Haarlemsche Courant Afweergevechten tusschen Zutphen en Rheine. 290e Jaarf., No. 78 Bureaux: Groote Houtstraat M Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendaplein 3L Umulden, Keonemerlaan 154. Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 4 April 1945 Oltg.: Graf. Bedrijven DamJate, Haarlem. Abonnementen: per week 28 et., per mnd. 1.1S, per kwartaal 3.42, tr. p. post 3,73. Losae nummers cent. Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 129' Garnizoen van Glogau door de Sovjet-Russen overweldigd. Het Duitsche weermachtbericht van Dinsdag luidt: Dc afweerslag in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front duurt voort. Ten Zuid- Westen van het Plattenmeer konden de uit het gebied van Nagykenisza aanvallende Sov jet-Russen diepe penetraties tot stand brengen In de grensstellingen tusschen den Boven- Raab en Quens weerden onze troepen alle aanvallen af. Ten Westen van het Neusiedler- meer drongen vijandelijke formaties ondanks taai verzet van onze divisies door tot in het gebied ten Zuiden van Baden Aanvallen der Bolsjewisten op den buitensten verdedigings- ring van Pressburg werden afgeslagen. Ten Noord-Westen van Tyrnau en aan weerskan ten van de Waag werd de druk der Sovjets naar het Noord-Westen sterker. In Opper-Silezië hervatte de tegenstander zijn doorbraakpogingen tusschen Loslau en Jagerndorf. Deze stortten na geringe terrein winst door het taaie verzet van onze troe pen ineen. De Bolsjewisten zetten hun met tanks en slagvliegtuigen ondersteunde aan vallen op het Westelijk front van Breslau voort. Het dappere garnizoen handhaafde zijn stellingen op geringe penetraties na. Het sedert 12 Februari ingesloten garnizoen van de vesting Glogau onder bevel van zijn commandant kolonel Graf zu Eulenburg. heeft in gevechten die meer dan zes weken duurden, de belangrijke Oderovergangen voor den vijand versperd en sterke strijdkrachten der Sovjets gebonden. Op zeer nauw gebied bijeengedrongen. werden de dappere verde digers na het verschieten der laatste munitie door den tegenstander overweldigd. Aan de Danzigerbocht duurt de stormloop der Bolsjewisten in de Oxhoefter Kempe, in de Westelijke Weichsellaagvlakte met onver minderde kracht voort. De vijand kon on danks zeer krachtig gebruik van materiaal tegenover onze dapper strijdende troepen, die dag en nacht door lichte en zware zeestrijd- krachten doeltreffend werden gesteund, slechts geringe terreinwinst behalen. In Koerland bleven talrijke aanvallen der Sovjets ter sterkte van een bataljon ten Noordwesten van Doblen zonder 6ucces. In het Westen. In den driehoek tusschen Beneden-Rijn IJssel. alsmede tusschen Zutphen en Rheine ontstonden Maandag hevige afweergevechten tegen sterke gevechtsgroepen der Engclschen. die naar het Noorden en Noord-Oo6ten op rukken. Vijandelijke aanvallen bij het Teutoburger- woud. aan weerskanten van Tecklenburg ble ven in het afweeivuur van onze heuvelstel lingen steken Ten Zuiden van Bielefeld is het den Amerikanen gelukt een vrij diepe pene tratie in de richting van Herford tot stand te brengen. Onze aan de Sieg en bij het Rothaargebergte stii-dende divisies weerden een aantal vijan delijke aanvallen deels in tegenaanvallen af en vernietigden ten Noord-Oosten van Winter berg een snelle afdeeling van den tegenstan der. Talrijke tanks, gepantserde verkennings wagens en motorvoertuigen werden vernietigd of buitgemaakt. In het gebied van Warburg van de Werra, ten Noorden van Eisenach hield de druk van den tegenstander aan. Na hevigi gevechten konden de Amerikanen in Kassei binnendringen. Aan de Boven-Werda sloegen onze formaties vijandelijke tankvoorhoeden bii Wasungen en Meilingen uiteen. Een Hongaarsch tankcommando heeft daar bij alleen met de .pantservuist" zeven