Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 50 ZONDAG 15 April 1917 5de Jaargang. Predikbeurten. Onmogelijk door den dood te houden. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 - elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1 5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting - Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Zondag 15 April 1917 Ned. Herv. Gem. Zandvoort: v.m. 101/^ uur: de Heer R. FABER, van Haarlem. Bloemendaal: v.m. 10 uur: de Heer A. VAN OS, Zendeling onder Israël. Alzoo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. Handelingen 2 vs. 24. In bovenstaand woord stelt Petrus de opstanding des Heeren voor als geen willekeurige, op zichzelf staande ge beurtenis die eenmaal plaats heeft gehad. Maar hij zegt nadrukkelijk dat zij móest plaats hebben. De door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehechte en gedoode Jezus kan niet alleen door God opgewekt zijn de smarten des doods zullen niet alleen voor Hem wel ontbonden zijn het staat niet alleen vast dat de Gekruisigde wederom levend is geworden, maar het is onmogelijk dat het anders ware. Hoè komt Petrus er toe het Paasch-feit als het éénig- mogelijke, als het noodwendige te erkennen? Dat heeft toch ook deze Apostel niet altijd gedaan. Heeft hij niet, nog op het laatst, getracht Jezus' lijden en sterven te verhinderen door zijn vermaning: „Heer, wees Uzelf genadig, dat zal geenszins geschieden"? Toen was hij dus allerminst verzekerd van het niet-mogelijke, waarvan hij in den tekst spreekt. Lucas verhaalt dat Petrus tot het graf liep en, neder- bukkende, de linnen doeken zag liggen en wegging, zich verwonderende bij zichzelven om hetgeen geschied was. En Johannes bericht ons in zijn Evangelie dat Petrus en Johannes samen naar het graf gingen. De eerste waagde het in het graf te gaan; daarna deed zulks ook de ander. Maar terwijl alleen van den laatste, van Johannes, staat geschreven dat hij geloofdegeldt hun beiden deze opmerking „Zij wisten nog de Schrift niet dat Hij van de dooden moést opstaan". Voorts is er in de verhalen van Jezus verschijningen niets dat ons het recht geeft om te zeggen dat Petrus den Op gestane begroet heeft met de kalmte van een die wist dat de dood onmogelijk Hem heeft kunnen houden. Hoe is Petrus er dan toch toe gekomen om als van-zelf sprekend te beschouwen wat hij voorheen als ij del geklapheeft aangemerkt Ik meen dat de eenige bevredigende oplossing van dit raadsel is gelegen in deze eenvoudige omstandigheid dat het voor Petrus intusschen Pinksteren is geworden. Niet vóór, maar na de uitstorting des Heiligen Geestes, heeft Petrus dat woord gesproken „alzoo het niet mogelijk was dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden". Wat hij, zelfs na het aanlichten van den Paasch-morgen, nog niet zag, aanschouwde hij bij het doorbreken van den Pinkster-dag, die alles in een ander, verheerlijkt licht stelde. Met den Heiligen Geest gezalfd, den Geest die ook ver lichte oogen des verstands geeft, herinnert zich Petrus de woorden van Jezus, gesproken toen Hij nog met Zijn discipelen was. Wat hadden zij Hem gedurig misverstaan Hoe blind en stompzinnig waren zij geweest„Gij hebt de woorden des eeuwigen levens" bad Petrus geantwoord. Maar de draagkracht dier belijdenis had hij toen niet gevoeld. Anders had hij naar die levens-woorden beter geluisterd en er op vertrouwd Nü echter, door den gekomen Trooster ingeleid in al de waarheid, staat Petrus rotsvast in de zekerheid dat Hij, Die zulke levenswoorden sprak, Die zóó getuigde van het leven, met geen mogelijkheid van den dood kon gehouden worden En dan Jezus' daden. Voorheen had ook Petrus die niet gezien als de openbaringen van 's Heeren levens-kracht. Hij was van drie dooden opwekkingen getuige geweest, maar, hoe groot ook de oogenblikkelijke indruk moge geweest zijn, deze was toch later weer uitgewischt. Met den Heiligen Geest vervuld, den Geest der indachtig-making, komt al het vergetene, al het op den achtergrond getredene, weer naar voren en naar boven. Nu verbaast Petrus zich er over dat hij heeft kunnen denken dat Jezus, Die zich zóó krachtiglijk had bewezen te zijn de Heer over den dood, door den dood kon gehouden worden. Nu ziet hij het in nu dóór-ziet hij de Heer is waarlijk opgestaan en die opstanding moést, ja moest komen. En dan Jezus' dood. Hoe heeft de Heer, die toch geen reden had om den dood te vreezen, dien beker met sterke roeping en tranen afgebeden. Daar heeft Petrus niets van begrepen. Hij heeft het dan ook niet noodig geacht een uur met Hem te waken. Vreemd dat Jezus zoo benauwd was en beangstNu echter het Pinksterlicht in Petrus' hart is opgegaan, verstaat hij dat Jezus' doods-angst verklaard wordt door het feit dat voor Hèin de dood het volstrekt- W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Te ef 145. Depot van de STOOM VERVERIJ en CHEMISCHF WASSCHFRIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- én Heeren-Garderobe ving *n onberspeiyk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen m

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1