Haarlemsche Courant S96e Jaarf., No. 71 Bureaux: Groote Houtstraat H Postgiro 134950. Bijkantoren: Soendapleiji a. IJmuiden, Kennemerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaton)af 24 Maart 194» fr. p. post 3,73. Losse nummers cent. Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1197 In het Westen woedt een verbitterde bewegingsoorlog. I>uitschers geven stellingen aan Saarfront prijs. Wanneer men de situatie aan het Westelijke front bestudeert, zoo wordt in een van Duit- sehe zijde gegeven beschouwing opgemerkt, da» blijkt, dat de Amerikanen alles in het werk willen stellen om allerwege den linker oever van den Rijn te bereiken. Hiertoe heb ben zij hun geheele aanvalskracht ingezet. Zoowel in Rijn-Hessen als in den Saarpfalz is een volkomen bewegingsoorlog op te mer ken; er is een grooten driehoek tusschen Moezel. Nahe en Rijn gevormd, vanwaar de Amerikanen na het Moezelfront te hebben geforceerd hun pantsers naar het Zuiden en het Zuid-Oosten voortuitstooten. Onder meer blijkt het de bedoeling te zijn de Duit- sche troepen, die aan den Saar staan, af te 6nijden. In het bruggenhoofd van Remagen Noordelijke sector het belangrijkste, waar de Amerikanen zich tot het gebied ten Oosten van Bonn hebben opgewerkt. Met alle ter beschikking staande troepen hebben de Ame rikanen aldaar nieuwe pogingen om door tc breken gedaan. Rusteloos werden hierbij luchtstrijdkrachten gebruikt, welke de Duit sche stellingen onophoudelijk bombardeerden. Het eerste Amerikaansche leger, dat zich hier weert en tot aan den Sieg wil doordringen, werd in de nabijheid van Beul en ln het Noord-Oosten ook bij Stieldorf in harde ge vechten gewikkeld en strijdt in beide plaatsen verbitterd om straten en huizen. Tijdens de hardnekkige gevechten ten Oosten van den Rijksautoweg ging Oberpleis voor de Duit- schers verloren. Andere plaatsen, zooals Sand en Eisbach, werden door de Duitsche troepen heroverd. Ook des nachts duurden de gevech ten voort. De Amerikanen trachtten tevens het door hen veroverde gebied aan den Nahe uit te breiden. Uit de nabijheid van Creutznach drongen zij naar het Noorden en het Oosten tusschen Bingen en Worms door. Ook stootten zij door naar het Zuiden, waar zij den Noor delijken rand van het Pfèilzerbosch en Kaisers- lautern aanvallen. Tusschen de aanvalsspitsen vechten Duitsche troepen, die de bewegingen van den tegenstander geregeld bemoeilijken. De druk der Amerikanen werd vooral naar het Zuiden en Zuid-Oosten ln de nabijheid der Glantalstrasse uitgeoefend Zij stootten met honderd pantserwagens door Alzey. ter wijl andere sterke troependeelen aan weers zijden van de straatwegen, die van Creutz nach en Lauterecken naar Kaiserslautern leiden, doordringen. Daarbij werd het mid dengedeelte van het Pfalzer-bergland gepas seerd Niet minder dan zes pantser- en infan- terie-divisies van het derde Amerikaansche leger stormden aan op Kaiserslautern en drongen na een strijd, die vele uren duur de en aan weerskanten met verbittering en ten koste van belangrijke verliezen werd gevoerd de stad 's middags binnen ook hier wordt om straten en huizen gevochten. Bleef het belangrijkste gedeelte van de Ame rikaansche strijdkrachten hiermede bezig, andere troepen trachtten direct in de richting van Bad DÜrkheim naar het Oosten op te rukken; deze werden