Haarlemsche Courant Twee zwaartepunten aan het Oostelijk front. Tweede uitreiking Levensmiddelen uit Zweden. 290e Jaarf.. No. 69 Bureaux; Groote Houtstraat M Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapleln SL iJmulden, Kenneraerlaan 184, Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Donderdag' 22 Maart I9W Dl tg.; Grat. Bedrijven Damiate, Haarlem. Abonnementen: pee week 26 ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal 3,42, fr. p. post 3,73. Losse nummers 6 cent. Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1297 Krachtige verkenning der imerikanen tusschen Arnhem en Emmerik. Aan het Oostelijk front zijn twee zwaarte punten op te merken, waar de Sovjets met sterke strijdkrachten een slag willen toe brengen. namelijk het bruggenhoofd van Stettin, hetwelk zij onder alle omstandigheden willen opruimen en bij Ratibor. waar zij het gebied ten Westen van den boven-Oder In handen willen krijgen. In het bruggenhoofd ten Oosten van Stet tin, waar de Sovjets op een smal gebied met alle corpsen van het zwaar geteisterde twee de garde-tankleger en aanzienlijke deelen van twee infanterielegers onder groote ver liezen wekenlang aanvallen, is gisteren de toestand voor de Duitsche verdedigers, die zich onafgebroken verdedigd hebben, tijdelijk verscherpt. Bijzonder bloedig waren de straatgevechten In het Zuiden van Altdamm, waar de Bols jewisten, na 19 maal te zijn afgeslagen, ter slotte konden binnendringen. Even verbit terd was de strijd om een domineerende heu velreeks, waarop de Duitschers tot vijf maal toe stormliepen, alvorens het front op bevel ter besparing van strijdkrachten teruggeno men werd. Wekenlang helde de Zuidelijke vleugel van het Sovjet-Russche front in Opper-Silezië ver naar het Oosten over en herhaaldelijk hebben Duitsche tegenaanvallen de bedoeling, het gebied te zuiveren, tegengewerkt. De Sovjets konden hierdoor geen aaneengesloten aanvalsfront verkrijgen. Thans pogen de Sov jets met drie pantserspitsen het gebied ten Westen van den Boven-Oder te veroveren. De Zuidelijke spits wijst naar het Mahrisch- Ostrauer Industriegebied en helt nog het verst over. De in het centrum en het Noorden actieve aanvalsgroepen werken zich in een tangbeweging naar elkaar toe. Uit het gebied ten Noord-Westen van Ratibor zijn de Sovjets tot in het gebied ten Noord-Oosten van Leob- schütz opgedrongen. Ten Zuiden van Grottkau grijpt de Noordelijke arm van de tang naar het Zuiden en wel ten Noorden en ten Noord- Oosten van de stad Neisse. De tang wil dus de vooruitspringende Duitsche frontboog ten Westen van den Oder tegenover Oppeln af knijpen Ondanks de sterke pantserconcen traties der Sovjets is het echter niet gelukt de Duitsche verdediging, die zich sinds weken op den aanval kon instellen, onder den voet te loopen. De Duitschers bieden verwoeden weerstand. In het weermachtbericht van 20 Maart werd medegedeeld, dat de Duitsche troepen, zon der door den vijand gestoord te worden, in den nacht van 18 op 19 Maart het bruggen hoofd aan den Drau ten Zuid-Westen van Siklos. volgens plannen hebben ontruimd. Tusschen Stuhl-Weissenburg en Felsoegalla kon de vijand met circa twintig divisies in fanterie en talrijke tankformaties het pene- tratiegebied aan de uitgangen van het Vertes gebergte naar het Noord-Oosten uitbreiden. Gistermorgen werd van Duitsche zijde medegedeeld, dat zich op de Zuidelijke vleu gel van het front in Opper-Silezië een sensa- tioneele wijziging heeft afgeteekend. Na sterke aanvallen van het Westen en Oosten uit wil den de Sovjets een groote Duitsche gevechts groep omsingelen, doch dit werd