Haarlemsche Courant Geallieerden tusschen Worms en Ludwigshaven over den Rij n Wöe Jaar*., Wo. W Bureaux: Groote Boutstraat N Postgiro 134858. Bijkantoren: Soendapleln VL IJmulden, Kennemerlaan 164. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag W Maart UM Dl tg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct., per mnd. 1,13, per kwartaal 3,42, Ir. p. post 3,73. Losse nummers t cent Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1297 De Main bij Hanau en Aschaffenburg bereikt. Groote slag bij den Neder Rijn duurt voort. Hel Duitsche weermachtbericht van Maan dag luidt In Hongarije bieden onze formaties de op dringende vijandelijke aanvalstroepen op de lijn BalotononeredPapa hardnekkigen tegen stand. Tusschen Kisbor en de Donau alsmede aan den benedenloop van de Gran ondernomen Sovjet-aanvallen werden, afgezien van enkele penetraties, afgeslagen. Ook in het Slowaaksche gebergte hand haafde de vijand zijn hevigen druk in het gebied van Neussel In Silezië duren de af- weergevechten tusschen Sorau en Strehlen voort. Op het zwaartepunt dezer gevechten bij Leobschütz werden 101 tanks stukgescho ten. Het garnizoen van Breslau hield het vestinggebied, a'.- .zien van geringe pene traties, in verbeten gevechten om de huizen tegen de met verdubbelde inspanning onder nomen stormloopen van den vijand. Voor de vesting Küstrin sloeg onze artil lerie Bolsjewistische aanvallen af. Onder nemingen tegen onze Oderbruggenhoofden aan weerszijden van Stettin, hadden geen resultaat. Met aanzienlijke uitbreiding van het gebruik aan strijdkrachten en materiaal zetten de Sovjets hun grooten aanval op Gotenhafen, Danzig en de kust aan de Zuid zijde van het Friesche Haf voort. Na een aanvankelijk terreinverlies werden zij zware worsteling opgevangen. De vijandelijke concentratiegebieden voor Gotenhafen, Zop- pott en Danzig liggen onder aanhoudend vuur van zware en lichte vlootstrijdkrachten. Noord-Oostelijk van Frauenburg en Noord- Westelijk van Doblen behaalden onze dap pere troepen een volledig afweersucces en brachten zij den Sovjets zware verliezen toe. In luchtgevechten schoten onze jagers boven het Oostelijk front 45 vliegtuigen neer. In den grooten slag aan den Neder-Rijn verdedigden onze troepen de diepte van het hoofögevechtsveld hardnekkig en zetten zij tegelijkertijd hun aanvallen voort op de uit de lucht gelande Engelschen en Amerikanen, die gisteren opnieuw versterkt werden. Groe pen van het leger vernietigden 60 vracht- zweefvliegtuigen. Afweergeschut van de luchtmacht schoot op 24 Maart bij de be strijding der luchtlandingen 149 Anglo-Ame- rikaansche vliegtuigen, waaronder 75 vol geladen vrachtzweefvliegtuigen, neer. D< achttiende brigade luchtdoelgeschut onder bevel van Generaal-majoor Halberstadt had met 135 neergeschoten toestellen aan dit suc ces een buitengewoon groot aandeel. Aan de beneden-Lippe en bij Dinslaken slaagde de vijand er in na verbitterde, gevech ten vrij diepe penetraties tot aan den Ooste lijken rand van het Huenxerwald te bewerk stelligen. Ook van de beneden-Sleg tot aan de Rijnlus ten Noorden van Koblenz woedt de slag met onverminderde hevigheid. In een frontalen aanval drukten de Amerikanen onze stellingen ten Zuid-Oosten van Honnef terug. Ten Oosten van de Wied en ten Noor den van Bendorf vorderden zij verscheidene kilometers Bij Braubach en Boppard hebben onze troepen de plaatselijke bruggenhoofden van den vijand op den Oostelijken Rijn-oever afgegrendeld, terwijl zij den vijand bij St. Goarshausen over de rivier terug wierpen. Uit het bruggenhoofd Oppenheim zijn Ame- rikaansche tankstrijdkrachten naar het Oos ten doorgetrokken en hebben zij met haar voorhoede de Main bij