vijan delijke tanks vernietigd. In het gebied van Fulda en aan de Kinzig alsmede ten Zuid-Westen daarvan brachten onze troepen vijandelijke aanvallen in hoofd zaak aan den Oostelijken oever tot staan. Oprukkend uit den Spessart hebben de Ame rikanen opnieuw de Mam bij Lohr bereikt, terwijl zij voor onze stellingen ten Westen van Würzburg-Bad en Morgenthau bleven steken. Tusschen Wimpfen aan den Neckar en Bruchsal kon de vijand eenige penetraties af dwingen, doch de in de Rijnvlakte ten Zuid- Westen van Germersheim aanvallende tegen stander werd afgeslagen en verloor daarbij talrijke tanks. Vrij sterke formaties onzer luchtmacht gre pen in de gevechten in het Westen in, brach ten den vijandelijken troepen- en aanvoerbe- wegingen gevoelige verliezen toe en schoten in hevige luchtgevechten tien vijandelijke vliegtuigen neer. In Italië drongen de Britten na krachtig artillerievuur op de landbrug tusschen Adriatische Zee en het Commacciomeer stellingen binnen, doch bleven daarna onzen geconcentreerden afweer steken. Formaties Amerikaansche bommenwerpers veroorzaakten bij vluchten naar Zuid-Oost- Duitschland schade, in het bijzonder te Graz, St. Pollen en Krems. Des nachts vielen Brit- sche vliegers de Rijkshoofdstad aan. aan den Beneden-Sieg en bij het Rothaar gebergte werden alle Geallieerde aanvallen afgeslagen. In Kurhessen wordt de Duitsche tegenstand door het aanvoeren van reserves langzamer hand sterker, waardoor de Amerikaansche opmarsch wordt vertraagd. De Amerikanen wachten hier op den aanvoer van verster kingen. Ten Wester» van Siegen hebben Duitsche troepen formaties van het le Amerikaansche leger teruggeworpen en enkele penetraties opgeheven. Alle bruggenhoofden der Ameri kanen aan den Noordelijken oever van de Sieg konden worden opgeruimd. In Siegen zelf woeden hevige straatgevechten. Ten Oos ten van Siegen houden de Duitsche formaties stand tegen den druk der Geallieerden. Zij wisten eenige plaatsen te heroveren. Bij Kassei, welke stad volledig is verwoest, hadden de Amerikanen een volledige pantser divisie opgesteld, welke tot aan de kazerne- wijk van de stad wist door te dringen, doch daarna teruggedreven werd. De strijd woedt hier met onverminderde hevigheid voort. Ook voor den inval in Thüringen hebben de Amerikanen sterke strljdformaties bijeen gebracht. Een poging, om het Rhöngebergte heen te trekken, werd verijdeld. Bij Fulda is de Duitsche tegenstand zeer sterk, evenals in den Taunus en den Huns- ruck. Ten Oosten van het Odenwald konden de Amerikanen Bad Mergentheim binnen dringen. In den Neckarsector gingen enkele plaatsen eenige malen in andere handen over. Bij Würzburg staakten de Amerikanen hun aanvallen. Over den strijd aan het Oostelijk front werd o.a. gemeld, dat de Sovjet-Russen na een hevige artillerie-voorbereiding hun stormloop tegen de stad Breslau voortzetten. Na verbitterde gevechten werden de aanval len afgeslagen In tegenaanvallen kon het verloren gegane terrein heroverd worden. Bij Ratibor woedt de groote materiaalslag voort. Ten Zuid-Westen van de stad konden Duitsche formaties in een tegenaanval de stad Kramstedt heroveren. Tusschen 's avonds 8 en 's morgens 6 uur niet op straat Beschikking van den Höheren SS- und Polizeifuhrer en General-Kommissar für das Sicherhcitswesen over de verandering van de uren, waarin men zich in het bezette Neder- landsche gebied niet op straat mag bevinden. Met het oog op de invoering van den zomertijd wordt met ingang van 2 April 1945 voor het bezette Nederlandsche gebied het einde van de uren, waarin men zich niet op straat mag bevinden, vastgesteld op zes uur des ochtends. Het begin van deze uren blijft onveranderd gehandhaafd op acht uur des avonds Verder strekkende plaatselijke be schikkingen, die reeds zijn uitgevaardigd, worden hierdoor niet beïnvloed. De Höhere S.S.