verhinderd, waarna aanzienlijke deelen van de aanvallen de legers zelf werden ingesloten. Onophoude lijk worden hieraan door de Duitsche artil lerie verliezen toegebracht. Na de aanvallen ten Oosten van de stad Neisse is er geen sprake van een rechtloopend front meer. Aan beide zijden zijn hier hooge verliezen geleden, doch die van de Sovjets overtreffen de Duitsche verliezen vele malen Een omsingelingspoging der Sovjets, die met sterke strijdkrachten werd ondernomen, mis lukte. Van het Noorden en Zuiden uit hebben de Sovjets een stormloop op de stad Glogau geopend met de bedoeling deze te omsingelen. Tot twaalf maal toe vielen zij aan, doch steeds werden zij afgeslagen. Ten Oosten van Stettin werden niet minder dan negentien Sovjet-aanvallen verhinderd, waarna deze er in slaagden het Oostelijk deel van de stad Altdamm, ten Westen van Stettin binnen te dringen; er zijn verbitterde straatgevechten gaande. Hoogtepunt in West-Pruisen. In West-Pruisen heeft de slag zijn hoogte punt bereikt. Er wordt voornamelijk bij Go- tcnhafen en ten Zuid-Westen van Danzig gevochten. Ten Zuid-Westen van Danzig zijn opnieuw herhaalde doorbraakpogingen der Sovjets mislukt. Wel konden de Sovjets een domineerende hoogte veroveren. In Oost- Pruisen hebben de Duitsche troepen om eer doorbraak der Sovjets te verhinderen, stel lingen in het Oostelijke gedeelte van het front teruggenomen In het Zuidelijk deel van Breslau zijn nog steeds gevechten om straten en huizen aan den gang. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de militaire spreker van de Wilhelmstrasse over de Sov jet-aanvallen bij Stuhl-Weissenburg heeft uitgeweid. Hij beschouwde deze als tegen maatregelen tegen het Duitsche offensief tusschen het Plattenmeer en den Donau, als mede tusschen het Plattenmeer en den Drau De Duitsche aanvalskracht is hierdoor niet verzwakt. De Duitsche druk wordt nu hoofd zakelijk in Zuidelijke richting uitgeoefend Het feit. dat de Sovjets de stad Stuhl-Weis senburg zijn binnengedrongen. noemde de 6preker in dit verband van geen belang. Britsche overtocht over den Neder-Rijn' Nu alle Amerikaansche legergroepen deel nemen aan den vierden algemeenen storm loop op het Duitsche Westelijke front en voor een groot deel reeds weken zware gevechten met veel verliezen leveren, worden de •ijzingen talrijker, dat het tweede Britsche ieger zijn voorbereidingen voor den overtocht /er den Neder-Rijn thans heeft voltooid. Sedert gisteren onderhoudt dit leger een ongewoon krachtige verkenning in de lucht in het geheele gebied van Arnhem tot ten Zuid-Westen van Emmerik, die aangevuld wordt met een tot in het gebied van Wesel strekkende verkenning op den grond Tege lijkertijd heeft het den geheelen frontsector zwaar in kunstmatigen nevel gehuld of eer levendig artillerievuur onderhouden op ver moede Duitsche stellingen en op het gebied dichtbij het front, terwijl zijn formaties bom menwerpers het achterland aanvielen Het bijeengebrachte materiaal voor het bouwen van bruggen en voor het verrichten var pionierswerk werd gebracht tot in de nabij heid van den Rijn. Een der pogingen om verkenning met ge weld te ondernemen werd gedaan in het Nederlandsche gebied, waar twee Canadee- sch'é compagnieën in de streek van Driel ten Westen van Arnhem de Duitsche stellingen wilden verkennnen, doch afgeslagen werden. Concentraties van andere stoottroepen tus schen Waal en Neder-Rijn werden door de Duitsche artillerie uiteengeslagen, bovendien werden troepen en materieelbewegingen der formaties van Montgomery met welgericht vuur bestookt. Besprekingen in Moskou. Stalin heeft te Moskou den