Hanau en Aschaffen burg bereikt. Tusschen den Noordelijken uit- looper van het Odenwald en de beneden- Main zijn daardoor bewegingsgevechten ont brand. Tusschen Worms en Ludwigshafen is de vijand den Rijn overgestoken, daartegen mislukten zijn oversteekpogingen bij Spiers. Aan het front ten Zuiden daarvan hebber onze troepen zich een terugweg naar den Oostelijken oever gebaand. Jacht- en slag vliegtuigen vielen overdag en des nachts tegen hevige afweer de Anglo-Amerikaansche Rijn-overgangen met bommen en boord- wapens aan. In Midden Italië leden de Amerikanen bij talrijke vergeefsche aanvallen aan de Liguri- sche kust en de bergen ten Zuiden van Bo- logne en in de Adriatische sector gevoelige verliezen. In de omgeving van Bihac in West-Kroatië handhaafden zich onze troepen tegen den druk van sterke benden en consolidaties der stellingen. De zuiveringsacties in den drie hoek tusschen Druna en Save werden onder zware gevechten voortgezet. Door terreur-aanvallen van formaties van Britsche bommenwerpers leden vooral de woonwijken van Hannover, Münehen en Osna brüek zware schade. Plaatsen in het Noord- Duitsehe gebied, alsmede Eger en Praag wa ren het doel van Amerikaansche bommen werpers. Des nachts was de vijandelijke actie boven het Duitsche gebied gering. De vijand verloor in luchtgevechten en door afweergeschut der luchtmacht 33 bommen werpers voor het meerendeel viermotorige Escorten-vaartuigen van een convooi scho ten voor de Westkust van Noorwegen twee torpedobooten der Britten in brand. Zwaartepunt tusschen Wese? en Nijmegen. Het D.N B. meldt: Over een frontbreedte van bijna 500 kilometer is de 6lag om den Rijn sedert Vrijdag begonnen Door lucht landingen, ongeveer gelijk aan die op den eersten dag van de invasie in Normandië en door ontzaglijke concentraties van artillerie laat de vijand merken, dat hij de beslissing met alle middelen probeert te forceeren Daartoe behoort ook de landing van val scherm- en luchtlandingseenheden, over den omvang waarvan nog niets gezegd kan wor den. In ieder geval was de concentratie hiervan sedert dagen aan de Duitsche leiding bekend en had zij tegenmaatregelen genomen Het was te voorzien, dat Elsenhower voor de ontketening van den grooten aanval het tijdstip zou kiezen, waarop het gros van de Duitsche troepen zich van den Westelijken oever van den Rijn gedistancieerd zouden hebben. Vrijdag j 1. was het laatste gedeelte van de Duitsche troepen in de Saar uit den Westwal in het gebied van Landau gecon centreerd en werd vervolgens het gros bij Germersheim over den Rijn gezet Het groote gebied waarin de Anglo-Ame rikaansche operaties zich afspelen, maakt een duidelijk beeld van deze onderneming onmogelijk. Door zware bombardementen of door verrassingen zonder dat van te voren een schot was gelost, probeerde de vijand tot dusver op zes zeven plaatsen bruggenhoof den te vormen en vooral tanks over de rivier te brengen en, om dichtbij het front achter de Duitsche linies uit de lucht eenheden te landen en de verbinding met deze tot stand te brengen. De nederlaag van Arnhem if nog niet vergeten en toch wordt het experi ment herhaald. Het zwaartepunt ligt op het oogenblik aan den Neder-Rijn tusschen Nijmegen en Wesel Montgomery stelt pogingen in het werk om den grooten aanval voor te stellen als een zuivere Engelsche onderneming. De penetratie in de Noord-Duitsche laagvlakte en de om singeling van het Rohrgebied van het Noor den uit vormen hier het voornaamste doel. Te verwachten is echter, dat de sector van Wesel tot Bonn zich bij den grooten aanval zal aansluiten, zoodra het bruggenhoofd Re- magen uitgebreid is en zoo de gewenschte basis vormt voor een frontalen aanval ver