Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 45 ZONDAG 11 Maart 1917 5de Jaargang. Predikbeurten Een heerlijk getuigenis. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Ft E D _A_ C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regels/'0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned. Herv. Gemeente. Zondag II Maart 1917. Zandvoort, v.m. 10 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal, v.m. 10 uur: Prof. Dr. VAN LEEUWEN, Hoogleeraar te Utrecht, •s-Avonds 6V2 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Anderen heeft Hij verlost, Hij kan zichzelven niet verlossen MATTH. 27 42 Wie spreken die woorden? Overpriesters en ouderlingen, farizeërs en schriftgeleerden, roepen ze spottende uit tegen den gehaten Nazarener, dien zij nu toch eindelijk in hun macht hebben gekregen en die daar aan het schandhout onder de vreeselijkste pijnen langzaam wegsterft. Die bittere spot behelst toch tegelijk een merkwaardig getuigenis l „Anderen heeft Hij verlost Dat schijnt dan toch waar te zijn; dat moeten zij, huns ondanks, erkennen. Die wonderen van genezing, van macht, zijn dus geen fabelen in de oogen van Jezus tijdgenooten, ook van zijn vijanden. Dat de ongeloovigen van onze dagen het hooren En den geloovigen zij het tot versterking van hun geloof. Het is een heerlijk getuigenis. Anderen verlost te hebben, is dat niet het hoogste, heiligste, heerlijkste wat van een mensch gezegd kan worden? Welk een grafschrift! Welk een lijkrede„Anderen heeft Hij verlost". Toch is er ook iets weemoedigs in. Waar blijven die anderen Zijn zij gevlucht Zeggen zij niets Is er niemand die den mond voor Hem opent? Hooren wij niets dan spot en woede? Geraakte van Bethesda, waar zijt gij? En gij, blindgeborene, die door Jezus thans ziet? En Petrus? Hij verloochent. Droevig is het en schandelijk.— Maareven droevig en schandelijk, als wij wegblijven, die door Christus zijn verlost en begenadigd. Hebben wij woorden, daden, gedachten voor Jezus Zichzelven kan Hij niet verlossen. Dat is een leugen. En de twaalf legioen engelen die de Vader Hem op zijn gebed terstond zou zenden En de dienaren die Hem komen vangen en op zijn „Ik ben het", achterwaarts deinzen en ter aarde vallen Zou Hij, de gebieder van demonen, van storm en zee, zich niet kunnen verlossen Eén wenk, en Hij daalt af van het kruis en de vijanden vergaan. En toch is dat „zichzelven kan Hij niet verlossen" een heerlijke, heilige waarheid, die de vijanden onbewust uit spreken. Hij kan het niet, uit zedelijke gebondenheid, omdat Hij niet wil, omdat er iets hoogers is dat Hij wil, namelijk anderen verlossen. Er is een heilig verband tusschen die beide „anderen wèl en zichzelven niet". Twee beginselen zijn er in de wereld, die lijnrecht tegen over elkaar staan. Het eerste is zichzelven verlossen, ten koste van anderen, of van zijn geweten, zijn ziel, zijn eer, zijn God. Dat is een beginsel dat, helaas onder allerlei gedaanten in de wereld heerscht. Onder vormen van beleefd heid en humaniteit verbergt de mensch vaak diepe zelfzucht en eigenbelang. En deze komen nu en dan boven en worden openbaar in oogen blikken van gevaar, wanneer het vernis der beschaving' wijkt en ieder het eerst aan zichzelf denkt. Zoo kennen wij ook de macht van het kapitaal, dat voor verdrukking van anderen misbruikt wordt, het als ik maar rijk word, al is het ten koste van anderen, Dat is de weg, die in den Bijbel de weg van Kaïn genoemd wordt. Daartegenover staat het andere beginselanderen te ver lossen ten koste van eigen goed, voorspoed, gezondheid, kracht, leven. Dat is de weg van Jezus geweest. Daarvoor kwam Hij in de wereld. Bethlehem spreekt daarvan en de berg der verheerlijking, Gethsemane en Golgotha. Dat is ook het beginsel van het christendom en van eiken waren discipel van Jezus. Helaas, dat wij dat heerlijke beginsel nog te weinig om ons heen. maar vooral nog veel te weinig in ons eigen leven heerschende zien. Toch zijn er voorbeelden van geweest en Gode zij dank, zij zijn er nog. Er is een wolk van getuigen die in leven en sterven dat beginsel hebben doen zegevieren over het booze beginsel der zelfzucht, die Jezus hebben gevolgd en liefgehad die banden en marteldood om zijn naam hebben gesmaakt, die naar de einden der aarde zijn heengegaan om dien naam van Jezus aan heidenen te verkondigen, die melaatschen hebben verpleegd en verlorenen opgezocht, of ook in stillen, vromen wandel, vol van liefde tot God en de menschen, velen tot zegen zijn geweest, zich zeiven verloochenend om anderen te dienen. Ook het penningske der weduwe hoort daarbij. Het behoeven niet groote daden te zijn. Als het maar is iets van zichzelf verliezen voor anderen en om Jezus' wil. En dit is nu het heerlijke door zichzelf niet te verlossen, verlost Hij waarlijk anderen. Het kruis is schijnbaar de diepste nederlaag, maar in werkelijkheid de hoogste triumf. Het loon op zijn arbeid zijn de verlosten, de geopende hemel, het koninkrijk Gods op aarde. Het werk van Christus W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1