Franschen am bassadeur ontvangen. De volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Molotov, was hier bij aanwezig. Ook dr. Benesj, president van de vroegere republiek Tsjecho-Slowakije, heeft met Stalin een bespreking gehad. Bruggenhoofd Remagen blijft zwaartepunt. In het Duitsche weermachtbericht van 20 Maart werd gezegd, dat het brandpunt var de afweergevechten ten Noorden van Kó- nigswintc-r en aan den autoweg ten Oosten van Honnef lag. Aan het Zuidelijke front van het bruggenhoofd konden de Geallieerden verder terrein winnen. Tusschen den Rijn en het Felserbergland duurden de zware gevech ten met de over den Nahe en het Glandal doorgedrongen tankstrijdkrachten voort. Gistermorgen werd van Duitsche zijde ge meld. dat de strijd in het bruggenhoofd van Remagen onverminderd voortgaat. In het Noordelijke deel oefenen de vier Amerikaan sche divisies een krachtigen druk uit. Zij zijn er in geslaagd in het Noorden van Ramens- dorf door te dringen. Aan beide zijden van den Rijksautoweg wordt verbitterd gestreden Het eerste Amerikaansche leger is hier eveneens actief geworden, namelijk in het Zuidelijk deel van het bruggenhoofd. Het drong ten Oosten van Honnef tot ip Reins- baum door, waar de bezetting zich in ver woeden strijd handhaaft. In het gebied van Koblenz hebben de Geallieerden nieuwe ver sterkingen aangevoerd. In de stad duurt de strijd voort. Zwakke Geallieerde strijdkrach ten zijn den Glan, een zijrivier van den Nahe, overgetrokken en hebben het plaatsje St. Vendel veroverd. Staatsgreep In Peru. Volgens een bericht van United Press is in Peru een militaire staatsgreep gedaan, welke als mislukt ka* worden beschouwd. Blijkens mededeelingen van regeeringswege hebben de opstandelingen getracht den minister van luchtvaart te arresteeren. Nadat regeerings- troepen hier en daar in actie waren geweest zou de rust zijn hersteld. Rijksdagverkiezing in Finland. Uit Helsinki wordt gemeld, dat de uitslag van de verkiezing voor den Rijksdag kend gemaakt. De communistisch geëriën- teerde Volksdemocratische partij ..Vapaa Sana'' legde op 51 zetels beslag. Verder verwiervei de sociaal-democraten 52. de conservatieven en de liberalen zeven zetels. Inlevering der bonnen in Haarlem, H'stede-Bennebroek en Bloemendaal-Zandvoort op Vrijdag en Zaterdag a.s. Het is de bedoeling, in de week vóór Paschen en in de week na Paschen aan de inwoners van de distributiekringen Haarlem, Heemstede-Bennebroek en Bloe- mendaal-Zandvoort eenige levensmiddelen uit te reiken, welke het Zweedsche Roode Kruis gratis aan de bevolking van de westelijke provincies beschikbaar stelt. De inlevering der „bestelbonnen" moet ge schieden deze week op Vrijdag en Zater dag 23 en 24 Maart voor de levensmidde len, welke voor Paschen op Woensdag, Donderdag en Vrijdag 28, 29 en 30 Maart worden uitgereikt en op deze dagen moe ten de nader bekend te maken „bestel bonnen" ingeleverd worden voor de uit reiking na Paschen, op 4. 5 en 6 April. Wat aangeboden wordt. In de week vóór Paschen worden de vol gende levensmiddelen uitgereikt: 400 gram witte brood aan personen van vier jaar en ouder, dus zij. die in het bezit zijn van een noodkaart 3 A. 125 gram margarine aan alle personen, die in het bezit zijn van noodkaarten 3 A en 3 B. 250 gram havermout voor kinderen tot en met 13 jaar, dus kinderen, die in het bezit zijn van noodkaart 3 B of inlegvel met een C. Na Paschen zullen aangeboden worden: 400 gram brood voor personen boven vier jaar. 500 gram havermout voor kinderen, die ge boren zijn in de jaren 1944 en 1945 en in het bezit zijn van een inlegvel met een E. 250 gram