Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 43 ZONDAG 25 Februari 1917 5de Jaargang. Predikbeurten. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regels/"0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden. Ned. Herv. Gemeente. Zondag 25 Februari 1917. Zandvoort, v.m. 10 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Extra-Collecte voor de Kerk). Bloemendaal, v.m. 10 uur: Dr. J. R. CALLENBACH, Predt. te Rotterdam. 's-Avonds 6V2 Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Een behartigenswaardig Koningswoord. Die zich aangordt, beroeme zich niet als die zich losmaakt. I Kon. 20: 11 Benhadad, koning van Syrië, zocht een aanleiding om krijg te voeren tegen Israël en was met ongehoorde en ver nederende eischen tot diens koning Achab gekomen, die deze, uit vrees voor erger, terstond had ingewilligd. Toen Benhadad echter nog verder ging en nog onbeschaamder werd in zijn eischen, verzette zich Achab, op raad van de oudsten en van zijn volk. Daarop volgde de oorlogs verklaring van den vertoornden Benhadad met de bluffende woorden „de goden doen mij zóó en doen zóó daartoe, indien het stof van Samaria genoeg zal zijn tot handvollen voor al het volk dat mijn voetstappen volgt", dat is „zoo talrijk is mijn leger, dat als elk mijner soldaten een hand vol puin van Samaria, Israëls hoofdstad, die ik ga verwoes ten, mede wil nemen, er nog niet eens genoeg zal zijn". Kalm en waardig is het antwoord van Achab „die zich aangordt, beroeme zich niet als die zich losmaakt", dat is, die zijn wapenrusting aangespt, bluffe niet op de overwin ning, eer die behaald is en hij zijn. wapenen weer kan afleggen". En het einde is dat Benhadad smadelijk verslagen wordt en, van slechts enkele ruiters vergezeld, naar zijn land de vlucht moet nemen. IJdele roem Hoe vaak wordt deze gehoord. En waarop wordt niet geroemd 1 Op geld, geboorte, .schoonheid, eer, positie, knapheid, al te maal zaken, waarvan de apostel zeggen zou „wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen En zoo gij het ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet hadt ontvangen?" (1 Kor. 4 7). Wie gaf u dat alles, waarop gij roemt Zijn wij niet allen in dat opzicht par venus Leven wij niet allen zonder onderscheid bij de gratie, de genade Gods". IJdele roem Want hoe snel kan alles veranderen. Hoe spoedig kan u ontnomen worden datgene waarop gij roem draagt en u verheft. En gij, die een zaak onderneemt, wat roemt gij, alsof zij reeds tot een goed einde was ge bracht, gij, die niet weet wat morgen geschieden zal Reeds Solon, de wijze van Athene, sprak tot den Lydischen koning Croesus, die op zijn rijkdommen pochte „niemand is waarlijk gelukkig te noemen vóór zijn dood", en onze blijspeldichter uit de zeventiende eeuw, Breero, had tot zinspreuk ,,'t kan verkeeren". Als christenen zeggen wij „de mensch wikt, God beschikt". Onze tekst bevat een behartigenswaardige vermaning tot ernst bij het ondernemen van een groote zaak, het doen van een gewichtigen stap. Wij denken aan het woord van den Heiland over den man die een toren wil bouwen en den koning, die een oorlog gaat beginnen. Hoe licht vaardig worden niet allerlei zaken begonnen, die men later halverwege moet laten steken of die een ernstigen nasleep hebben, dien men hoegenaamd niet had voorzien. Onze tekst is ook een woord voor ons leven. leder onzer heeft zijn taak, zijn strijd, zijn levensdoel. Kennen wij die? Zijn wij daaraan al begonnen? Hebben wij ons reeds aangegord Of moet nog van ons gelden „wat staat gij hier den ganschen dag ledig?" De roepstem komt: gordt u aan In het koninkrijk Gods kunnen lediggangers en genotzoekers niet gebruikt worden. Er is zooveel te doen op elk gebied. „Dat de lendenen omgord zijn en de kaar sen brandende". Trekt de wapenrusting van den christen aan, strijdt tegen uw eigen zonden en tegen de geestelijke boosheden die u omringen. Want wij hebben hier een strijd op aarde. Waar liggen onze wapenen Waar is het zwaard des geestes waar de helm der zaligheid, het borstwapen der gerechtigheid, het schild des geloofs Liggen zij ergens te verroesten Waar is het krachtige wapen des gebeds Wordt het gehanteerd of laten wij het ongebruikt, tot groote schade van ons eigen geestelijk leven en van het werk dat de Heer ons te doen geeft. Die wapenrusting is nu nog even noodig als in de dagen van Paulus en behoort aller minst in een museum van oudheden opgeborgen te worden. De zonde immers is actueel genoeg. Maar de strijd moet niet slechts worden begonnen, maar ook voortgezet. Onze tekst bevat ook een ernstige verma ning tot volharden. Hoe vaak moet de apostolische vermaning ons tegenklinken „gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde" Er zijn zoo vele Demassen, die de tegenwoordige wereld liefkrijgen, den strijd opgeven en den dienst van Jezus den rug toe- W GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving Rn •w Speciale inrichting veor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1