- und Polizeiführer „Nordwest" en Generalkommissar für das Sicherheitswesen. Inbrekers op pad Naar van Duitsche zijde gisteren werd ge meld, heeft het Engelsche nieuwsbureau Reu ter medegedeeld. dat de Geallieerden in Nederland buitengewoon heftigen tegenstand ondervinden, vooral van Nederlandsche S.S troepen. Over den strijd aan het Westelijk front werd voorts o.a. gemeld dat aan den Noorde- uken rand van het industriegebied bij Reck- Ighausea hevig wordt gevochten. Evenals Engelsche ministers bij Roosevelt. Naar de Engelsche Nieuwsdienst uit Was hington meldt, heeft President Roosevelt den Britschen minister der productie. Lyttelton, en den, minister voor de voedselvoorziening, Llewellin. ontvangen, die in gezelschap waren van den Britschen ambassadeur Lord Halifax. Onderwerp van bespreking was de kwestie der leveranties van levensmiddelen. Omtrent het resultaat der besprekingen is niets be kend gemaakt. Weer een conferentie Roosevelt, Churchill en Stalin? Volgens een bericht van den diplomatieken correspondent van de Daily Mail" zouden Roosevelt, Churchill en Stalin nogmaals bij eenkomen vóór de conferentie te San Fran cisco op 23 April. Volgens den correspondent zou voornamelijk de Poolsche kwestie op deze bijeenkomst ter sprake komen. Zeventien jubileerende P.T.T.-ambtenaren. Op 1 April herdachten de ambtenaren M Bul- caen, H. G. J Hoevens, C. J. Stoute, A. S. Hout kamp, M. A. J. Kemps, J. Klabou, H. D. Neuman, Nooteboom, C. M. Schreuder, P. Terstal, S. v. Wateren, H. M A. de Wijs, H. F. Bekker. E. v. Blokland, J. A, Busé, D. v. Duynen en G. B. Heerens den dag dat zij 25 jaar bij het p. T. T.- bedrijf werkzaam waren gesteld. De heer J. C. Smid, directeur van het Post- en Telegraafkantoor, bezocht persoonlijk alle jubi larissen en sprak daarbij waardeerende woorden. Voor hen die lid waren van het jubileum fonds sprak namens dit fonds de heer J. C. C. Ophuy- sen en overhandigde een geschenk in enveloppe. Tenslotte bezocht het oud-bestuurslid de heer W Flooren ook een aantal jubilarissen en schetste op hartelijke wijze de beteekenis van een ambte lijken jubileumsdag. BON VOOR HONDEN- EN KATTENBROOD VERLENGD. In verband met de huidige voedermiddelen- schaarste zijn alle tot nu toe uitgereikte dis tributiekaarten voor honden- en kattenbrood na de 31e Maart 1945 ongeldig, met uitzonde ring van de voor Maart 1945 geldig verklaarde bon no. 10, waarvan de geldigheidsduur is verlengd tot den 15en April as. Slechts aan een zeer beperkt aantal houders van honden en katten kunnen nog nieuwe nood-distributie kaarten worden uitgereikt, welke ten spoe digste zullen worden toegezonden. Er zullen dus geen nieuwe aanvraagformulieren ter in vulling worden uitgedeeld Indien geen nood-distributiekaart wordt ontvangen, komt men derhalve niet daarvoor ~t aanmerking. Op houders van honden en/of katten, die :n of meer noodkaarten ontvangen en die niet meer in het bezit van het (de) desbe treffende dier(en) zijn. rust de verplichting de noodkaart(en) onverwijld terug te zenden aan het bedrijfschap voor veevoeder. Tegen hen, die onrechtmatig een of meer noodkaar ten in hun bezit zouden houden, zal worden opgetreden. Aan het beperkte aantal asyls welke in het afgeloopen distributiejaar voor distributie bons in aanmerking kwamen, zal na den 31en Maart 1945 op dezelfde wijze worden toege Onbekenden hebben een bezoek gebracht aan het gebouw der firma O aan den Spaarn- damscheweg te Haarlem. De buit bestond uit flesschen brandewijn en jenever, alsmede een hoeveelheid tarwe. Ook het gebouw Bethel aan de Voorhelm- straat bleek het doelwit der inbrekers te zijn. Er werden 50 Japansche theekopjes, melk bekers, 250 kg aardappelen, een gasstel en een