havermout voor kinderen, die ge boren zijn in de jaren 1941, 1942 en 1943 en in het bezit zijn van een inlegvel met een D Dan is het de bedoeling zoowel voor als na Paschen aan kinderen, geboren in de jaren 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945 twee maal ander halve liter melk aan te bieden. Nader moet worden onderzocht of het technisch mogelijk is de uitreiking voor Paschen te doen ge schieden. Er moeten technische moeilijkheden worden overwonnen: komt men voor Paschen niet gereed, dan zal eenmaal drie liter wor den aangeboden. Ook de melk zal bij de win keliers kunnen worden afgehaald. Inlevering van bonnen voor eerst komende uitreiking. Morgen, Vrijdag 23 Maart van tien uur af Zaterdag 24 Maart moeten de bestelbonnen ingeleverd worden voor de levensmiddelen, welke in de week vóór Paschen worden uit gereikt. Deze bonnen zijn: A 388, B 388 en van het inlegvel C 505. De inlevering geschiedt weer bij de 83 winkeliers in Haarlem. Heem stede, Bennebroek, Bloemendaal en Zandvoort die zich de vorige malen beschikbaar hebben gesteld de goederen van het fiodf4 **«eü3 uit' te reiken. De winkeliers zijn uitgenoodigd om Vrijdagmorgen om halfr.egen op de kantoren van de distributiediensten van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal te komen, om aldaar de ontvangstbewijzen en lijsten voor de handteekeningen in ontvangst te nemen. Daardoor kan het publiek niet eerder dan om tien uur op Vrijdag de bonnen inleveren. Mogen we het publiek iets aanraden? Het is de wensch, dat er geen rijen gevormd worden, zoodat men verzocht wordt zich op een zoo danig oogenblilc naar den winkel te begeven, dat er weinig wachtenden zijn. Twee dagen zijn er gereserveerd voor de inlevering, zoo dat er voldoende tijd is. Voor^sommigen kan in de rij staan beteekenen de levensmiddelen een dag eerder in ontvangst nemen. Na het inleveren der bonnen ontvangt men een be wijs, dat overhandigd moet worden op Woens dag 28, Donderdag 29 of Vrijdag 30 Maart. Den vorigen keer stond op het ontvangstbewijs, wanneer men terug moest komen voor het halen der levensmiddelen. Dat zal thans niet geschieden; in de etalages der winkels wordt bekend gemaakt wanneer en hoe laat be paalde nummers aan de beurt zijn. De ..ver koopbonnen" zullen nader bekend worden gemaakt. Inlevering nieuwe bonnen. Als het publiek de volgende week de goe deren afhaalt, dient het tevens de nader be kend te maken ..bestelbonnen" in te leveren voor de artikelen. welke in de week na Paschen worden aangeboden Deze levens middelen kunnen op Woensdag 4, Donderdag 5 en Vrijdag 6 April afgehaald worden op uren, welke in de winkels worden aangekon digd. Het is niet mogelijk bonnen op een andei tijdstip als hierboven aangegeven is. bij den winkelier in te leveren. Men brengt niet alleen zich zelf. maar ook den winkelier in moeilijk heden in verband met administratieve voor schriften. Geen na-uitreiking mogelijk. Bij de eerste uitreiking was het nog moge lijk na het verstrijken der data de levens middelen af te halen. Men deelde ons mede. dat het dezen keer niet mogelijk zal zijn. daar er nu meer aandacht besteed moet worden aan de organisatie van de volgende uitreiking. Men houde zich dus aan de dagen, waarop de bonnen moeten worden ingeleverd en de levensmiddelen moeten worden uitgereikt. Beverwijk en Vclsen andere regeling- Deze regeling geldt uitsluitend voor de ge meenten Haarlem en omgeving. Nader moet nog worden bepaald op welke data de levèns- middelen in de distributiekringen van Bever wijk en Velsen zullen worden uitgereikt. Waarschijnlijk zal de uitreiking daar later