Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 38 ZONDAG 21 Januari 1917 5de Jaargang. Predikbeurten Dieren-Zondag.C DE ZONDAGSBODE VOOR 7 7 VERSCHIJNT ELKEN ZAf^RDAO ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 REDAGTI E" G POSTHUMUS MEYJES - Zatidvoort Jhr- Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1-5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned. Herv. Gemeente. Zondag 21 Januari 1917. Zandvoort, v.m. 10 uur: Ds. C. J. VAN PAASSEN (van Haarlem). Bloemendaal, v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. H. Avondmaal. 's-Avonds 672 n De Heer K. KOOPMAN. Gij doet hem heerschen over de werken uwer handen, Gij hebt alles onder zijne voeten gezet: schapen en ossen, allen die, ook mede de dieren des velds; het gevogelte des hemels en de visschen de* zee: hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Psalm VIII vs. 7-9. Toen ik, gehoor gevende aan het verzoek van de Neder- landsche afdeeling van den Wereldbond der Kerken, om den eersten Zondag van Augustus te maken tot „Vredes- Zondag", in het inleidend woord van mijn prediking zeide dat het de roeping der Evangeliedienaren is niet om de menschen te onthalen op leerstellige redeneeringen en be spiegelingen, maar om het eeuwigblijvend woord van God te brengen aan de kinderen van onze eeuw in hun eigen <taal en in verband met de vraagstukken van het heden, heb ik er tevens op gewezen dat, tot bevordering van zulk een tijdige en dus practische prediking, de instelling van bepaalde Zondagen, waarop bepaalde belangen, die tegen woordig algemeen aan de orde zijn, worden beschouwd in het licht van het Evangelie, uitnemende diensten kan be wijzen. Ik verwees daarbij naar het voorbeeld van het Buitenland. Daar kent men een „Ziekenhuis-Zondag, waarop ge sproken wordt over de lichamelijke en geestelijke kranken- verzorging, om belangstelling te wekken in den Diakonen- en Diakonessen-arbeid. Men heeft er een „Gevangenis-Zondag", waarop de ge meente gewezen wordt op hare roeping tegenover de onge lukkigen die „gezeten" hebben en zoo is er gelegenheid het z.g.n. werk der „reclasseering" toe te lichten en daar voor medewerking in te roepen. Men heeft er een „Weeshuis-Zondag", een „School- Zondag", een „Fabrieks-Zondag". En, zoo is het althans in Engeland één Zondag in het jaar draagt den naam „Dieren-Zondag". Deze is bestemd om de Christenen te herinneren aan hun verplichting tegenover de dieren, ten einde menig op dit punt nog vast- slapend geweten wakker te maken en alzoo invloed te krijgen op de openbare meening en aldus op de wetgeving. Ik zou onwaarheid spreken als ik zeide dat door die Vredeszondag-prediking het verlangen naar de instelling van dergelijke Zondagen onder ons is gewekt. Er moet trouwens héél wat gebeuren eer een Hollandsch gehoor warm wordt voor iets nieuws, d.w.z. voor iets dat in ons land een nieuwigheid zou wezen. En toch, een enkele sprak tegenover mij den wensch uit om ook in Zandvoort van tijd tot tijd een Zondags dienst speciaal te wijden aan de overdenking van een onderwerp dat het dagelijksch leven raakt en toch zelden of nooit op den preekstoel wordt gebracht. Ik gaf de toe zegging aan dat verzoek gevolg te zullen geven, al wist ik langen tijd niet waarmede ik zou beginnen, welk vraag stuk van den tegenwoordigen tijd ik het eerst zou bespreken. In de afgeloopen week ben ik echter tot een besluit gebracht. Eerst werd mij een couranten-uitknipsel toegezonden van den volgenden inhoud: „Er heeft zich hier te lande een „comité gevormd tot afschaffing van rijdieren aan het strand „te Zandvoort. Dit comité, dat van meening is dat er een „einde moet komen aan het afbeulen en mishandelen dezer „dieren, wat velen zoozeer tot ergernis strekt, tracht die „afschaffing te bewerken door het aanbieden van een adres „aan den Gemeenteraad van Zandvoort, waarin verzocht „wordt de politieverordening zoodanig te wijzigen, dat het „exploiteeren van rijdieren verboden wordt. „Van verschillende zijde ontving het comité reeds be tuigingen van sympathie en toezegging van medewerking „en geldelijken steun. „Het Hoofdbestuur der Ned. Maatschappij tot bescherming „van dieren verklaarde zich eveneens bereid tot medewerking". Een paar dagen later ontving ik een uitvoerig schrijven, over hetzèlfde onderwerp handelend. Eene Dame, die 1. 1. zomer alhier eenigen tijd als Badgast vertoefde, deelde mij daarin mede dat het lijden van de dieren aan het strand haar dermate had getroffen, dat zij, in vereeniging met anderen, pogingen in het werk stelde daaraan een einde te maken. Zij begon, zoo staat er in dien brief, met het loskoopen van een allerongelukkigst ezeltje uit de hand van zijn beul. Het oude lastdier is ergens ondergebracht in een warmen stal, waar het verder zijn dagen mag slijten. De veearts dier plaats zeide: „wat moet die stumperd ge- W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. OTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens. Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1