echter op een afstand van eenige kilometers ten Oosten van de stad Kaiserslautern in het Pfalzer-bosch op gevangen. Er werden bovendien pogingen gedaan in Zuidelijke richting terrein te win nen, doch dit voornemen werd verijdeld, evenals de aanvallen in het Westelijke ge deelte van het Pfalzer-bergland, in het ge bied ten Zuiden van St. Wendel. Aan het front van den Saar duurden de harde gevechten om de Westelijke verster kingen tusschen Saarlautern en Saarbrücken voort, evenals tusschen laatstgenoemde stad en Zweibrücken. Omvangryke voorbereidingen aan Neder-Ryn. Gistermorgen werd van Duitsche zijde medegedee.ld. dat de offensieve voorberei dingen in het strijdgebied van het 21e leger ira den Noordelijken sector van het Westelijke front nog steeds voortduren. Verwacht wordt, dat Wezel het zwaartepunt van den nieuwen slag aan den Neder-Rijn zal worden. De Ge allieerden hebben veel artillerie opgesteld, die reeds met schieten is begonnen. In het' gebied van Dusseldorf werden verkennings- aanvallen gedaan, waarbij van gummibooten werd gebruik gemaakt; deze aanvallen wer den afgeslagen. Het groote offensief van het derde Ameri kaansche leger tusschen Saar en Rijn heeft de bedoeling den linkeroever van den Rijn te bereiken en Duitsche troepen af te snijden Aan den linkervleugel ondernemen drie divi sies aanvallen op het Duitsche bruggenhoofd Mainz; andere troependeelen rukten verder naar Worms op, in welke stad hard wordt gevochten. Het blijkt het voornemen der Geallieerden te zijn Ludwigshafen te ver overen. Gemotoriseerde troepen poogden naar het Zuiden en Zuid-Oosten terrein te winnen Zij bereikten Neustadt, waar de Duitsche be zetting hardnekkigen tegenstand biedt. Ten, Zuiden van Kaiserslautern hebben de Ame rikanen geringe vorderingen geboekt. In den Elzas ondernam het zevende Amerikaansche leger plaatselijke aanvallen, die werden af geslagen, Aan het Saarfront, zoo werd gistermorgen nog gemeld, hebben de .Duitsche troepen na een strijd, die maandenlang heeft geduurd, hun stellingen, nadat de Amerikanen door het Moezelfront heen waren gebroken, moeten prijsgeven Bij Zweibrjicken en Saarbrücken zijn verbiterde gevechten aan den gang. Verkiezingen in Servië. Het Sovjet-Russische telegraaf-agentschap Tass meldt uit Belgrado, dat in Servië voor bereidingen worden getroffen voor de ver kiezingen der „Volksbevrüdings-comité's" Bruggenhoofd ten O. van Stettin ontruimd. Groote slag bij Neisse verwacht. Gedurende de laatste dagen hebben de Sovjets vooral aanvallen op de flanken van het Oostelijke front gedaan. Van Duitsche zyde werd hierover medegedeeld, dat zij er in slaagden in het Vertes-gebergte plaatse lijke terreinwinst te behalen. Overigens bleef het verloop van het front stabiel. Na gedurende vijftien dagen met succes tegenstand te hebben geboden, werd de be zetting van Altdamm op den Westelijken oever van den Oder teruggenomen: alle zware wapens en vervoermiddelen werden mede genomen. Door het verwijderen van deze bezetting van het bruggenhoofd ten Oosten van Stettin, is de geweldige slag geëindigd, Gfstermorgen werd van Duitsche zijde medegedeeld, dat de Sovjets bezig zijn hun roepen in Silezië te hergroepeeren. Het e verwachten, dat er in de komende dagen' bij Neisse een hevige slag zal ontbranden, hoewel het deze week ondernomen