geschieden. Berechtigungsscheine. Zij, die op grond van „Berechtigungsscheine" of op andere gronden in het bezit zijn van twee noodkaarten, moeten de bonnen vóór 1 April a.s. bij de distributiediensten tegen otnvangstbewijs inleveren. Bij verzuim tot voldoening aan deze verplichting vervalt :n de toekomst het recht op extra noodkaaalflfeil Aangehouden. De politie heeft den drie-en- twintigjarigen A. H aangehou den, die er van verdacht wordt iemand voor een fiets en een damesmantel te hebben opge licht. Voorts zijn aangehouden de zes-en-twintigjarige mej. J. E. G., de een-en-twintlgjarige mej. J. H. R. en de twee-en- veertigjarige mej. H. van L. Deze dames worden verdacht van diefstal en heling van levensmiddelen. P. Z. en R. K. zijn aangehou den, verdacht van diefstal van kippen. Verder is de een-en-veertig- jarige B. J. M. van D. aange houden, die er van verdacht wordt, een fiets gestolen te hebben. Wegen® diefstal van stroop uit een koekfabriek aan de Paul Krugerkade zijn aange houden de drie-en-vijftigjarige H. van R. en de vier-en-twin- tigjarige Ch. G. De buit der inbrekers. Uit een melkinrichting in de Pieter Kiesstraat hebben in brekers duizend kilogram melkpoeder gestolen. Bij een inbraak in een wo ning aan het Westerhoutpark bestond de bult uit een groote partij levensmiddelen, c a. der tig flesschen geweckt varkens- vleesch. Uit een pakhuis aan de Ged. Raamgracht verdween even eens een partij levensmiddelen. Ook brachten inbrekers een bezoek aan een pakhuis van een winkelier in het Zakje, waar zij schalen, potten en pannen weghaalden. Uit een wasscherij aan den Spaarndamscheweg werden een drijfriem van ongeveer zes meter lengte, twee manden aardappelen, een baal stijfsel en een weegschaal ontvreemd. Gevonden voorwerpen. Broche, Teeuwen, Pijnboom straat 70; hoed. Keuning, Pijls laan 37; handschoen. idem; sleutels. Kemphuis, Allard Piersonstraat 18; wagentje, v. Dijk, Junoplantsoen 17; wantje, Keuning, Pijlslaan 37; want, Schipper. Trompstraat 33. Uitreiking noodkaarten. De Haarlemmers met de let ter P van Por af, Q. R en S tot en met Schik zijn Vrijdag in de Vleeschhal aan de beurt voor het afhalen van de noodkaart vierde serie. Zater dagmorgen is er gelegenheid voor na-uitreiking voor hen, die tot heden verzuimd hebben de kaarten af te halen. Weer 3 kg. suikerbieten De bonnen A 392 en B 392 in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn geldig verklaard voor het koo- pen van 3 kg suikerbieten Op deze bonnen, welke geldig zijn voor het tijdvak van 1 tot en met 14 April en welke vóór Woensdag 28 Maart bij aard appelhandelaren dienen te worden ingeleverd, mag. voor zoover de voorraden dit toela ten, reeds terstond worden ver kocht en afgeleverd VOOR BEHOUD VAN HET RASDIER. Dezer dagen hebben we me dedeelingen gedaan over het initiatief, dat de Raad van be heer en toezicht op het gebied der pluimvee-, vogel-, konij nen-, cavia-, pelsdieren. en kattenteelt genomen heeft, om rasdieren voor de toekomst te behouden. Er zijn lezers, die den indruk hebben gekregen, dat de raad ook zijn bemidde ling kan verleenen bij het ver strekken van voedsel. Dit is echter niet mogelijk en ver zoeken daaromtrent behoeven dan ook niet tot het bureau te worden gericht. Uitsluitend wordt medewerking verleend om rasdieren, welker behoud van belang is. bij anderen on der te brengen. HAARL.LIEDE EN SPWOUDE BURGERLIJKE STAND. Overleden: J. S. van der Hoeven, 64 jaar; A. L Pouwer, "1 jaar, J. van Keulen, 82 jr; Geboren: L. H. DonkerSen- nef, d. Ondertrouwd: G. W. A. Boinf cn A. M. F. Knijnenburg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1