Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 44 ZONDAG 4 Maart 1917 Predikbeurten Het „nochtans" des geloofs. 5de Jaargang. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AO T I E G POSTHUMUS MEYIES - Zandvoort Jhr Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels/"0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned. Herv. Gemeente. Zondag 4 Maart 1917. Zandvoort, v.m. 10 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Doopsbediening.) Bloemendaal, v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Herdenking 25-jarige ambtsvervulling. 's-Avonds 6V2 uur: de Heer K KOOPMAN. Alhoewel de vijgebooni niet bloeien zal en er geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal' en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal: zoo zal ik nochtans in den Heer van vreugde opspringen-, ik zal mij verheugen in den God mijns heils. Habakuk III vs. 17, 18. Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat wij de ver schrikkingen, waarvan de Profeet in den tekst gewaagt, overdrachtelijk moesten opvatten om iets van haar ver schrikkelijkheid te gevoelen. Dat ons landbouwproducten zouden ontbreken en de veestapel zou kwijnen en van verschillende gewassen in die mate de opbrengst zou verminderen, dat er hongersnood door ontstond, scheen ons een onmogelijkheid. Dank zij het snelle wereldverkeer, zou, in het ergste geval, van elders genoeg kunnen worden aangevoerd om in alle gebrek af doende te voorzien. Ook deze droom is door den losgebroken wereldkrijg verstoord. De zorg voor het dagelijksch brood is van een denkbeeldige zorg een actueele zorg geworden. De meest- onontbeerlijke levensmiddelen zijn reeds schaarsch en de meedoogenlooze duikboot-oorlog belemmert en belet bun aanvulling. De invoering der broodkaarten was slechts het voorspel op een algemeene rantsoeneering. Habakuk s sombere veronderstelling geen vijgen meer en geen druiven en geen olijven, geen graan en geen wol en geen vleesch en geen melk, blijkt, op huiveringwekkende wijze, geen fantastisch toekomstbeeld te zijn. De voedsel voorziening van mensch en dier is een vraagstuk, aan welks duurzame oplossing ook de knapste oeconomen twijfelen. Nu zijn er reeds geen aardappelen genoeg meer en het graan raakt op. En omdat de benoodigde kunstmeststoffen uitblijven, zal de komende oogst allesbehalve overvloedig zijn. Het in Engelsche havens vasthouden of het in zee doen zinken van onze schepen met veevoeder, zal ten ge volge hebben dat een deel van onzen veestapel zal moeten afgeslacht worden. En dat komt ons natuurlijk te staan op nog minder vle.esch en minder vet en minder melk en minder boter en minder kaas en, voorwat het pluimgedierte betreft, minder eieren. Hoe langer hoé minder van alles. Hoe langer hoe meer gebrek aan alles. En als dan de vuurvlammen, die reeds lekken aan onze grenzen, overslaan en ook ons land in den oorlog wordt gewikkeld, dan zal t niet enkel meer wezen minder van dit en minder van dat, maar dan zal de door Habakuk voorziene mogelijkheid zich voor ons vervullen op eene wijze die alle voorstelling van ellende zeer verre overtreft. Immers, dan geblokkeerde havens en omsingelde kusten en dus hongers-nood en hongers-dood. Verwoeste steden en platgebrande dorpen. Tot een wildernis geworden akkers en weiden. Wat er nog over is aan schapen en runderen, door den vijand goroofd. Dan worden onze vaders en zone.n geslacht of, als slaven, weggevoerd naar den vreemde. Een rooskleurig vooruitzicht is er nergens. Zelfs de meest verstokte optimist moet toestemmen dat wij benarde dagen beleven en nog is het einde niet „Zoo zal ik nochtans in den Heer van vreugde opsprin gen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils". Ziedaar het besluit waartoe Habakuk is gekomen, nadat hij zich het aller-ergste van de toekomst heeft voorgesteld. Het geloof heeft altijd zijn „nochtans". In én bij het vooruitzicht van de grootste smarten, blijven onze harten in den Heer gerust. Alleen als wij gelooven. En alléén „in den Heer". Ook de profeet zal van vreugde opspringen „in den Heer". In Zijn gemeenschap, in Zijn kracht. Hij die God tot zijn deel heeft, heeft alles in Hem en, wat Hij ook verlieze, hij weet: „Gij, gij blijft mij altijd over". Een mensch „in den Heer" kan worden „neer gedrukt, maar „in den Heer" heeft hij ook de veerkracht om weer op te springen. Hoe dieper hij wordt neergedrukt, hoe hooger hij opspringt. Elke klacht en iedere angst en alle nood en dood wordt door het geloof verslonden tot over winning. God is in onze dagen bezig ons geloof aan de vuurproef te onderwerpen. En aireede wordt het openbaar, dat het gebrek aan tal van dingen des tijdelijken levens, niet haalt bij het schrikkelijke gebrek aan geloof. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving Rn onberispelijk T Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1