Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 48 ZONDAG 1 April 1917 5de Jaargang. Predikbeurten Palmzondag en Goede Vrijdag. DE Z0NDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J A VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regels/'0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1 —5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 badzijden. Ned Herv. Gemeente. Zondag 1 en Goede Vrijdag 6 April 1917. Zandvoort Zondag I April, v.m. I 01/.2 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bevestiging van Lidmaten. (Extra-collecte voor de Kerk). Goede Vrijdag, v.m. 10J/o uur Ds G. POSTHUMUS MEYJES. H. Avondmaal. Bloemendaal Zondag 1 April, v.m. 10 uur: Ds. J. A VAN LEEUWEN. Goede Vrijdag, v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Bevestiging van nieuwe lidmaten. Goede Vrijdag, 's av. 7 uur: Ds. J A. VAN LEEUWEN. H. Avondmaal. Zie, uw Koning komt tot u. Matth. 21 5. Neem weg, neem weg kruis hem Joh. 19 15. Het is heden Palmzondag, de dag, waarop wij gedenken, hoe onze Heiland weinige dagen voor zijn sterven, zijn glorierijken intocht in zijn koningsstad deed, begroet door een jubelende menigte, die Hem o zoo gaarne den troon van zijn vader David had zien beklimmen en in deze week valt de Goede Vrijdag, de dag van lijden, van kruis, van sterven en begrafenis. Bij den eersten aanblik zouden wij zeggen grooter tegenstelling dan tusschen die beide dagen is niet denkbaar. Op Palmzondag zien w ij den Heer als Koning gehuldigd en als machthebbende bij de tempel reiniging optredende op Goeden Vrijdag hangt Hij als een misdadiger, als een gevloekte aan het hout der schande, in absolute machteloosheid op Palmzondag omringen Hem de discipelen. Hem eerende op Goeden Vrijdag verlaten Hem diezelfde discipelen en vluchten of staan van verre op Palmzondag halen de scharen Hem juichende in met blijde Hosanna's op Goeden Vrijdag brullen die scharen hun „neem weg, neem weg, kruis hem uit. Voorwaar, een ontzaglijke tegenstelling. En toch voor den opmerkzamen beschouwer ligt er een diep en innig verband tusschen die beide dagen. Op dat verband willen wij in deze overdenking het oog vestigen. I. Palmzondag is de noodzakelijke voorganger en wegberei der voor den Goeden Vrijdag. Dat is hij voor den Heer. De Heiland maakt zich geen illusies. Hij weet, dat Hij ten doode gaat. Heeft Hij het niet duidelijk aan zijn discipelen gezegd „Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Menschen zal den overpriesteren overgeleverd worden en zij zullen Hem ter dood veroordeelen" en zelfs nu, als allen Hem huldi gen, weent Hij bittere tranen over Jeruzalem, dat zijn Koning gaat verwerpen. Maar dat was hij ook voor de vijanden des Heeren. Door dien intocht en de daarop gevolgde tempelreiniging is hun haat tot ongekende hoogte gestegen, en het „nu of nooit moeten wij den Nazarener uit den weg ruimen" neemt meer en meer een gestalte in hun ziel. En de scharen Zij willen Jezus wel een aardsch koningschap aanbieden, maar als Hij dat afwijst en al hun aardsche idealen verre wegwerpt, worden zij geërgerd en keeren zich van Hem af, terwijl de diep teleurgestelde Judas Hem verraadt. II. Palmzondag is vervuld in den Goeden Vrijdag. De bede „Hosanna den Zone Davids dat is „o God, help toch dezen Messias is schijnbaar niet, maar in werkelijk heid heerlijk vervuld. Wel waarlijk is Jezus in die bange lijdensuren een „geholpene". Hij is niet alleen, de Vader is met Hem. Hij is „verhoord uit de vreeze i Hebr. 5:7); en al gaat Hij bij het „Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten door vreeselijke, voor den mensch onpeilbare diepten, straks is het weder „Vader in Uwe handen beveel ik mijnen geest En dan volgt de opstanding, het heer lijkste bewijs van de verhooring en hulp des Vaders. Op Palmzondag was Hij Koning, maar Hij was het voor waar niet minder, neen veel heerlijker nog op Goeden Vrijdag. Als Koning staat Hij voor den Joodschen Raad, met zijn „Van nu aan zult gij zien den Zoon des Menschen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels als Koning voor Pilatus ja als Koning hangt Hij aan het kruis. Ziet het opschrift boven den schandpaal Jezus de Nazerener, Koning der Joden hoort zijn koninklijk woord tot den boetvaardigen moorde naar; aanschouwt de machtige teekenen bij zijn sterven. Koning is Hij daar zelfs over de duivelen. „Hij heeft aan het kruis over hen getriomfeerd". (Coloss. 2 15). Ja, aan het kruis was Jezus waarlijk Koning daar heeft Hij zijn heerlijkste overwinningen behaald. Van de aarde verhoogd, trekt Hij de menschen tot zich (Joh. 12:32'; door het kruis heeft Hij zich een gemeente verkregen, die Hem liefheeft en die Hij heeft verlostdoor het kruis heeft Hij zich een naam verworven, welke boven allen naam is; door het kruis is Hij geworden Koning der Koningen en Heer der Heeren. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens. Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1