offensief der Sovjets is mislukt. Het garnizoen van de stad Glogau heeft talrijke aanvallen afge slagen. Een doorbraak der Sovjets tusschen het Plattenmeer c* den Donau, waar een geweldige slag woedde, is verhinderd. Het zwaartepunt van dezen strijd ligt bij Stuhl- Welssenburg. In den Noordelijken sector van het Ooste lijke front heeft de afweerslag in den ver sperringsgordel van Danzig en Gotenhafeni zijn hoogtepunt bereikt In Oost-Pruisen wer den de Duitsche stellingen hevig aangevallen, doch zij konden worden gehandhaafd. „PALMPAESCHENDAG" Het jonge volkje houdt traditie in eere. In de vaderlandsche folklore met haar tal rijke merkwaardige gebruiken weerspiegelt zich de samenleving uit vervlogen eeuwen. De gewoonten, kinderspelen en bijzondere gebeur tenissen leveren een bron van ontspanning en geven ons tevens een inzicht omtrent het leed en de vreugden onzer voorouders. Hoewel er thans in verband met den ernst en de spanning van dezen tijd voor dit alles wellicht slechts een matige belangstelling zal bestaan, toch dienen terloops enkele beknopte wetenswaardigheden over „Palmpaschen" te worden gememoreerd. Door de jeugd der Oostelijke provinciën ordt het oude gebruik nog steeds in eere ge houden en onlangs stimuleerden ook in onze streken buurtvereenigingen en dergelijke de wederinvoering van het oude gebruik. Spontaan en trotsch pronkte bijvoorbeeld het Twentsche jonge volkje met zijn „Paim- paschen" in dorp en stad, waarbij de vroolijke kinderzang steeds aller aandacht trok: D« woorden van het simpele versje ,,Palm, palm- paschen Hei koerei, hei koerei Nog een Zondag, dan hebben wij een ei Een ei is geen eiTwee ei is een ei, Drie ei is 't rechte Paaschei klinkt onder de huidige omstandigheden voor den stedeling uit het Westen als de wonderspreuk van een fakir, doch de jeugd behoefde zich destijds nog niet over voedselperikelen te bekomme ren.. De „Palmpaschen" met hun kransen van korstig gebakken brooddeeg waren even sma kelijk als welverzorgd. Reeds in het begin der veertiende eeuw werd de herinnering aan Jezus' intocht in Jeruza- lam op „Palmepaeschen" of „Palmdach" le vend gehouden. Telkens was de palm het sym bool van zoo'n datum. Vrijwel iedereen haalde in den vroegen morgen een groenen tak en men liet deze in de kerk wijden. Bij het Gods huls veroorzaakte deze plechtigheid een groote drukte. Was de palm eenmaal thuis gebracht, dan spoedde men zich opnieuw op pad om den optocht van „Ons Heer opten ezele" te zien. In talrijke plaatsen werd deze processie op luisterrijke wijze gehouden. Prof. Pluym deelt in een beschrijving hieromtrent mede. dat de Zaligmaker werd voorgesteld door een in een fraaien mantel gehuld beeld, dat op een ezel was gezeten. Door de vooraanstaande inge zetenen der stad werd het geheel voortgerold- Te Amsterdam had de optocht alleen aan de Oude-Zijde plaats, doch sinds 1498 werd ook periodiek de Nieuwe Zijde in de route op genomen. Jeruzalemvaarders en twaalf oude mannen ,met devotie paer ende paer. in de plaetse van de twaelff Apostelen" maakten onder anderen deel uit van de stoet Soms werd er op de Markt, waar de processie moest passeeren. door de Retrosijnen een toepas selijk spel vertoond. Onderweg wierpen de scholieren gekleed in witte koorkleederen onder Latijnsch gezang hun palmtakken. Ja, de jongeren