertesgebergte naar het N uit breiden. Hier kwam hij echter na verbitter de gevechten voor ons afgrendelingsfront ten Westen van Tata tot staan. Aan den Oostrand van het Bahonywoud werden de vijandelijke aanvaltroepen reeds na geringe terreinwinst opgevangen. In taaie afweer verhinderden onze afweertroepen in het Slowaaksche erstgebergte de in de rich ting Neusohl beproefde doorbraak der Bols jewisten. Als gevolg van onze tegenaanvallen in de streek aan weerskanten van Löbschüts en Neisse konden de formaties van het elfde Oekrainische front haar penetraties naar het Westen en het Zuiden gisteren niet meer uit breiden. Onze troepen handhaafden zich in hun nieuwe stellingen in een taaien strijd en wierpen binnengedrongen strijdkrachten in verscheidene sectoren naar het Noord-Oosten terug. De dappere verdediging van het bruggen hoofd van Stettin vingen alle met tanks en stukken stormgeschut ondernomen aanvallen der Bolsjewisten voor hun verkorte linies op. De groote slag in West- en Oost-Pruisen nam gisteren nog in hevigheid toe. Op de brandpunten ten Westen van Kotenhafen en Zappot ten Zuid-Westen van Praust alsmede aan het front ten Zuiden van het Friesche Haf drong de vijand eenige sectiestellingen binnen. Desondanks handhaafden onze troe pen ongeschokt in hun strijdlust den samen hang van het front, vernietigden opnieuw 119 tanks en verijdelden de dreigende door braak der Sovjet-Russen naar de kust. Ten Westen van Kotenhafen mengde zich zware zeestrijdkrachten en marine-luchtdoelgeschut doeltreffend in de gevechten. Ook in Koerland zijn onze divisies aan weerskanten van Frauenburg in zwaren strijd gewikkeld met de Bolsjewistische aan- valslegers, die zij in afweer en tegenaanvallen met zware vijandelijke verliezen opvingen. De Sovjet-Russen verloren gisteren 84 vlieg tuigen. Aan den Midden-Rijn lag het brandpunt an de afweergevechten ook gisteren benoor den Königswinter en aan den auto-weg ten Oosten van Honnef. Ondanks zijn zwaar ge bruik van menschen en materiaal werd de tegenstander door tegenaanvallen tot staan gebracht of weer teruggeworpen. Aan het Zuidelijk front van het bruggenhoofd kon hij verder terrein winnen. De militaire comman dant van Koblenz verdedigt zich met de resten van het garnizoen dapper tegen den van alle kanten aanvallenden vijand. Tusschen den Rijn en het Felserbergland durende zware gevechten met de over de Nahe en het Glandal doorgedrongen vijan delijke tankstrijdkrachten voort. Aan de Zuidgrens van het Reichwald waar onze troepen de versterkingen van den Westwal betrokken hebben, zijn alle aanvallen van het zevende Amerikaansche leger met zware verliezen aan dooden en gewonden voor den ijand mislukt. In den strijd tegen vijandelijke vliegtuigen schoten onze jagers vijftien Ame rikaansche machines neer. Aan het front in Midden-Italië en Westelijke Alpen werden door stoottroepen verscheidene steunpunten van den tegenstan der vernietigd en gevangenen gemaakt In een onderneming van acht dagen hebben Kroatische formaties en Duitsche gevechts groepen het vruchtbare landsgebied der Mos- lavïna ten Zuiden van Bjelovar gezuiverd van benden en hun zware verliezen toegebracht. De tegenstander liet talrijke wapens en ver scheidene opslagplaatsen in onze handen. Aanvallen over groote uitgestrektheden van Amerikaansche terreurvlïegtuigen waren gis teren gericht op Midden- en Zuid-Duitsch- land. Er ontstond vooral schade in Jena en Fulda. Bovendien waren plaatsen in het Rijn- Poolsche verliezen. Reuter heeft een mededeeling van het persbureau van 't Poolsche leger weergegevep, volgens welke de Poolsche verliezen aan ïlitairen en burgers in dezen oorlog reeds meer dan tien millioen of 28 procent van de bevolking van voor den oorlog bedragen. In deze opgave is rekening gehouden met ge sneuvelden, gewonden, krijgsgevangenen, en door de Sovjet-Russen gedeporteerden en ge- interneerden. Arabische Liga. De Britsche Berichtendienst meldt, dat de voorbereidende commissie van de Arabische Liga een bijeenkomst heeft gehouden, welke vier uur duurde. Voorzitter was Nokrashy Paschas. De commissie heeft de formuleering van de Arabische Liga goedgekeurd en be sloten den afgevaardigden Maandag