Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 46 ZONDAG 18 Maart 1917 5de Jaargang. Predikbeurten. Slapende discipelen. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AO T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J A VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer„0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels. 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned- Herv. Gemeente. Zondag 18 Maart 1917. Zandvoort, v.m. 10 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal, v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN, 's-Avonds 6l/2 uur: De Heer K. KOOPMAN. „En Jezus kwam tot de discipelen, en vond hen slapende". „En komende, vond Hij hen we derom slapend". „Toen kwam hij tot zijn discipelen, ten derden male, en zeide tot hen, slaapt nu voort en rust". Matth. 26 40, 43, 45. O, Zoon des menschen, iioe moeitevol is Uw weg ge weest onder de kinderen der menschen. Ik versta Uw klacht, die Gij geklaagd hebt, juist nadat Gij iets van den hemel hebt teruggezien „o, ongeloovig geslacht, hoe lang zal ik nog met u zijn hoe lang zal ik u nog verdragen En dit hebt Ge gezucht, niet over Uwe discipelen, maar over de schare, die geen herder had, en over wie Gij in Uwe goddelijke ontferming herder wildet wezen. Zij hebben Uw herderschap niet begeerd. Zij hebben wel Uwe wonderen gewild. En vooral het brood, dat Uwe heilige handen voor hen vermenigvuldigde om hen te spijzigen, zonder dat zij er arbeid voor deden of moeite. Ja, het moet „lang" voor U geweest zijn, om hen te verdragen. Want die driejaren, dat Ge onder hen verkeerdet, waren vol moeiteen dus lange jaren. Maar hoe smartelijk moet voor U geweest zijn, tekort aan medeleven te vinden in den kring Uwer discipelen van degenen dus, die Gij uitverkoren hadt uit Uw snel-bewogen maar traag-bekeerde volk, om hen het mysterie van Uw Koninkrijk te openbaren. Hoe smartelijk moet voor U ge weest zijn daar terug te vinden dezelfde tekortkomingen en zonden tegen Uw persoon. Want tekortkoming was het, dat Gij hen slapende vondt, terwijl Gij hen gevraagd hadt in Uwen bitteren strijd met U te waken. Alleen dat ééne te doen wakker blijven. Niet Uwen strijd medestrijden. Hoe zouden zij 't gekund hebben? Niet Uw lijden en zieleleed mede-lijden. Wie zou onder alle stervelingen Uw hulp kunnen zijn, terwijl Gij U kromt onder de wicht van der wereld schuldenlast Maar alleen dit ééne hebt Gij gevraagd aan Uw discipe len „met U te waken". Hoe smartelijk, dat Gij hen sla pende vondt. En dat niet ééns, maar tot driemaal toe. Niet ééns, toen het in t donker der beschuttende olijven hen te machtig werd. Maar zelfs, nadat zij waren opgeschrikt door Uw smartvolle vraag: „Kunt gij niet één uur met Mij waken En na dien schrik, waarin zelfbeschuldiging om zoo weinig medeleven toch scherpe prikkel genoeg had moeten wezen om den slaap te verdrijven tóch „wederom slapende". En dat gebeurde hen allen. Niet één enkele van Uw uitverkoren drietal. Jacobus b.v., die zeer met U verbonden was, maar toch nog op andere wijze dan de beide anderen. Maar onder die slapenden was ook Johannes, de discipel dien Gij liefhadtde discipel die het waagde neen, niet: waagdewant het vertrouwen tusschen U den Heilige en dezen geheiligde was zóó groot, dat 't hem een vanzelfs- heid was zoo te doen de discipel, die zijn hoofd had gelegd op Uw borst, na Uw verbijsterende onthulling, dat een Uwer jongeren U verraden zou. En onder die slapende discipelen was ook Petrus. Petrus, die even heftig, als Johannes stil was, en in zijn spontane heftigheid U verzekerd had, nog geen twee uur tevoren, dat hij U nooit zou verlaten. Geen wonder, dat Gij tot hem *t allereerst Uw smartevraag richt „Simon, kunt gij dan niet één uur met mij waken?" Ja, zoo is niet alleen de zonde der menschen U tot ver zwaring geweest van Uwen strijd. Maar ook het natuurlijke in hun wezen en leven. Want in de zonde ontmoette U het tegennatuurlijke. Omdat Gij. Zoon van God, in Uw menschelijk leven, toch met fijner tast dan iemand anders, in iedere zonde hebt gespeurd de vijandschap tegen God, het staan tegenover Zijn wil en Zijn wet. Dat heeft U pijn gedaan meer dan een van ons. En Gij hebt er onder ge leden, ook voordat Uw „lijden" begon, meer dan eenig menschenkind er onder lijden kan. Maar nu lijdt Gij ook onder het natuurlijke in het leven en wezen Uwer discipe len. Want wat is natuurlijker, dan dat de vermoeide slaapt Is het in 't wonderfijne werk van Uwen Vader niet een der grootste wonderen, dat Hij zoo stillen, eenvoudigen weg gereedmaakte tot herstel der gebruikte kracht van geesten lichaam Is het niet een genadegave, die wij eerst recht waardeeren, wanneer wij haar een tijd hebben gemist, dat slaap ons wegneemt uit de wereld waarin wij genieten en lijden, zoodra één van beide genot of leed, een deel van den voorraad onzer krachten heeft opgebruikt En ons teruggeeft aan die wereld, met hersteld evenwicht Maar nu, nu wordt Uw lijden verzwaard, Uw smart ver groot, doordat de groote trooster Slaap, de „oogen bezwaard" W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens. Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1