Oudejaarsavond: Jac» Schipper TURF Boss water. BeeMaafceiT Ktoomuaaruieiicutea AD VERTENTIEN F, J. van Gulik Decoratieschilder Decoratieve Plafond- en Wandhesohildering BesGhiideren van antieke meube!en in stijl Hmdelooperwerk Heden ontvingen we 1 BLOUSEMAGAZIJ N PIANO'S - ORGELS W. HÏ3CK G. SCHAAPMAN HOOMABKT 10 lAKSTEftlFEL Cadeau!!! Mail seinde ons uit Druten: Er zijn twee deuren uit de Niftriksche rtluas gespoeld, zoodat de zeer hooge Ma-- den polder binnenstroomt. Als itet gat niet wordt gedicht, over stroomt geheel Maas en Waal Een correspondent van het Maan dag ochtendblad, die naar Niftrik is geweest, verhaalt de volgende bijzon derheden: In deaa nacht van Vrijdag op Za terdag was een der deuren van de walei looringaluis te Niftrik bezweken onder <len geweldigen druk van het water ilea* Maas. F.r-ne breede watergolf drong met donderend geraas het land van Maas i n Waal binnen. De noodklok in Nif- 1 rik en de omliggende dorpen werd geluid «i terwijl velen naar de sluis snelden namen de overblijvende dor pe n gen hun maatregelen met het oog op een dreigende catastrophe. Het water, dat in een korten tijd m eoi. hoeveelhe.d van duizenden ku- l>ie -• meters Maas en Waai had over sii-oomd, drong ue huizen en stallen binnen. De meubels werden in aller- n I ar de bovenverdiepingen ge bracht en het vee in de richting M i ji hen naar lvooger gelegen plaat sen vervoerd. Vol angst bleven de bewoners der dorpen den loop der dingen afwachten. 0"l< op het bedreigde punt hecrsch- te i n ware paniekstemming. Door honderden rappe handen werd met s< i'ppen zand in de opening gewor p. a maar dit had niet de minste ml werking en met donderend geweld stortte het water zich door de buis- <i- iivr.. Na een bangen nacht kwam dc i' :g van Zaterdag. De tweede niet w -i sleurde sluisdeur had het te g,-n den drang uitgehouden en door een waterbreking aan te brengon voor de plaat.- van de weggas ogen deur, hoopte men geiegenlieid Le |,i,ii-on hel gat verder ie dichten. Daartoe werd een met zandzakkon bei.'den kar vuor de opening nearge- I.,,;imaar de door den storm hoog 0|i;- ..zweepte watermassa pakte met eni Herculische kracht ook dezen h.i mlerpaal beet en sloeg de kar uit elkaar tegen de muren van de sluis, waarbij ook de tweede sluisdeur-werd weggerukt. Men verdubbelde watermassa stortte zie'u thans door de opening en groot was het gewaar dat de g:\nsche sluis- worken zouden worden stukgeslagen me; -e-n dijkbreuk tot onvermijdelijk ge. U' Ware dit geschied, de ramp zou ontzettend geweest zijn. Goeue ra n was duur. in een waar honilen- wet i werd thans een met bazaitblok- ken Iaden aak naar de sjuis^pening gova i'.-d. maar opnieuw b.eek de im mense sterkte der natuurkracht Nog voor men er in geslaagd was de aak lot zinkon te brengen, werd deze als oen veertje door de ziedende golven opgenomen en legen de rnuren van do wiiiis versplinterd. En het was al echts wrakhout dat met de steen en door het water aan de andere zijde van do sluis Maas en Waal werd ingevoerd. Duidelijk bleek dat op andere manier moest worden ge werkt Intussckem waren vele belangstel lenden uit den omtrek naar de plaats des onhoüs gesneld en zij maakten den mannen het werk. waarbij toch reeds alle leading had ontbroken, niet gemakkelijker Later op den mid dag verscheen de vertegenwoordiger van het Ingenieursbureau Van Has selt en De Koning uit Nijmegen, dat stukken spoorrails