gezellende flankbeweging. Hier zijn hevige Duitsche tegenaanvallen ontstaan. die met succes een uitbreiding tot voorbij den Sieg- seetor hebben verhinderd. In de bocht van den Rijn bij Mainz, dat door de Duitschers is prijsgegeven, teekent zich een dubbele beweging af. Sterke nevel gordijnen van den vijand bij Eltville duiden er op, dat binnenkort pogingen zullen wor den gedaan over de rivier te trekken met als eerste doel Wiesbaden. Iwojima gevallen. De Japansche minister-president Koiso heeft i een radiotoespraak tot het Japansche volk de val van het eiland Iwojima bekend ge maakt. Hij verklaarde, dat het verlies van Iwoiima een ernstig keerpunt in den oorlog in Oost-Azië beteekende, doch dat het Japan sche volk zich hierdoor niet zou laten ont moedigen. In geen geval zou een compromis gesloten worden. „De strijd wordt voortgezet, aldus Koiso, zoolang er nog een Japanner leven is." Adreswijziging departements- bureaux. In de Paleisstraat 7 (telefoon 183810) te Den Haag zijn thans gevestigd de Secretaris-Gene raal van de departementen van Handel, Nij- erheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij, de afdeelingschefs van het Depar tement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart, benevens de bureaux van de Afdeeling Persdienst van beide departementen. De di verse bureaux van het Departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart werden geves tigd Laan van Meerdervoort 84 (tel. 392310), die van het Departement van Landbouw en Visscherij Lyceumplein 18 (tel. 182126) en die van het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd. Plein 4 (telef. 183456) In Paleisstraat 7 werd tevens gevestigd het distributiecontrolebureau van Rijkspapier. Roofmoord te Amsterdam opgehelderd. Ongeveer een maand geleden drongen twee mannen de woning van een alleenwonende zeventigjarige vrouw in de Van Woustraat te Amsterdam binnen. Nadat zij de vrouw zoo danig met een hamer hadden geslagen, dat zij' overleed, stalen zij juweelen ter waarde van twintigduizend gulden. Het is de politie thans gelukt dezen roofmoord op te helderen en daders, een kapper en een handelsreiziger, te arresteeren. De juweelen, welke de manner verkocht hadden, konden nog worden opge spoord en zijn in beslag genomen. Moeder doodde haar kind. De politie heeft in Amsterdam-Zuid een ■ouw gearresteerd, die er van verdacht wordt, haar tweejarig zoontje gedood te heb ben. Vermoedelijk had het kind iets gedaan, waardoor de vrouw van woede niet meer wist t zij deed. Later heeft zij het lijkje in een zak gedaan en het in het water van de Hee rengracht geworpen. Gevonden voorwerpen. Bril, Bakker, Frans Halsstraat 27; hond. Lampers, Olmenstraat 55: handschoen, Wal ters, Pegasu&straA 17. mes, Schultheis, Gier straat 12; portemonnaie m. i bij de Vaate, Tetterodestraat 38r; portefeuille, Overbeek, Jansweg 59; tasch, De Hollander, Gen. Cronjé- straat 125. 75 gram boterhambelegsel op Inbraak opgehelderd, ingeleverde versnaperingsbonnen. De bewoners van de distributiekringen Haar lem. Heemstede-Bennebroek en Bloemendaal- Zandvoort hadden de vorige week nog gelegen he-d de feitelijk reeds ongeldig verklaarde ersnapenngsbonnen R. 26 en 206 alsnog bij den winkelier in te leveren voor het verkrijgen boterhambelegsei. Gebleken is. dat tal- loozen nog in het bezit waren van de bonnen en daardoor is het niet mogelijk het rantsoen van 150 gram te handhaven De aanwezige voorraden grondstoffen laten slechts toe, dat 75 gram bo'.erhambelegsel per ingeleverde bon kan worden verstrekt De aflevering hiervan zal Woensdag 28 en Donderdag 29 Maart ge schieden. Geldige bonnen van deze week. Deze week zijn de volgende distributiebon nen geldig: B 384 en 385. ieder 400 gram brood. B 386. A en B. 378, A en B^ 372. 