Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 37 ZONDAG 14 Januari 1917 5de Jaargang. Predikbeurten. Een gewoonte van Jezus. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AO T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS 1—5 regels Elke regel meer Dienstaanbiedingen, 15 regels Elke regel meer Bij abonnement extra korting DER ADVERTENTIËN ƒ0.55 0 10 0.35 0.06 Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned. Herv. Gemeente. Zondag 14 Januari 1917. Zandvoort, v. m. 10 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal, v.m. 10 uur: Ds. VAN DER BRUGGHEN, Predt. te Brussel. 's-Avonds 6l/2 Ds. J. A. VAN LEEUWEN. En hij ging, naar zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge. LUK. 4 16. Een gewoonte van Jezus. De gewoonte om op den dag des sabbats, wanneer de deuren der synagoge geopend werden, daarheen te gaan, zijn plaats niet ledig te laten. Die gewoonte had hij aangenomen van zijn jeugd af aan; eerst had hij steeds week aan week, stil en aandachtig ge luisterd naar het voorlezen van die heerlijke woorden uit Wet en Profeten, die zoo tot zijn hart spraken, en thans, nu hij man geworden is, nu hij zich bewust is geworden de Messias van zijn volk te zijn, gaat hij zelf voorlezen en aan het gelezene een treffende uitlegging vastknoopen. Wij verwonderen ons niet over die gewoonte bij Jezus, wanneer wij denken aan hetgeen wij van hem lezen toen hij, als twaalfjarige knaap, voor het eerst zijn ouders op het Paaschfeest' naar leruzalem vergezelde: hoe hij in den tempel gevonden werd, luisterende naar de wetsonderwijzing der geleerde rabbijnen en dat diepzinnige woord sprak: „Wist gij niet, dat ik moet zijn in de dingen mijns Vaders?" Hij leefde in het Woord en het Woord leefde in hem en hij genoot telkens wanneer dat Woord werd voorgelezen en uitgelegd. En toch, aan de andere zijde, indien er ooit een mensch was, van wien wij zouden kunnen zeggen, dat hij dat wekelijksch onderricht in het Woord, dat wekelijksch gevoed worden met het Woord, die gewoonte van elke week naar de synagoge op te gaan, niet noodig had, dan voorzeker was het Jezus. Hij was elk oogenblik van zijn leven in gemeenschap met den Vader, hij luisterde voort durend naar diens stem, hij liet het Woord altijd tot zijn ziel spreken, waar hij zich ook bevondvoor hem was het overal tempel en synagoge. En toch, hij ging, hij luisterde ook naar de uitlegging van een rabbi, een zondig mensch, dien hij zelf in wijsheid verre overtrof. Treffende gewoonte van Jezus. In alles is hij ons een voorbeeld. Ook hierin. Laten zij, die hem niet tot hun Heiland willen kiezen, hem dan tenminste als hun voorbeeld nemen, ook in de dingen des dagelijkschen levens. Laten zij, die hem als hun Verlosser erkennen, dit vooral doen. Die gewoonte van Jezus is een goede gewoonte, ook voor ons. Goede en kwade gewoonten kunnen een tweede natuur worden. Goed is het daarom goede gewoonten tot een tweede natuur te maken, door ze geregeld aan te kweeken en niet te wachten tot een bijzondere stemming of bijzondere behoefte zich openbaart. Zij, die altijd wachten tot zij in een bijzondere stemming zijn om in den bijbel te lezen, te bidden of naar de kerk te gaan, zullen bemerken dat die stemming steeds minder zich voordoet. Het is een goede gewoonte om op den dag des Heeren met de gemeente naar zijn huis op te gaan om Hem daar te aanbidden, te loven, te danken, aan te roepen en zijn Woord te hooren. Goed, omdat wij Hem verheerlijken, goed omdat onze ziel, meer dan wij er vaak van bewust zijn, dien teerkost op den weg noodig heeft, goed, omdat wij ons daar in de gelegenheid stellen om door den Heiligen Geest te worden aangeraakt en vernieuwd tot bekeering en door het Woord, dat de waarheid is, te worden geheiligd. Die goede gewoonte was vroeger meer algemeen dan nu. In mijn jeugd, in die van onze ouders en grootouders, was het een uitzondering wanneer men niet naar de kerk ging, ook waar het jongelieden betrof en toch werd er over het algemeen toen veel minder goed gepreekt dan tegenwoordig. Thans zou onze tekst voor velen des Zondags kunnen worden veranderd in hij ging, volgens zijn gewoonte, wandelen, of zijn boeken bijhouden of hij bleef uitslapen. En men gaat dan enkel op de groote feestdagen of op Oudejaarsavond. Is het genoeg ééns per jaar het lichaam te voeden Maar het lichaam klaagt spoediger de ziel kwijnt in stilte en lijdt schade, maar men werkt er niet op. En toch, wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereld gewint, en de ziel lijdt schade? Ouders, vermaant uwe kinderen niet slechts, maar geeft zeiven het voorbeeld. Er zijn ouders, die hun kinderen wel naar de kerk zenden, maar zeiven niet medegaan. Wat moeten de kinderen daarvan denken? Dat het wel goed is voor kinderen, maar niet voor de ouderen. En wat zullen zij dan doen, wanneer zij zeiven ouder geworden zijn Laat ons allen zien op het voorbeeld ons hier door onzen Heiland gegeven. Wat hij als gewoonte aannam, kan voor ons niet anders dan goed en noodig zijn. Maar dan bevat dit woord ook een ernstige en krachtige aansporing aan alle predikers van het Evangelie om zoo te prediken dat zij de hoorders niet uit maar in de kerk prediken. De prediker die niet het beste geeft wat hij geven kan, maar vromelijk gaat wauwelen, bezondigt zich zwaar aan de zielen der hoorders. Hij die week aan week, als een waar schriftgeleerde, oude en nieuwe dingen uit zijn W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorteo Dames- eo Heeren-Garderobe vlug en onberispelijk Speciale inrichting voor bet stoomon van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1