ter leoigle van een zestal meter uit de richting Wijchen had laten aanvoeren. Deze. rails wer den niet buitengewone inspanning van alle krachten en terwijl de storm '.bulderde, schuins naar voren van den bovenkant der sluis af in het war ter neergelaten en stevig in den bo dem geheid. Met zware balken en zandzakken werd thans de waterkee- ring voltooid. binds dien is de wind gaan liggen en heeft de was van het water opge houden. Ook te Maastricht was een val van het water geconstateerd. In middels werden steeds meer zakken zand aangebracht, doch Zondagmid" dag was men niettemin het water nog niet meester dat nóg steeds door de shiis Maas en Waal binnenstroomde. Het plan was om aan beide kanten van de sluis een stevigen dam te leg gen on in het binnenwerk zakken met zand tot zinken te brengen Op die wijze hoopt men den winter door te komeli, want de sluis kan momenteel niet grondig worden hersteld. Daar- voüi ...oei een lager waterstand wo.- den aigewacht. Le correspondent heeft verschillende d, - ...nd:gen gevraagd naar de huns loziens vermoedelijke oorzaak van 't bezwijken van de zich door den druk van iiet water automatisch sluitende sluisdeuren, doch men gat ons, zegt hij, outijkende antwoord n. Een feit is, dat de sieusdeuren reeds tien jaren ihaddon dienst gedaan en het mat - ria; indertijd niet prima geweest moet zijn. Daarbij werd ons van i sohi'ende zijden verzekerd dat reeds in den afge'oopen zomer het polder bestuur gewezen is op de wensclhelij'k- heid van vernieuwing voor de sluis deuren, doch dat dit van meening was, dat ze nog wel wat mee konden. Daaioxj is er een omstandigheid, wel ke de taak 4er sluSCibeeft verzwaard. Sinds verleden juar, zoo vertelde •uien on3, is er al een krachtig wer- keuU stoomgemaal ie Appeltern, dat er nauwlettend voor zorgt, dat alle water uit Maas en Waal Wordt weg gepompt. Hierdoor ls de tegendruk van de sluisdeuren aanzienlijk min der krachtig dan vroeger, waardoor de capaciteit van deze grooter moet zijn. Bedenkt men voorts, dat er aan de sluis een val stond van zes meter, idan vllgt daaruit dat de druk op de deuren ontzettend is geweest. Dat het "gelukkig gebleven is bij een bezwijken en wegslaan van de sluisdeuren en dat de sluis zeiven het beuken van de golven en de kracht van den stroom heeft weerstaan, zoo dat al het achter deh dijk gelegen land tot Nijmegen toe, voor een ramp is gespaard gebleven, ts te danken geweest aan den uiterst solieden bouw van de sluismuren en de vustheid van de klei van dezen dijk. Naar de „Frankfurter Zeitung" me dedeelt, zijn in Keulen door het was sen van den Rijn de aan de rivier p - legen straten onder water geloopen. Het havcnverkeer is gestaakt. Een groole overstrooming wordt ui' Bonn gemeld. Te Coblenz is tengevoge van he. hooge water de schipbrug buiten ver keer gesteld. Bij Matnz zijn de eilan den en de havenwerken overstroomd; de scheepvaart moest stopgezet wor den. Uit Wurttemberg wordt gemeld, da de Neckar de schipbrug der Daimler- 'abriek en nog een andere brug heeft weggeslagen. Bij i iffenbach staat de Kinzigbriicke onder water. Het sn: - treinverkeer Frankfirrt-Basel onder vindt groote vertraging. Ook in Rijnhessen neeft de hooge waterstand groote schade aangericht. MR. TH. DE MEESTER. Op 68-jarigen leeftijd is te 's-Gra- venhage overleden het lid van den raad van State mr. Th. 11. de Mees ter, oud-minister van financiën in het