Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 36 ZONDAG 7 Januari 1917 5de Jaargang. Predikbeurten. Onder de beste leiding. DE Z0NDAGSBODE VOOR - -= VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A. O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels - 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned. Herv. Gemeente. Zondag 7 Januari 1917. Zandvoort, v. m. 10 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Doopsbediening). Bloemendaal, v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 's-Avonds geen dienst. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23 1. Wat maakt het toch een groot verschil of wij, al dan niet als geloovigen, een nieuwen tijdkring intreden Terwijl er voor den on-geloovige enkel oorzaak is tot vrees en bekommering, heeft de geloovige louter reden om goedsmoeds en gerust te zijn. Terwijl de on-geloovige klaagt dat er niets zekerder is dan de onzekerheid van de toekomst, dankt de geloovige dat hij, bij al het on-zekere, hiervan volkomen verzekerd mag wezen dat God hem heeft en dat hij God heeft. Wie deze zekerheid bezit, weet genoeg, ja hij weet alles wat een mensch noodig heeft te weten om getroost en blijde voort te gaan, ook in den storm, ook in den nacht. Want op de zekere geloofs-ervaring „De Heer is mijn herder" is de stellige geloofsvérwachting gegrond „mij zal niets ontbreken". In den grondtekst wordt de Israëlietische Godsnaam „Jehova" gebruikt. En aangezien de Nieuw-Testamentische vervulling dier Oud-Testamentische benaming is „Onze Vader, die in de hemelen is", mogen wij het eerste deel van het hierboven uitgeschreven psalmvers zóó lezen mijn hemelsche Vader is mijn herder. Wat wordt dit woord nu zeer bijzonder geruststellend Er is een herder, die mij leidt, verzorgt, beschermt, bewaart. Die den weg weet, die meè-gaat, die vóórgaat, die in-staat voor de uitkomst van dien weg. En die herder is mijn eigen Vader, mijn lieve, trouwe, zorgvolle, sterke, alomtegenwoordige, hemelsche Vader. Ook in het nieuwe jaar slaan Zijn oogen mij gade. En Hij neigt Zijn ooren tot mijn geroep. En Hij doet mij Zijn stem hooren. En Hij draagt mij op Zijn armen. En Zijn hart is van innerlijke ontferming over mij bewogen. Ben ik zwak, Hij is sterk. Ben ik in verlegenheid, bij Hem is raad. Ben ik moede, Hij geeft mij rust. Ben ik alleen, Hij verlaat mij nooit. Ben ik bedroefd, Hij troost als een dien zijne moeder troost. Val ik, Hij richt mij weder op. Heb ik gezondigd, bij Hem is goedertierenheid en veel verlossing. Zink ik, ik zink weg in de diepten Zijner eeuwige liefde. Hij is niet alleen God van vergeving, maar God van vergevingen. Niet enkel Gcd van zaligheid, maar God van zaligheden. En daarom Al is 't niet in uw weg Al is 't niet in mijn weg, Toch zal weer in Zijn weg De Vader voorzien O, mijne ziel! verberg u in het verborgene dier vroolijke gewisheid. Kruip er diep in weg, wikkel er u geheel in, dag en nacht. En probeer dan nog eens om bang te zijn en moedeloos en zwak en beklemd en ongerust. Gij kunt het eenvoudig niet, neen gij kunt het niet In stilheid en vertrouwen is mijne sterkte. Al zijn er duizend vragen waarop ik geen antwoord weet, één ding weet ik 1 mijn Vader is mijn herder En dus wat mij zal ontbreken, het is niets Vader, onder al mijn nooden, Vader, onder heil en straf, Vader, ook in 't rijk der dooden, Vader, ook in 't zwijgend graf. Waar ik ooit verand'ring schouwe, Gij, mijn God houdt eeuwig stand Ook mijn stof rust op uw trouwe, Sluimert in uw Vaderhand P. M. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt on verft allo soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1