mochten niet ontbreken. Zij liepen den ganschen dag met hun Palm paschen langs de wegen en zongen onver moeid met heldere stemmen „hun" lied „Palm, palmpaschenDe koetjes, die gaai grazen De schaapjes in de weiAls het Paasch is krijgen we een ei". De met vlaggetjes versierde „Palmpaschen zijn nabootsingen van palmtakken en het behoeft geen betoog, dat de bijbehoorende lekkernijen, zooais het zwaantje van brood deeg, appelen, vijgen, krentebroodjes en ge kleurde eieren een welkome attractie vorm den. Er kan in dit verband evenwel worden ge constateerd, dat ook de ouderen bij deze gelegenheid gaarne smulden. Zoo werd te Amsterdam na het midden der zeventiende eeuw nog aan „Vader Doelheer (d w elk der leden van de Overmanschappen der voormalige schuttersdoelen) een schotel kie- vitseijeren, een dozijn olykoeke en een kan rinse wijn 't huys gezonden" naar het heette .tot een erkentenis van dankbaarheydt en schuldige plicht". Mogen al deze historische gegevens heden voor sor#migen wellicht een vreemd karak ter dragen, zij behooren tot het interessante mozaïk onzer folklore OPROEP Voor 1 H,L. generator-anthraciet ontvangt U bij vrijwillige aangifte 2 II.L. Cokes. Wendt U zich tot mijn kantoor Schouwburg- straat 3. Haarlem. Hierdoor maakt U de voedseltransporten naar Haarlem en Omstreken weer mogelijk. De Secretaris der Brandstoffencommissie Haarlem (belast met de leiding der Brandstof fenvoorzienmg). M. VAN BREEMEN Jr. ZOMERTIJD BEGINT 2 APRIL Naar wij vernemen zal de zomertijd op 2 April, te twee uur 's nachts, weer wor den ingevoerd. De klokken moeten dan een uur vooruit worden gezet. De heer J. H. Borger jubileert. Op 1 April a s. zal het 40 jaren geleden zijn, dat de heer J. H. Borger, directeur van den Incasso-, Stortings- en Ophaaldienst werd aangesteld als ambtenaar bij de lichtfabrieken der gemeente Haarlem. Bij de scheiding van het gas. en electriciteitsbedrijf werd de heer Borger belast met de administratie van het Gemeente Electriciteitsbedrijf. Dit bedrijf ver liet hij in 1922 toen de Incassodienst der ge meentebedrijven werd opgericht, waarvan hij onder den directeur, dén heer F. de Jonge, de leiding had. Bij het heengaan van den heer de Jonge in 1925, werd de heer Borger in zijn plaats benoemd. Intusschen was de Incassodienst, waarvan de werkzaamheden bestonden in het opnemen van de gas- en electriciteits- en watermeters en de inning van de voor het verbruik ver schuldigde bedragen, uitgebreid met den Stor tings- en Ophaaldienst voor gemakkelijke be taling van de aan de overheidsinstellingen verschuldigde bedragen, waaraan later nog een deposito-afdeeling werd toegevoegd. Ook kreeg de heer Borger de leiding van de Cen trale Kas der gemeente-diensten en -bedrijven. De dienst heeft zich onder den heer Borger uitgebreid tot een korps van ongeveer 120 ambtenaren, die hem kennen als een zeer humaan chef. De jubilaris is door zijn arbeid bij velen een goed bekende persoonlijkheid. Mevr. Kolontay teruggeroepen, Aftonbladet meldt uit Stockholm, dat de Sovjet-Russische gezante. mevr. Kolontay, welke zich Zaterdagavond per vliegtuig naar Moskou heeft begeven, niet meer op haar post zal terugkeeren. Zij wordt opgevolgd door den gezant in Helsinki, Orlow. GEVONDEN. Bril, Blom. Dr. Lcijdstraat 89. Corset, Groe- newoud, Kleverla.an 145. Portem