kabinet dat zijn naam droeg en van 17 Augustus 1905 to: II Februari 1908 aan het bewind is geweest. Mr. Theodoor Herman de Meester werd in 1851 te Harderwijk geboren. Hij studeerde te Utrecht, waar hij in 1875 promoveerde tot doctor in de rechten. Nog hetzelfde jaar begon hij zijn loopbaan als ambtenaar ter pro vincial eg riffie van Overijsel, waar na liij, in 1885, werd benoemd tot ge meente-secretaris van Groningen. Dertien jaar later volgde zijn benoe ming tot administrateur van de ge nerale thesaurie bij het departement van financiën, welke functie hij in 1898 verwisselde met heit ambt van vi ce-president van den Raad van Ne- derlandsch-Indië. Toen mr. de Meester in 1905 met verlof hier te lande was, werd hem de leiding opgedragen van 't ministe rie, waarvan de heer Goeman Borge- sius de formator was, dat in 1908 af trad. In 1909 koos het toenmalige kiesdis trict Den Helder den heer de Meester loi zijn afgevaardigde in ons Parle- ineni en werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad van 's-Gravenhage. In 1917 werd hij benoemd lot lid van den Raad van State, in welk college hij voorzitter was van de afdoeling financiën en hij als lid zitting had in de afdeel ing binnenlandsche za ken. Voordien was de heer de Mees ter gedurende eenige jaren voorzit ter van de Burgerlijke- én MiHfaïre Pensioenraden geweest. Van zijn hand zijn, na zijn minis terschap, vooral op het gebied van de financteele poliüek vele artikelejn verschenen, o.a. in Het Vaderland, van wei» orgaan h:j tusschen 1912 1914 politiek hoofdredacteur was. .Mr. de Meester was o.rn. ridder de Orde van den Ncderlandsch Leeuw. ij-MINISTER COL1JN. Uit Den Haag bericht men aan De Tijd, dat de oud-Minister Colijn in de Residentie aanwezig is. Het heeft de aandacht ge trokken, dat hij met vooraanstaande po litici in conferentie is geweest. Letteren en Kunst SCHENKING. Dr. C. Hofstede de Groot heeft, naar de „N. R. Cl." ver neemt, twee kostbare schilderi-en ge- chnnken aan het Gronirgsch Museum. ap van Jan van C.oyen en een lachenden kop van Frans Hals. Hei zilverachtige landschap, een riviergezicht met schepen en een kijkje op een stad, is niet van den gouden klank dien we van Van Goyen kennen. Het is een zeer door gevoerd werk, fijn in toon- en klankver houding. met prachtig verschiet. De breed geschilderde kop van Frans Hals is een magnifiek staal van zijn schilder wijze. Grootsch van doen en dood-een- voudig, maar van een compleetheid, die versteld doet staan. ACTIE VAN TOONEELSPELERS. Op een te Amsterdam gehouden ver gadering van de Ned. Toonkunstenaars- vereeniging is besloten om den Bond van Directeuren van openbare vermakelijk heden nog tot uiterlijk 4 Januari de ge legenheid te geren eenige gestelde ei- schen in te willigen. Aan het hoofdbe stuur werd volledig mandaat gegeven tot aanwending van alle wettige middelen om bij niet-inwilliging van die eischen nakoming te doen verwezenlijken. Too- neelspelers, werkzaam bij directies, die reeds hebben toegegeven of dat alsnog doen, hebben met de vereenigring een coniracueele overeenkomst aangegaan, dat zij hun volledige gage in de kas der vereeniging zullen storten, opdat daaruit stakers en werkenden een bedrag zullen ontvangen naar verhouding hunner sa larissen. „HET IIOLLANDSCH TOONEEL". ilegin Januari is bij de N. V. „Het Hol- landscli Tooceel", dir. Louis de Vries, de eerste voorstelling te verwachten