j.l. ge legenheid te geven de acten te onderteeke nen. De aldus tot stand gekomen Arabische Liga zou gisteren voor den eersten keer bijeenkomen. land-Westfaalsche gebied het doel van Brit sche bommenwerpers. Des nachts vlogen vrij zwakke formaties naar de Rijkshoofdstad en Stiermarken. Onze torpedomotorbooten hebben aan de Engelsche kust uit een krachtig beschermd convooi in felle gevechten zeven schepen met een gezamenlijken inhoud van 24.500 bruto reg. ton tot zinken gebracht, voorts een tor pedojager en twee motorkanonneerbooten be schadigd. In den voorafgaandc-n nacht schoten zij een artilleriemotorboot in brand en be schadigden andere booten. Nieuwe Roode Kruis.uitdeeling. Binnenkort bestelbonnen inleveren. Het publiek in de distributiekringen Haar lem. Bloemendaal-Zandvoort. Heemstede-Ben- nebroek, Velsen en Beverwijk dient.voor de derde verdeeling van Roode Kruis-goederen de bestelbonnen A 388, B 388 en C 505 (inleg vel GC 501) dezer dagen bij de -winkeliers te leverèn. Het publiek zal nader vernemen, wanneer de bonnen moeten worden ingeleverd en de winkeliers mogen nog niet overgaan tot het ontvangst nemen van de bonnen, daar zij n het publiek ontvangstbewijzen moeten erhamdigen, welke dezer dagen door den distributiedienst zullen worden aangeboden- Zooveel mogelijk dient de inlevering te geschieden bij dezelfde winkeliers, bij wie de verschillende bonnen voor de voorgaande ver deeling van Roode Kruis-goederen werden af gegeven. Voor de distributiekringen, waar deze verdeeling voor de eerste maal plaats vindt, zullen de distributiediensten de namen van de ngeschaltelde winkeliers bekend maken. Bin nenkort zal worden gepubliceerd, waarop deze bonnen recht geven en wanneer en tegen in levering van welke koopbonnen met de afle vering een aanvang zal worden gemaakt. Zij. die op grond van „Berechtigungsseheine" of op andere gronden in het bezit zijn van twee noodkaarten, moeten deze bonnen vóór 1 April a.s. bij de distributiediensten tegen ontvangst bewijs inleveren. Bij verzuim tot voldoening aan deze verplichting vervalt in de toekomst het recht op extra noodkaarten. Japansche hoogescholen gesloten. Blijkens een bekendmaking van regeerings- wege in het Japansche parlement is besloten alle Japansche hoogescholen c-n universiteiten tot 31 Maart van het volgende jaar te sluiten. Deze maatregel houdt verband met het mobi- liseeren van de studenten ten behoeve van de nationale verdediging. Japan meldt aanval op Kiushu- Het Keizerlijke Japansche hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat vijandelijke vloot- eenheden in de wateren ten Zuid-Oosten van Kiushu, het meest Zuid-Oostelijk gelegen eiland van het Japansche moederland, zijn verschenen. De meegebrachte vliegtuigen deden aanvallen De Japansche luchtmacht greep in en vernietigde een slagschip of om gebouwd vliegtuigmoederschip en een kruiser. Een ander vliegtuigmoederschip geraakte in brand. JAPANNERS BEZETTEN FRANSCH- INDO-CHINA. Met uitzondering van Dong Dang en Man- cay, sectoren aan de Noordelijke" grens van Fransch-Indo-China, waar de Fransch-Indo- Chineesche troepen weerstand blijven bieden, hebben Japansche troepen geheel Fransch- Indo-China overgenomen, zoo meldt het Ja pansche persbureau Domei. MANOEUVRES VAN DE SPAANSCHE VLOOT. De Spaansche vloot, waarbij verscheidene motor-torpedobooten en duikbooten waren, is na manoeuvres van verscheidene dagen, ge houden onder bevel van Admiraal Gonzales Aller, in de wateren van Santa Polo, de haven van Valencia binnengeloopen. De vloot - manoeuvres bestonden uit nachtelijke-, ne' en artillerie-oefeningen. Frankrijks levensmiddelenvoorziening. De regeering der Vereenigde Staten heeft Frankrijk thans voor de eerste maal ten be hoeve van levensmiddelentransporten eer. schip ter beschikking gesteld. Voorloopig zal dit echter eigendom der Vereenigde Staten blijven. Van Kleffens in Parijs. De minister van buitenlandsche zaken der Nederlandsche regeering te Londen vertoeft momenteel te Parijs. Tito en Albanië. De Britsche militaire vertegenwoordigers in Belgrado hebben van Tito verlangd, aldus meldt. United Press, dat deze zijn troepen uit het Albaneesche gebied zal terugtrekken. DE