m. i„ Baas, Nauwe Geldeloozepad 34. Sleutels, Prent, Adr. de Jongenstraat 33. Wanten. Ferwerda. Klever parkweg 116. Burgerlijke Stand. HAARLEM 22 Maart 1945 BEVALLEN: 18 Maart. M. Mullei^-van 't Hof, 20 Maart, A. M. Hesselman—Handgraaf, d.; H. Y. Nijenhuis—Kienjet, d.; C. M. J. van Straa- ten—Nederpelt, z.; M. C, W. de Zwart—Zonne veld, z.; D. C. Tromp—Koks, z.; M. E. Reene— Schulpzand, d.; D. Heijne—van der Dussen, z.; G. P Buis—de Meijer, d.; 21 Maart, C. Douma— Simonis, d.; H. M. E. van Wijk—de Wijs, z. OVERLEDEN: 13 Maart, R. F. T., 21 d„ z. van p. van den Berg, Brouwerskade; 14 Maart, J. Koevoet, 24 j., Kamperlaan; 15 Maart. A. C. van Deursen. 54 J., Spoorwegstraat; J. Termaat, 69 j„ Ripperdapark; 16 Maart, J, F. Nuijens. 78 j., Groote Houtstraat; 17 Maart, S. J. Obbes. 68 j„ Pegasusstraat; P. J. M., 2 d„ z. van J. G. M.. Bruschke, Voorzorgstraat: 18 Maart, P. J. Rem- melzwaan. 27 j.. Kruisstraat; A. Blok—de Waard, 71 j.. Rozenstraat: N. Zonneveld, 51 j„ Da Costa- straat; T. Bergman, 86 J.. Voorzórgstraat; R. Die ters. 68 Gasthuislaan; C. Lubbers. 41 j.. Kruis tochtstraat: C. van Wienen. 86 j.. Oranjeboom straat; 19 Maart. B. Mulder. 85 jHeussensstraat; W Braber—Tuinman. 81 j Gasthuissingel; A. C. Pan. 82 j„ Westerhoutpark: A. Bording, 55 j.. Baljuwslaan; 20 Maart. D. Miezerus. 84 j Zijl- weg; C. van Bakel, 56 J., Hazepaterslaan; A. Koo ien. 30 j.. Pallassiraat. ONDERTROUWD: 20 Maart, L. C. Platei en J. an Boekei; J. Nachtegeller en J. M. E. Serné; 21 Maart. C. G. Schijf en A. C. Eleveld: W. H. Maas en M. Jevnlsek: L. Timmermans en A. M. Ender; w. A. van Roon en F. Cleljsteen; J. A. Mul en A. M. A. Tulen; N. C. Bierman en T A. Dobber; J. L. Jansen en J. M. van der Erf; J. Cornet en J. M. Otten. GEHUWD: 21 Maart. W. A. Stempels en A. ten Tooren: C. W Geenevasen en E. Harmsen; W. H. Boeseken en F. J. van de Groolepoort; J. van Wooning en N. Beun. HAARLEM 23 Maart 1945 BEVALLEN: 19 Maart. J. C. Kemper—Hoog duin. d.: 20 Maart. L. E. Lambert—Schoonebeek. d A. M. Donkel—Kloes. z E L. Pothuizen— Rijneveld. d.; A. C. Michel—Oord. z.; M Lagas— Beulink. z.; gl Maart. A. Westerhuis—Zuidema. z W. G SteemanNieuwkerk, zC. A. Striet- man—Seholte. d.; A M. Visser—de Jong, z.. 22 Maart. M. M. Kerkhof—Maiüand, d H. C. Ste vens— Daane, z.\ M. E. Bellaart—Schouten, d.; G. A. Driessen—van Tol, z.\ E. A. van Loon—Haas- beék. z. OVERLEDEN: 13 Maart. E. van Poelgeest- Droog, 43 j., Stormstraat; 17 Maart, C. van Veggel —van Houten. 76 j„ Brouwersvaart, T. Verwaal de Gans, 46 jIndlsehestraat: F. Wijkhuizen, 67 .1 de Witstraat; 18 Maart, C. K. T„ 6 j„ d, van D, w. Koops, Bantamstraat; a. Themmen, 75 j Thomsonlaan; 19 Maart. C„ 7 j., z van C. van Wijngaarden. Harmenjansstraat; H. G,, 15 m., z. van B. Wildeman. Heerensingel; 20 Maart. H. W, G., 4 i.. z. van H. G. CliteUf. Archipelstraat: E, A. M. Hartman, 24 j., Dr. Schaepmanstraat; D J. van der Dussen. 40 j„ Gasthuissingel L. Koelman. 70 j„ Nassaulaan; H. M. J.. 6 m„ z. van C. J de Jong, Kamperlaan; B. de Graaf, 88 j.. Jansstraat; A, M. van 't Wout—Kooij. 