van „De Schepper" („Dei Schöpfer"), too- neelspel van Hanz Muller, dat te Berlijn reeds meer dan twee honderd achtereen volgende opvoeringen beleefde. De hoofdrol, die van prof. Schumacher, is -anden van den heer Louis de Vries. POL DE MONT. Men meldt uit Brussel aan de N. R. Ct.", dat Pol de Mont, die tijdens den oorlog tot de Duitschers in te nauwe betrekking heeft gestaan, zijn ontslag heeft genomen als conservator van het Museum van Schoo- ne Klikten te Antwerpen. DE MOORD TE HAAREN. Het gerechtshof te 'eJHertogenboech heeft uitspraak gedaan in de zaak van den moord op Van Dijk te Haaren en veroordeeld tot levenslange gevange nisstraf, Verhoeven en De Kor; en to; vjftien jaren gevangenisstraf An ton ia Vcldhuyzen. Gemengd Nieuws DE DUITSCHE KOOPVAARDIJ SCHEPEN. 7 Duitsclie pakeinoo- ten, die nog Ln AmerikaaitBche ha vens lagen, worden aan Engeland uitgeleverd. DE VEREENIGDE STATEN EN MEXICO. De regeering dor Ver. Staten heeft allen wapenuiivoer naar lexico verboden. VORSTELIJKE VERLOVING. Volgens de „Oeuvre"' heeft prinses Elizabeth va. Roemenie, de nu.l^ic uoditer van konurg Ferdinand, zien verloofd imi i.oning A.exander van ïeken, and. UrT HEI BEZETTE DUlTSuHE GEBIED. Woensdagavond, zuo in..ldb een W olffböriclu uit Kronoeig iTaunus), zijn vijf Fianschen een ua .si aldaar binnengedrangor» en i.eu ben den hotelhouder en de gaston op straat gejaagd en hen met de blanke sabei achtervolgd. Een aantal man nen wist de woastaards ten aio.te te verdrijivein. Donderdag verschoon daarop een commissie van Fransche officieren, die vijf Krosberger nota- helen liet arxesteeren en geboeid naar Kóntgstein overbrengen. DE OOSTENRLJKSCHE KANSE LIER. Renner heeft 10 dagen jokt ever lof genomen. DE 400.000 TON HAVEI1MA1K- RLAAL. De Entente-commissie van -ine-deskunuigen is uit Londen naar Hamburg vertrokken. OVERSTROOMINCEN. In E l z a s-L o l h a 1 1 11 g e n. De stand van liet water in Meun- the cn Moezel is weer aan het dulun. De schade, die aangericht is, bedraagt tientallen mil boenen. De gasfabrie ken en elecuische centrales hel/ben onder water gestaan en Nancy was gedurende ei scheidene uren vat» cht verstoken. In Duitschiand. Uit Mainz, Heidelberg, Stuttgart en Freiburg L Br. komen berichten over den hoogen waterstand van den Kiju, de Neckar en de Maio diedage.ijks 125 c.M. wassen. Hel scheepvaartvar- keer is gestremd en vele bruggen zijn voor het verkeer gesioten. In de da len staan vele boerderijen onder wa ter. De watrrstand is nog hooger dan in 1896. I 11 België. Door aanhoudende regens is het water overal gewassen. De Schelde Ls tusschen Doornik en Gent buiten baai- oevers getreden. Ook met de' Dender, de Senne, de Maas en andere rivieren is dit het geval. Een gedeelte van Charleroi staat cmder water, zoodat de trams >uiet meer rijden. Te nOoi zijn vele kaden overst.. KON. NED. STOOAIB. MU. Ariadne veiuok 24 Dec. van Cadiz naar Alicante. Euterpe arriveerde 28 Dec. van Ko penhagen te Amsterdam. ROIT. LLOYU. Bosocki 22 Deo. vair» Las Pa.mas naar Plata Rivier. iiondowoco uitreis) vertrok 18 Lee. von Suez. Kawi vertrok 27 Dec. van itoiier dam naar Batavia en was te 1 u. óo uatn. in zee- [tisulLnde uzi ais reis) passeerde 20 Dx Point de Galle. Me il.ni.s:eis) passeerde 22 ec. Gibrallai. Patria (uittel) passeerde 22 Dec. Gibraltar. Sindoro (uitreis) arriveerde 21 Doe. e Padang. Sitoeoohoo a 11 veerde 21 Dec. van Ra .e.oain te