1VA rantsoen vleesch. Afgeleverd kunnen worden, indien voorradig 250 gram gerstemoutbloem (ingeleverde bon A en B 382); 1 K G. aardappelen (A. en B. 380) 3 K G- suikerbieten (A. en B 381); 250 gram kindermeel, voedingssuiker of 210 gram tarwe bloem (B. 364). Ingeleverd moeten worden de bonnen: A. er B.. 390 voor 1 K.G. aardappelen; A. ep B. 391 voor groenten (beide niet voor deelnemers aan de Centrale keuken); A. en B. 392 voor 3 K.G suikerbieten; A. en B. 393 voor 100 gram kaas: 366 voor 250 gram kindermeel, voedings- ker of 210 gram tarwebloem; B. 367 voor één ei. Tot en met Zondag zijn geldig E. 07, inleg vel voor 10 liter gestandariseerde melk (abu sievelijk is Vrijdag j.l vermeld 10'/^ liter) er D 05. inlegvel, voor 400 gram taptemelkpoeder of 4 liter taptemelk. Voorts zijn nog geldig een aantal bonnen voor eenheidstoiletzeep, zeepvervangende wa-schmiddelen of waschpoeder; bon 45 van de tabakskaart voor 45 gram scheerzeep; 258 voor een rantsoen vervangingsmiddelen en 326 voor vervangingsmiddel van suikerbletenjam. Suikerbieten voor bedrijven. In de provincies Noord-Holland en Zuid- Holland worden bedrijven en instellingen in de gelegenheid gesteld, met eigen vervoer middelen suikerbieten voor eigen personeel uit bepaalde gebieden te halen. Nadere inlichtingen verstrekken de Voedsel- commissarissen in Alkmaar. Kerkplein 13 en in Den Haag, Anna Paulownastraat 22 Roode Kruis levensmiddelen. Koop- en bestelbonnen aangewezen. Vrijdag en Zaterdag hebben de bewoners uit Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Bloe mendaal en Zandvoort de gelegenheid gehad de bonnen A.388, B.388 en C.505 (inlegvel) in te leveren, waarop Woensdag, Donderdag en Vrijdag a.s. levensmiddelen worden uitgereikt welke afkomstig zijn van het Zweedsche Roode Kruis. Op deze dagen moeten met het ontvangst bewijs de volgende bonnen worden ingeleverd: A.387 voor 400 gram brood en 125 gram margarine. B.387 voor 125 gram margarine en 250 gram grutterswaren. C.504 (inlegvel) voor 250 gram grutterswaren. Nieuwe bonnen inleveren. Gelijktijdig met het afhalen van de hier boven genoemde artikelen dient men de vol gende bonnen in te leveren, waarop 4, 5 en 6 April voor de vierde maal levensmiddelen het Roode Kruis afgehaald kunnen wor den: A.368 (personen van vier jaar en ouder), D 505, inlegvel (voor kinderen, geboren in 1943. 1942 en 1941). E.505, inlegvel (voor kinderen, geboren in 1945 en 1944). Uit een gros6ierderij aan de Clacs van Ruyvenstraat wer den 15 balen meel, 2 balen rog- gevlokken, 2 zakken zout en 1 vaatje olie gestolen De die ven trachtten hierbij hun buit in veiligheid te brengen. Zij lieten echter meelsporen ach ter, welke naar een perceel aan de Parklaan leidden. Hier wer den 2 balen meel en een halve zak zout aangetroffen. Het verdere onderzoek had tot resultaat, dat in woningen aan de Clovisstraat en aan den Schoterweg eveneens gedeelten van den buit konden worden achterhaald. De 20-jarige P. M. v. B. en de 22-jarige L B bei den te Haarlem, werden ge arresteerd De man met „relaties". Herhaaldelijk worden goed- geloovige lieden, die in voed- selnood verkeeren, de dupe van het optreden van geraffi neerde individuen. Bij de ar restatie van den Haarlemmer V. M. is namelijk gebleken, dat dit personage in de achterlig gende periode niet minder dan veertien oplichtingen heeft ge pleegd. Onder het voorwendsel voor levensmiddelen te zullen zorgen, gelukte het hem tel kens geld en ruilmiddelen in het bezit te krijgen. De betrok ken personen vernamen echter nadere bijzonderheden omtrent het resultaat der transacties, daar de verstrekte ilgoederen inmiddels