Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 47 ZONDAG 25 Maart 1917. 5de Jaargang. Predikbeurten. Ecce homo. ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AO T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER A DVERTENT1ËN 1—5 regels0.55 Elke regel meer„0 10 Dienstaanbiedingen, 1 5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 badzijden. Ned. Herv. Gemeente. Zondag 25 Maart 1917. Zandvoort, v.m. 10 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal,'s-Avonds 6l/2 uur Ds. J. A. VAN LEEUWEN. En Pilatus zeide tót henzie, de mensch Joh. 19 vs. 56. Zoo vreeselijk als de aanblik van den met doornen ge kroonde voor ons is, indien wij verstaan hebben dat ook wij óns aandeel hebben in Zijn aangrijpend lijden, zoo vertroostend en zalig is die aanblik tevens. Of liever, allen die mét waarachtig berouw tot Hem opzien, worden de oogen geopend zoodat zij aanschouwen wat Guido Reni geopenbaard werd toen hij zijn „Ecce homo" schilderde. Christus draagt op dat doek de doornenkroon om de bloe dende slapen. Maar bóven dien martelaars-krans schijnt de aureool der heiligen, een teer licht afwerpend op Zijn aandoenlijk gelaat. Doornenkroon én stralenkrans. Bij het zich rustig verdiepen in het beeld van den Man van smarten, komt er een wondere metamorphose tot stand. Zijn aangezicht gaat blinken en Zijn kleederen worden glinsterend wit. De aureool ver heerlijkt de doornenkroon tot lichtkrans, waaraan, inplaats van donkere bloeddroppen, edelsteenen fonkelen als aan eens konings diadeem Die geen gedaante noch heerlijkheid had, toen wij Hem éérst aanzagen, is getransfigureerd tot den Schoonste der menschenkinderen voor wien wij neder- knielen, aanbiddende: „k Breng zeegnend U mijn groet!" Zalig wie de stralenkrans het hoofd vol bloed en wonden ziet omschijnen. Welgelukzalig de Johannes-oogen Zij weerlichten van het eeuwige licht dat zij opvingen toen zij Christus' heerlijk heid aanschouwden, een heerlijkheid als des Eeniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid. En wat hun verhelderde oogen zagen, brengt tot rust en vervult met goddelijken vrede hun berouwvol hart, dat den Johannes-psalm aanheft en dien nooit zóó zalig-verzekerd zingt als juist dan, wanneer zij op den lijdensweg gaan en, inplaats van op rozen, onder het kruise staan Ziet, hoe groote liefde de Vader ons gegeven heeft Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijnen Zoon gezonden heeft tot eene verzoening voor onze zonden. P. M. PONTIUS PILATUS. Verscheidene verhalen worden aangaande dezen wel bekenden Romeinschen Landvoogd, tijdens wiens bestuur onze liefdévolle Heiland en Zaligmaker aan het kruishout op Golgotha stierf, medegedeeld. Zijn naam was Pontius, terwijl Pilatus daarbij werd ge voegd, naar het oordeel van sommigen om het pilium, de werpspies, met welke een zijner voorvaderen vereerd zou zijn. De naam Pontius wordt ontleend aan een geslacht, het gens Pontia geheeten, van welke een zijner voorvaderen een vrijgelaten slaaf zou zijn. Door eenigen wordt hij onder de heiligen gerangschikt, door anderen met afgrijzen aangewezen. Als Romeinsch Procurator over Judea en Samaria had hij Cesarea tot zijne residentie, doch op de groote feesten der Joden vertoefde hij wel te Jeruzalem. Wanneer op de pleinen binnen en buiten de stad van de heerlijkheid des Heeren de tenten waren opgeslagen der talrijke feestgangers, betrok de Landvoogd het vorstelijk kasteel door Herodes den Groote op het hoogste punt der Koningstad gevestigd. Het schitterde in den Oosterschen gloed der zonnestralen en weerkaatste het licht, hetwelk de gouden hemelschijf op de zeer kostbare steenen wierp. Met Pilatus was dan zijne gade binnen de Tempelstad, terwijl het oude paleis der Hasmonëers, dat in luister verre achterstond bij de woning van den Procurator, tot verblijf aan Herodes strekte, die zijn gebied Galilea verlaten hebbende, naar de Isra- elietische Koningstad in Judea was opgegaan. Schoon v/as van de tinnen van dit paleis het uitzicht op den Olijfberg, wanneer de rijzende dagtoorts de olijven gaarden verlichtte. Binnen Jeruzalem bezat Pilatus zijn praetorium, zijn Rechthuis, met den daarvoor gelegen be roemden gerechtszetel. Tijdens de regeering van Pontius Pilatus trad Johannes de Dooper in zijn gebied Judea op. De jaren der omwan deling en werkzaamheid des Heilands, diens sterven, op standing en hemelvaart, de uitstorting van den Heiligen Geest hadden plaats terwijl Pilatus Landvoogd was. Zijne regeering heeft zich door vele willekeurige daden gekenmerkt. Op bloedige en wreede wijzen werd oproer in Jeruzalem en Samaria door hem onderdrukt. Die op standen waren door hem zelf uitgelokt. Hij plaatste de beeltenis des Romeinschen Keizers binnen Jeruzalem, en legde eigenmachtig beslag op den Tempelschat. Bekend is W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem - Telef. 1561 en 77) Stoomt eo verft allo soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving nn onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1