Middlesbro. Tabanai.' (uitreis) vertrok 21 Dcc. v-tl Port Said. Wilis (11. t. vertrok 21 Dec. van Co.ambo. JAVA-CHILI LIJN. Van C.oon arnveerde 26 Dec. van Java te Valparaiso. «iar:ï.u<8 bland HïLLEGO.w Ondertrouwd Geene. Gecrouwd Geene. Bevallen A. SchramaDe Viiss. z. A. van den BergDe Geus, z. J. E. BoolAsseler, d. M. H. VogcsKa lift man, 2. Overleden J. van der Jagt, 11 m. M. Bank, wed. Keijzerswaard, 81 jaar. D. VV. van Dril, 1 maand. J. C. van Gros- sel, 88 jaar. HEEMSTEDE. Ondertrouwd H. A. E. H. Kractzer en M. W. J. C. Elde- ring. P. J. Robbers en M. J. M. Elders. C. J. W'afclbakker en M. J. Hoogeboomj Th. van Waveren en A. J. Scheltema. J. B. Hulshof en G. Schotvangcr. Getrouwd J. H. J. Elzinc-a met P. J. M. Schreuder. Bevallen H. M. E. Meczelaar-Voor- derhaak, z. F. W. J. van LoghcmMeij- boom, d. M. van RossemLefebvre, z. C. van NordeSpek, z. I. H. Boelhou- werGaikhorst. d. M. LammersVan Deursen, z. Overleden J(As. van Gorkum, 32 j. SPAARNDAM. Bevallen M. E. ErdtsieckBarskes, d. M. KokVal- Gehüwd J. de Vries mei M. Vallent- goed. R. Donkelaar met B. C. Wage naar. W. Prevost met J. E. Schild. Ondertrouwd C. Klomp en L. Cz Cornelissen. ELECTf?. HANDELSDRUKKERIJ J. SIHlftK, HAARLEM DOELSTRAA 31, b d Gr. Houlstr. TELEFOON 2913 VISITEKAARTEN vanaf fl,3ö per IOO met couverts Geopend van 8 tot 1 uur en van 2 tot 8 uur Kippenhouders! KSRELOCHTïNDÏÜItt of bet OCHTENDKEEL van de 9.V. nOLLA^DSGHE MELK8DIIERF1BBIEE, te UITGEEST. Ho.' I 1 vordert de oierproductie en de verkregen resultaten zijn wei k verrassend. VerkrlJsbaar in baaltjes van 60, 26, K> Prijscourant wordt op aanvraag toegezonden. Verknor baar bij J. G. WACKW1TZ. Haarlem. C. F. G, ROEST, Zandvoort, VISITEKAARTEN Oratvairagerii Wfbert" tatoletten blikverpakking 80 ceni par doos Wordt verwacht Kaloderma toilet- scheerzeep Drogist Zijlstraat 98 Tei. 542 Bakonessergracht aixwan (Modellen en prijsopgave zonder eeniga verbinding verkrijgbaar) Rec'amss L'^tterschilderan Speciaal adres voor H. FRANKEN Jr. HOFLEVERANCIER W!j leveren voor Mosc. Tulbanden, Appelflappen, Beignets, Appelbollen, Oliebollen, Sneeuwballen, Saucijzen- en Kalfsvteeschbroodiee, Kerstbrood, Casinobrood, enz. een pracht-collectia prima Alpacca Beugels voor Damestatschen, welke wij voor dan spotprijs van f 7,50 verkoopen. Worden overal verkocht voor f 15.—. Voor dezen prijs alleen verkrijgbaar 15 97 Gierstraat Kleine Houtstraat 15 97 Eerste Heemsteedsche Verkoophuis Camplaan 14, Heemstede Verkooping op Woensdag 31 December 1919 'e morgens hall elf Bezichtiging Dinsdag 20 Deo. van 10-3 uur DE JGKG S9iACMIF_SE Groote collectie Huur- en Koopinstrumonten Onder volledige garaRiie. Stemmen Verhuren Ruilen Repareer en Transporteeren. Gel ficde Gracht 118 - Tal. 1338 - Baariem Hedefi in lossing een schip met droge korte Turf voor H. H. wederverkoopers. öiofl sieohis korten i|d levert J. JANSEN, KI. Houtstr. 35, net Behangwerk k 25 cent per rol. Stoffeer- en Beddenwerk scherp con- 'curreerend. Papier vanaf 35 ct. p«r rol. Gedurende Decamber gevin wij aan eon ieder, die IOO VISiT&^AARTEN op prima Ivoor carton bedrukt met naam en letter naar keuze voor slechts f 1.25 bestelt, een net naam en adres ter waarde van f2.00 Stempelfabriek Drukkerij en Oraveer-Inricbting „PERPICT" H. J. Scheulderaac Jr. JAN8WEG 51. naast den Sohauwburg Telefoon 3146 Hsarlem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1919 | | pagina 7