waren verhandeld en het geld reeds was opgemaakt De man met de ..relaties" zal thans de ge volgen van zijn reeks diefstal len moeten ondergaan Het dievengilde opereert. Onbekende personen hebben een inbraak gepleegd in een rijwielstalling aan de Turfsteeg waar zij twee damesrijwielen n een heerenrijwiel ont vreemdden. Voorts werd bij de politie aangifte gedaan, dat uit een perceel aan de Cronjéstraat 55 brooden van 800 gram. 22 brooden van 1000 gram. 66 zak ken bloem van 280 gram. 10 pakjes puddingpoeder en twee pakjes Rona werden gestolen. nbrekers wisten onopge merkt met hun buit te ontko men. Tijdens een inbraak bij een banketbakkerij aan de Anegang maakten de dieven zich mees kilogram tarwe, een portefeuille met inhoud, een blik speculaas, 5 kilogram bak- kersvet en een aantal bussen chocolademelk. timmerwerkplaats aan de Veenpolderstraat werd een wiel van een motorcarrier met :en buiten- en binnenband, 13 drijfriemen van houtbewer kingsmachines en een groote hoeveelheid timmergereedschaf ontvreemd. Ongewenschte bezoekers heb ben uit een perceel aan de Cronjéstraat een bedrag van /'1000 gestolen. Ten nadeele van een bewoner de Hodsonstraat werden Zij, die op grond van Berechtigungsscheine of op andere gronden in het bezit zijn van u twee noodkaarten. moeten de bonnen binnen fruitsch; week bij de distributiediens,en tegen onl,J .XTÏuis. ngstbewijs inleveren. Bij verzuim tot vol- i doening aan deze verplichting vervalt in de toekomst het recht op extra-noodkaarten Beverwijk en Velsen. Ook in deze week en in de week r.a Paschen ontvangen de bewoners uit de distributie kringen Velsen en Beverwijk de levensmid delen, aangeboden door het Zweedsche Roode Kruis. Ter plaatse wordt meegedeeld, wan neer zij de bestelbonnen moeten inleveren en wanneer de artikelen afgehaald kunnen wor-; houdelijke artikelen ontvreemd Arrestaties. den. Het el voor kinderen B., M en K., allen te Haar lem, werden door de politie aangehouden al« verdacht van diefstal van drie vaten zuur kool. Voorts heeft de politie den 42-jarigen Haarlemmer G.A.D. gearresteerd terzake het weg nemen van hout. De 24-jarige G. v B die zich aan diefstal van een rijwiel had schuldig gemaakt, werd eveneens ingerekend. Ook de 38-jarige Haarlemmer C. v. B., werd naar het poli- tiebureau overgebracht. Hem worden inge- wordt ten laste gelegd, dat hij om eieren op| uit een perceel aan de Ba- Van 1 tot en met 14 April is bon B 367 gel dig verklaard voor het koopen van een ei De aanwijzing van den bon geldt echter alleen voor die distributiekringen in het Westen van het land, waar de derde verdeeling van Roode Kruisgoederen op de bestelbonnen A 388, B.388 en C. 505 zal geschieden. Bon B. 367 moet vóór Woensdag a.s bij een winkeli leverd, die vergunning heeft, - noodrantsoenbonnen te verkoopen. In deze) rendsestraat een aantal deuren omgeving kome„ dus in aanmerking de distri-'en kozijnen heeft ontvreemd, butiekringen Haarlem, Heemstede. Bloemen- daal, Beverwijk en Velsen. Noodkddften 4© S©n©. Jubileum L. L Vermalre. Donderdag 29 Maart a.s. zal de heer L. L. Vermaire, chef van het filiaal Groote Hout straat t« Haarlem van de N.V. Albert Heyn. een kwarteeuw in dienst van deze N.V. zijn De jubilaris, die ook in deze moeilijke tijden voor de criëntèle doet, wat hij kan, zal onge twijfeld op 29 Maart vele blijken van belang stelling vitidervinden. Woensdag bestaat er voor Haarlemmers, wier namen be ginnen met W van Wep af, X, Y en Z. gelegenheid in de Vleeschhal de noodkaarten vierde serie af te halen. Don derdag is het de laatste dag en dan kunnen zij, die verzuimd hebben de kaart af te halen, z# in ontvangst nemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1