71 j„ Velserstraat; 21 Maart. W H. Nieuwenhof, 72 j.. Esschilderstraat. ONDERTROUWD: 22 Maart. G. J. Florijn en E. A. van Straaten; C. H Wileis en M. E van €er\ Born; A. C. Overweter cn W H. de Vries. GEHUWD: 22 Maart, P. H. M. van Eeek e» Westrik. Uitreiking noodkaarten. Maandag is het voor de uit reiking van de noodkaarten der vierde serie in de Vieesch- hal aan de Groote Markt de beurt aan de rest van de let- van Schil af en aan T tot en met Truf. Dinsdag is de rest van de letter T van Trug af, U, V en W tot en met Wen aan de beurt. Aangehouden. De politie heeft den vier- en-dertig-jangen J. van W. aangehouden, die zich schuld dig heeft gemaakt aan eenige inbraken, samen met andere personen, die reeds eerder zijn aangehouden. Overvallen. Eenige Haarlemmers zijn weer het slachtoffer geworden van overvallen, welke gepleegd werden door gewapende per sonen. Een bewoner van de Van Oosten de Bruynstraat moest zijn portefeuille met 4.500.en eenige broodbon nen afstaan. Voorts drongen de overvallers een woning in de Haaclemmerlieöestraat bin nen, waar zij 1.250,twee gouden heerenhorloges, een gouden dameshorloge met gouden ketting, twee gou den ringen en een gou den medaillon buit maak ten. Ook werd een overval gepleegd in het Klein Heilig land. Hier bestond de buit uit 400,een gouden heeren horloge, twee verrekijkers, een electrisch scheerapparaat en distributiebescheiden. Inbraken. Uit een pakhuis in de Hol- steinstraat zijn drie-en-een- halve hectoliter aardappelen en een heerenfiets gestolen. Voorts is ingebroken in een huis in de Zuidpolderstraat. Hier bestond de buit uit an derhalve hectoliter aardappe len, een hoeveelheid mosterd, een partij busgroente en een snelweger Ds. W. Scheele, Geref. pre dikant te Zwijndrecht, is voor den tijd van 3 maanden in zijn ambt geschorst, omdat hij zich op den preekstoel critiek ver oorloofde op de mede door zijn kerkeraad toegepaste schorsing ds. J. v d. Schaft te Zwijndrecht-Grootelindt, die zich niet aan de besluiten van de Generale Synode wil con- formeeren. Met ds. Scheele zijn nog 8 ouderlingen en 2 diakenen die zich achter hem stellen, gesehorst. PREDIKBEURTEN. Baptisten Gemeente. Gebouw IJMUIDEN BURGERLIJKE STAND. Geboren: C. E. Wal6. z. Hof dijklaan 31, Driehuis; J G. v. d. Lans, d.. Zeeweg 163, IJm.; J. H. Zeegers. z„ Cederstraat 22, IJmuiden, J. W. Kallen- bach, d., J. P. Coenstraat 39, IJmuiden; J. H. Hogeland, d„ De Ruyterstraat 161, IJmuidon H. G. Verduin, z., v. Speijkstr. 17. IJmuiden: G. Wessel, z„ Trompstraat 111, IJmuiden: J. Blok, z-. Fr. Naereboutstraat 35, IJmuiden; R- v. Duijven- bode, z„ Fr Netscherlaan 11, Santpoort: P J A. Stegemeijer Driehuizerkerkweg 2. Vel- A. Visser, z.. Zeeweg 245, IJmuiden. K. Zonneveld, z., de Weerdstraat 16, IJmuiden. Overleden J. A J. Buur. 1 maand, zoon van J. Buur en J. H. Dam. Kortenaerstr. 3. IJm.; I. C Vendel, 19 jaar, dochter van B. C. Vendel en M. H. Kors. Alex BelldwarSstraat 55. IJmuiden; E C. Maasland. 20 jaar, dochter van W. Maasland en E C. Noom, De Ruyter- dwarsstraat 15, IJmuiden: G. W. Jager, 8 maanden, zoon van K. Jager en W. Schade, Tromp straat lG8a, IJmuiden; J. S. Vonk. 39 jaar, echtgen. van A. C. Brons, Berkenstraat 40, IJmuiden; D. de Nooijer. 55 jaar. echtgenoote van P. J. T. Rens, Tuindershofje 10. IJm. Gehuwd: B. RomkesH. de Doodt, adres onbekend; A. A'.derliefsteP. Roodzant. IJm. Kortenaerstraat 14 rd. Ondertrouwd: J Tol. Pian- ciusstraat 58, IJmuiden en A. M. Mors, Nd. Stationsweg 19, B'.oemendaal Took adres Fr. Naereboutstraat 24.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1