Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 41 ZONDAG 11 Februari 1917 Predikbeurten Dieren-Zondag. 5de Jaargang. D VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f '-50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. B1ENFA1T - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned- Herv. Gemeente. Zondag 11 Februari 1917. Zandvoort, v.m. 10 uur: Ds. F. C. WILLEKES. Predt. te Flendrik-Ido Ambacht. Bloemendaal, v.m. 10 uur: Ds. DE SOPPER, Pred te Amsterdam. 's-Avonds 61/2 Ds. J. A. VAN LEEUWEN. (Slot.) Gij doet hem heersclien over de werken uwer handen, Gij hebt alles onder zijne voeten gezet: schapen en ossen, allen die, ook mede de dieren des velds; het gevogelte des hemels en de visschen der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Psalm VIII vs. 7-9. Ook het Nieuwe Testament legt, op meer dan ééne plaats, treffend getuigenis af van Gods zorg voor de dieren. Wie denkt in dit verband niet aanstonds aan de ver zekering waarmede de waarschuwing, om niet bezorgd te zijn voor het leven, wordt gemotiveerd „Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch ver zamelen in de schuren, en uw herr.elsche Vader voedt nochtans dezelve" (Matth. VI vs. 26)7 En aan dat andere woord, vol bemoediging en troost „Worden niet twee muschjens om een penningsken ver kocht? En niet eén van deze zal op aarde vallen zonder uwen Vader" (Matth. X vs. 29)7 Zoo sprak niét iemand, die God niet kende. Zoo sprak de Zoon des Vaders zélf, Jezus Christus, in Wien het hart Gods ons is geopenbaard. Die, al de eeuwen door, als het „Lam Gods" is erkend en aangebeden (Jesaja 53 vs. 7 Joh. 1 vs. 29, 36 Handel. 8 vs. 32 Openb 5 vs. 6.) Die, den tempel te Jeruzalem reinigende, de groote schapen en sterke ossen uitdreef, maar tot degenen die de teere, zachte, duiven verkochten, sprak„neemt ze van hier weg De ijver van Gods Huis had Hem verslonden, maar, midden in de uitbarsting van Zijnen toorn gedacht Hij der ont ferming jegens die weerlooze tortelduiven (Joh. II vs. 14 16.) Die, om de verhouding tusschen Zich en de Zijnen te teekenen, het beeld kiest van des herders zorg voor zijn schapen „Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik ben gekomen opdat zij het leven én overvloed hebben. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijne stem hooren en het zal worden ééne kudde en één herder" (Joh. X.) Die onder de toejuichingen eener geestdriftige menigte zijn intocht hield in Jeruzalem en Zich niet geschaamd heeft dat te doen, gezeten op het meest verachte en meest mishandelde aller dieren, den veel-dragenden, veel-ge- slagenen ezel. En toen Hij Zijn discipelen uitzond om dat rijdier voor hem te halen, wees Hij hun de plaats waar zij een ezelin zouden vinden met haar veulen. Maar met aandrang stond Hij er op die beide, moeder en jong, niet van elkander te scheiden. Hij zegt niet breng de een tot mij, maar „ont bindt ze en brengt ze tot Mij" (Matth. 21 vs. 2.) Er is een klein torretje, dat den naam van „lieven Heer's beestje" draagt. Kinderen hebben daar een soort van ge- wijden eerbied voor. Ze zullen het niet dooden. Zien ze het in 't water liggen, zij werpen het grashalmpjes toe om er zich aan vast te kunnen grijpen en er zich aan te laten optrekken. Vinden zij 't ergens verkleumd zitten, ze warmen het in hun hand. Kruipt het tegen den binnenkant van het raam der kamer, waarin het gevangen is, zij openen 't venster om het zijn vrijheid te hergeven. Hoe zouden ze die torretjes met hun schildvleugels als een sterrenhemel gestippeld, kwaad durven doen 7 Zijn ze geen beestjes van den lieven Heer 7 Wat zou het goed zijn als men de kinderen vroeg leerde om óok in hond en paard en ezel en rund en vogels dieren van onzen lieven Heer te zien Dat deed Franciscus van Assisi, de Heilige, die een roerende liefde voor dieren had, ze vriendschappelijk toesprak en hen zijn broeders en zusters noemde. „Foei, hoe ziekelijk zegt misschien iemand die dit leest en den Heilige uitlacht om diens sentimentaliteit. Maar ik zeg met den warm gevoelenden en toch zoo kern gezond oordeelenden franschen schrijver C. Wagner; „Ik vind dat eenvoudig aanbiddelijk". Neen, ik lach niet om de teedere gehechtheid aan dieren, die door velen terstond als „overdreven" wordt gebrand merkt. Ik ben aan het lachen daarover nog niet toe. zoolang er nog zooveel dingen met de dieren gebeuren, welke iemand, die geen steen inplaats van een hart in zich om draagt, aan het schreien brengen van tranen die de tolken zijn, beide van medelijden én van toorn W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depot van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHER1J J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- eo Heeren-Garderobe vlug en onberispelijk Speciale ioricbting voor het stoomeo vao Dekens. Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1