POLITIE STELDE IN ARREST. Verdacht van diefstal van bussen stroop uit een perceel aan de Floresslraat zijn aange houden A. P. G. en de familieleden J. v. L. M. v. L. en M. A. v. L. Een hoeveelheid stroop is in beslag genomen. Naar het bureau van politie zijn overge bracht H. A. B. en L. C. B die zich hebben schuldig gemaakt aan diefstal van diverse goederen uit een woning aan de Korte Hof straat. DIEFSTAL VAN GEREEDSCHAPPEN ENZ Ten nadeele van een aannemingsbedrijf, dat goederen had opgeslagen in den Waarderpol- der zijn gestolen twee driifriemen, bussen verf. lak, een aantsi gereedschappen, een en ander ter waarde van ƒ3000. Te De heer H. J. Bonn overleden. Amsterdam is in den ouderdom van 71 jaar overleg den de heer H. J Bonn, een zeer bekende persoonlijkheid in onderwijskringen. In 1907 werd hij bestuurslid van het Nederlandsch Onderwijzers Ge nootschap, eerst als tweede, later als eerste secretaris. Van 1918 tot December 1938 is hij voorzitter van het N O G. ge weest. Van 1908 tot 1914 redi geerde hij ,,Het Schoolblad" en ook was hij vele jaren be stuurslid van het Fonds voor Openb. Onderwijs aan Schip perskinderen. Als bestuurslid van den Am. sterdamschen Voetbalbond en als voorzitter van de Amster- damsche Schoolvoetbalcommis- sie heeft hij zeer veel voor de sport en in het bizonder voor het schoolvoetbal gedaan. Informatiebureau Ned. Roode Kruis. Het Nederlandsche Roode Kruis deelt mede, dat het in formatiebureau te 's Graven- hage is verplaatst van Korte oorhout 14 naar Prinsesse- gracht 27. Uitreiking noodkaarten. Voor het afhalen van de noodkaarten vierde serie is het Donderdag de beurt aan de let ter M van Mey af, N, O en Pa tot en met Pop en Vrijdag voor het restant van de letter P, van Por af, Q, R en S tol en met Schik. De Vleeschhal is geopend van negen tot halfdrie. Zaterdag a s. na-uitreiking De Vleeschhal zal Zaterdag s. van negen tot halftwaalf geopend zijn en dan bestaat er voor de Haarlemmers, die ver zuimd hebben hun noodkaar- ierde serie af te halen, gelegenheid de kaarten in ont vangst te nemen BONNEN VOOR DE CENTRALE KEUKEN. Zij, die in de week van 26 Maart tot en met 1 April deel nemen aan de Centrale Keuken moeten bon A.380 of B.380 voor irdappelen of één rantsoen bon aardappelen, benevens de maaltijdenkaart van deze week waarvan door het verkooplo kaal de rechterbovenhoek moet worden verwijderd, ingeleverd worden. Nieuwe deelnemers dienen in te leveren de aard appelbon en bon A.374 of B.374 voor groente of een rantsoen bon voor groente. De verkoop van de maaltij- denkaarten geschiedt met in gang van deze week uitsluit- tend op Woensdagen en Don derdagen. GEVONDEN VOORWERPEN- Boorden, v. d. Veen, Meeuwen straat 67; portem. m. i., Heres, Alphenstraal 7. portem. m. i., Verheijden, Westkolk 52 Spaarndam; want. Schopman, Zaanenlaan 67; dop. Bakker, Schagchelstraat 25rood; doos. Bureau Smedestraat: etui, Woolthuis. Barbarossastraat 4; kapje, Uitermark, Geweerstr. 13; moer. Bakker. Joh de Breukstraat 49; taschje Bureau Smedestraat; vulpen, Stol. Nas. sauiaan 25: armbandje. Baljet. Jan v. Walréstraat 11: geld. Visser, Voorhoutstr. 4. hand schoen. bureau Smedestraat; handschoen. Boeré. Nijlstraat 32; medaillon, Ruttelman, Pie- ter Kiesstraat 30: ring. Ritter, Badhuisstraat 25rood; thermo meter, Heijlman, Kloppersingel 53: taschje. Kroon, Gen. Cron- jéstraat 74rood; wiel. De Reede Brand. Ged. Oude Gracht no. 821. UMUIDEN HAARLEMMERS AANGEHOUDEN. Terzake heling werd de 42-jarige Haarlemmer P. G. aangehouden evenals zijn 17-jarige dochter E. M. A G., die van plundering werd ver dacht. Weldra bleek, dat de eiser politie een goede vangst had gedaan, want de ont vreemde goederen konden wor den achterhaald, zij zijn inmid dels aan den benadeelde over handigd JEUGDIGE RI.IWIEI.DIEVEN GEARRESTEERD. Dank zij de n- dewerking der Velser politie zijn de Haarlem mers E. W. M M en A. G., wier rijwielen in de gemeente Velsen waren ontvreemd weer in het bezit van hun karretjes gekomen. Het gelukte namelijk de beide jeugdige daders, den 16-jarigen jongen T. G. v. S. en het 14-jarig meisje P. J v. B.. afkomstig uit de Spaarncstad, &t> te sporen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1