hoeveelheid brandhout gestolen. Uit een perceel aan de Garenkokerskade werden een heerenrijwiel en zes hectoliter ongemalen tarwe ontvreemd. Een hoeveelheid levensmiddelen wisten de leden van het dievengilde uit een pakhuis aan de Slachthuisstraat te bemachtigen. De buit omvatte onder meer 10 doozen fondant, 29 flesschen wijn, 5 bussen stroop, 7 koekblik ken bruine suiker. pakjes puddingpoeder, hoeveelheden spercieboonen en inmaakgroen- ten, alsmede 3 doozen scheerzeep. Door insluiping verschafte men zich voorts toegang tot een woning aan den Vergierdeweg, kleedingstukken en een damesrijwiel van eigenaar verwisselden, Een schuur achter een woning aan de Pe- gaeusstraat werd eveneens doorzocht. Hoe veelheden tarwe, spijsolie en aardappelen zijn medegenomen. Bij de politie werd aangifte gedaan, dat uit een perceel aan de Oranjestraat een aantal autobanden met velgen waren gestolen. Een fabriek in de Zuiderstraat werd even min vergeten. Hier maakten de inbrekers zich meester van 2 rijwielen, 150 kg aardappelen. 10 flesschen azijn, 50 kg uien. alsmede een hoeveelheid vruchten op sap. Wederom hebben inbrekers zich toegang verschaft tot een drogisterij aan het Spaarne. Er worden 10 fleschjes eau de colbgne, een snelweger, 3 doozen tandpasta, jampotten met was. 20 kg aardappelen en een bedrag geld vermist. Uit een winkel aan de Berkheidestraat verdwenen 4 mud aardappelen en 2 kisten witlof. Gordijnen, zomer- en tenniskleeding. huis houdelijke artikelen en een damestasch wer den uit een perceel aan de Oudshoornlaan ontvreemd. Meeldieven opereerden in een perceel de Oude Groenmarkt, waar 14 balen meel werden buitgemaakt. Een kruidenier moest constateeren, dat uit zijn zaak aan de Wolstraat hoeveelheden aardappelen, puddingpoeder en blauwsel wa ren weggenomen. Een bewoner der Kruistochtstraat deed aan gifte, dat een vloerkleed, serviesgoederen en een stofzuiger uit zijn huis waren gestolen. De dieven hebben ook een bakkerij aan den Zijlweg voor hun praktijken uitgekozen. Twaalf groote brooden. 99 pakjes meel van pond en 14 kilogram tarwe worden ver mist. Het optreden van inbrekers aan het Sant poorterplein had tot resultaat, dat uit een winkel hoeveelheden kaas, custard, boter- aroma, havermout, zout. puddingpoeder en chocoladestrooisel werden ontvreemd. Tenslotte werd een inbraak gepleegd in een pakhuis aap. de Vogelkoopsteeg De daders maakten niet minder dan 23 autobuiten- en binnenbanden buit. Aanhoudingen. De 23-jarlge Leidenaar H n werd door de Haar. lemsehe politie aangehouden terzake het wegne men van een rijwiel. Uit een perceel aan de Lakenkooperstraat wer den talrijke goederen waaronder een vloerkleed, bontmantel, een wollen das, tarwemeel, erw- boonen, kaas, puddingpoeder, havermout en vermicelli ontvreemd. Als verdacht van dezen diefstal zijn de 29-jarige W K.. de 17-jarige A J. P., de 31-jarige H. H. M.. de 24-jarige P. H M en de 18-jarige J. B. allen te Haarlem in arrest gesteld. Voorts werden de 17-jarige H P. en de 40-jarlge J. P. V. wegens poging tot inbraak in gesloten. Burgerlijke Stand. HAARLE.M 3 April 1945 BEVALLEN* 26 Maar:, E. W. de Lijster—Lei- sing, d 27 Maai t. N. Pijnakker—van der Heij den. d A. C. van Blerkom—Knuijt. z.; 28 Maart, van Dusseldorp—Rot. d C. M. van Wort Kampen, z,. M. C. Roozen—van den Berg, M. E van Schinkel—de Vos. z.; A. Gioen i Damme, z.\ W. UmmelsKoper, d., 29 Maart, M. J. van Lieshout—Goes. 2 d A M MeerveldHoedt, z.; J. H. M. Hulsbergen Stomphorst, z.; J. C. Brabei—Vrolijks, z.; G. G, Berkhout—Heemskerk, z.; A. H. J. Nieuwendijk -Riepen, z.; M. E. SchoenMetselaar, d.; A. .J, Hartog— Spteririgs, z.; 30 Maart, F. Hirs—Wage naar. z H. A. Blok—Morsveld, z.; M. T. Koper -Struck, z 31 Maart, C. Groot—van Dalsem. OVERLEDEN: 26 Maart, S. C. van Waalwijk van Doorn. 