Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 52 ZONDAG 29 April 1917 5de Jaargang. Predikbeurten De opgang naar Jeruzalem. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels - 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Zondag 29 April 1917 Ned. Herv. Gem. Zandvoort: v.m. 101/o uur: De Heer WEBER, uit Haarlem, n.m. 8 uur UITVOERING van „Immanuel". Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds, G. VAN DER GIESSEN. Predt. te Rotterdam. Wegslepend schoon was zijn zang door den klaren klank van zijn stem wist hij ieder te boeien, en deed hij teedere snaren trillen. Geen wonder dat hij door zijn vrienden de door God begenadigde werd genoemd. Met eerbewijzen werd hij overladen, en zijn naam ging van mond tot mond. Maar het geluk louterde hem niet. Hij zocht zijn vermaak overal, behalve op de hoogten des levens daarom, hoezeer hij werd geroemd, het bleef ledig in zijne ziel. Daar komt een oogenblik, dat de uitwendige glans des levens gaat verdwijnen hij verliest de gave van het gezang, die zijn glorie is geweest. De' bewondering wijkt en 't wordt eenzaam om hem heen. In die verlatenheid vindt hij zich- zelven en door de diepten van het verlies komt hij tot de ervaring van hooger vrede. Het uitwendig schitterende maakt plaats voor innerlijken rijkdom, in zijn hart klinkt een lied van wondere schoonheid. Wanneer is hij de door God begenadigde geweest? Wat baal het een mensch zoo hij de geheele wereld gewint en hij lijdt schade zijner ziel? Achter den heuvel van het aanvaarde lijden, verrijst een stad van onvergankelijke heerlijkheid. !- „Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem", zoo spreekt de Heiland tot Zijne discipelen. Gehoorzamende Zijn wenk wandelen zij met Hem mede. Zulk een gang naar Jeruzalem is voor den Israëliet een feestelijke tocht. Zich verheugende over de voorrechten van zijn volk heft hij de liederen der optochten aan, waarin hij den rijkdom bezingt van de hooggebouwde stad. Thans echter zwijgt het lied. Het uitzicht is te omneveld dan dat voor de vroolijkheid een vrije baan zou kunnen worden geopend. Diepe ernst ligt er op het gelaat van den Meester. Voor de schoonheid van het aardsche Jeruzalem heeft Hij thans geen oog en geen woord. Niet de steenen en de ge bouwen, de belichaamde trots voor den Jood, houden Hem bezig; komend lijden kondigt Hij Zijne discipelen aan. Zoo wordt de weg naar Jeruzalem zwaar, zwaar als de tocht naar een graf. De lijdensweg is voor den mensch de weg van het breken zijner idealen, het verijdelen zijner verwachtingen. Wij dach ten dat wij gingen naar de gedroomde heerlijkheid van een aardsch Jeruzalem en wij kwamen bij een kruis. Het lijden is de vereenzaming des levens alles wat wij wenschten wijkt terug en wat naderkomt vervult het hart met vreezen. Totdat wij op den lijdensweg in aanraking komen met den Christus. Niet zooals de discipelen, die wel met Hem wan delen, maar voor wie Hij langzamerhand een vreemde wordteen vreemde aan wien zij zich ergeren, en dien zij daarom straks verlaten. Maar zoo, dat wij Hem zien als Een, die ons met het lijden verzoent. Als de discipelen met Jezus voortwandelen, komen zij in aanraking met een blinde. Maar wie merkt op zulk een ongelukkige, die arm is bovendien. Zeker niet de menschen, die vol zijn van 't naderende feest„zij bestraffen hem. dat hij zwijgen zal". Maar wel Jezus, wiens hart zwaar is van leed. Al gaat Hij de donkerste toekomst tegen, een toekomst waarvoor de zijnen terugbeven. Hij heeft oor en hart voor dien onge lukkige, die tot Hem roept. Hoe Koninlijk gaat de Heiland de weg van Zijn lijden. Daar is, zoo blijkt het in Hem, een mogelijkheid om door het lijden niet overwonnen té worden. De weg des doods kan worden een weg tot de' zegepraal. De berooving der smarten kan leiden tot onschat bare winst. Als wij maar leeren zien de waarde der eeuwige dingen, onschatbaar, boven de dingen van den tijd. Zoo aanschouwde het de schrijver van het boek der Openbaringen. Wie heeft den jammer van 't lijden mat zpp scherpe lijnen geteekend als hij Toch wordt voor hem de wereldgeschiedenis met haret verwarring en hare ontzag lijke verliezen een historie der overwinningde overwinning van den Koning die komt boven alle verwoestingen uit ziet hij de stralende poorten van het nieuwe Jeruzalem, en hij worstelt met zijn taal) om iets te teekenen van de heerlijkheid die hem wenkt. Met Christus te sterven is het eeuwige leven zien. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo verft allo soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inriciting voor bet stoomen van Dekens. Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1