70 j„ Hazepaterslaan; 27 Maart, R. van der Werf, 76 j„ Rustenburgerlaan; E. A. DuU»— de Wilde, 84 J„ Uit den Boschstraat; M. A.. 3 w.. d. van J. A. Overtoom. Pres. Steijnstraat; A. C. de Nijs—van de Reep. 62 j.. Rustenburgerlaan: P C. C., 1 m_. d. van P. Mookhoek, Tesselschade- plem; 28 Maart. E. G. J., I m„ d. van A. A. Ver beek, KamperU&n. Drukkerij van valsche broodbonnen te Haarlem. Vijf-en-twintig personen gearresteerd. De economische dienst van de Amsterdamsche politie heeft te Amsterdam en te Haarlem aangehouden in totaal vijf «o twintig mannen, die zijn be trokken bij een uitgebreider vervalsching van rantsoenboai- nen voor brood. De valseh* bonnen werden te Haarlem ge drukt; de drukker is ook ge arresteerd. Er zijn 10 000 rant soenbonnen. welke voor den verkoop gereed waren, in be slag genomen; voorts werd de hand gelegd op een bedrag vat» ƒ40.000, dat afkomstig was van den verkoop van valsche bon nen. De verkoopsprijs varieer de van ƒ11 tot ƒ25. In den ouderdom van 84 jaap is dezer dagen overleden mevr. G. J. M Verhoeve KarsVan, Dijk, vroeger moeder van ha* Doopsgezinde Weeshuis aajg; den Kleine Houtweg. Gekomen, uit Utrecht werd het echtpaao Verhoeve Kars in 1898 be noemd tot vader en moeden van het huis; nadat het uw April 1911 zijn 12Y2 jarig jubi leum had gevierd, overleed da heer Verhoeve Kars in Juni daarop volgend. Mevrouw Ver hoeve Kars werd gepension- neerd, doch het contact met da oud-weezen heeft zij nooit ver loren. Heden, Woensdagmiddag is haar stoffelijk overschot voorloopig op de Begraafplaats te Westerveld ter aarde besteld. Ten gevolge van het in actie ven frontdienst treden van den wnd. secretaris-generaal vaa financiën, secretaris-generaal van Bijz. Econ Zaken, mr. M. M. Rost van Tonningen, wor den de hieronder genoemde functies tijdelijk waargenomen door den achter iedere functie genoemden wnd. seer.-gen. van Financiën: wnd. thes.-generaal G. C, Blom, secr.-gen. van Bijz. Econ. Zaken: de administrateur C. A. Piek; presidium Neder!. Bank: de directeur J. Robert son. Te Heemstede is in den ouder dom van 75 jaar overleden do heer C. J. A Kruyt, gepen- smonneerd majoor der infan terie, die vroeger is opgetre den als leider van een politieke beweging. De overledene, dio in 1869 in Den Haag geboren i6, studeerde aan de H. B. S. met 5-jarigen cursus aldaar en vervolgens van 1889 tot 1892 aan de Militairen-school to Haarlem. Bij het verlaten dezer school was hij tweede-luite nant. Later studeerde hij nog aan de Hoogere Krijgsschool in Den Haag. De heer Kruyt was van 1902 tot 1910 luitenant bi| de grenadiers, daarna kapitein en van 1920 tot 1924 majoor deT infanterie in Ede. In laatstge noemd jaar werd hem eervol ontslag verleend. Daarna had hij gelegenheid reizen te ma ker.. Hij bracht twee maal een bezoek aan Nederlandsch-Indië Tien jaar geleden richtte da heer Kruyt de Nationaal So cialistische Nederlandsche Ar beiders Partij op (N.S.N.A.P.I en liet zich in 1937 candidaat stellen voor de Tweede Kamer, Kort daarop is deze partij ont bonden. Zondag was het veertig jaaf geleden, dat de heer J. H. Bor. ger, directeur van den Incasso-, stortings- en ophaaldienst, als ambtenaar in dienst trad bij de gemeente Haarlem. In den loop van den dag ontving hij vele blijken van belangstelling, o.a van zijn dienst, van het Electriciteitsbedrijf en vele vrienden. De heer J. A. Ocht- man heeft den jubilaris toege sproken namens de hoofden van takken van dienst. Van het gemeentebestuur ontving de heer Borger het gebruikelijke geschenk en van andere zijden vele bloemstukken, waardoor zijn kamers een bloementuin geleken. De jubilaris heeft on dervonden, dat zijn werk en zijn persoon zeer gewaardeerd worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1