Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 1 ZONDAQ 6 Mei 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Uitstel van bekeering. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres v'oor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Ëlke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Zondag 6 Mei 1917 Ned. Herv. Gem. Zandvoort: v.m. 10V2 uurDs. G. POSTHUMUS MEYJES. Doopsbediening. (Extra-collecte voor de Kerk.) Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen! Handelingen 24 vs. 25m. Er zijn vele mensclien die het Evangelie zonder veel omslag aanstonds verwerpen. Er zijn ook vele menschen die het Evangelie alleen aan nemen voor zoover het de beloften daarvan betreft. Hoe troostvol is de verkondiging van genade en vergeving en liefde en vrede en rust! Welk een blij vooruitzicht: straks naar den hemel te gaanMaar, zoodra het hun duidelijk wordt dat Gods beloften én Gods eisclien altijd samengaan dat „genade" boetvaardigheid veronderstelt en „vergeving" roept tot hét verzaken van de zonde en de „liefde" Gods ons een taak oplegt en de „vrede" en de „rust", die wordt toegezegd, niet anders dan op den weg der volkomene overgave is te vinden en de „hemel" een hemel is waarin niet zal inkomen wat verontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, heeft het Evangelie zijn aantrekkelijkheid voor hen verloren. De meeste menschen echter doen als Felix, van wien in den tekst sprake is. Zij loochenen niet dat de eisch der bekeering gehoor verdient; dat het niet genoeg is om zijn instemming daarmee te betuigen, maar dat het aankomt op 't volbrengen. Alleen zij kunnen het niet zoo-maar-dadelijk doen. Ze moeten er eerst nog eens een nachtje over slapen. Zij verschuiven de betaling van hun schuld aan den Heer totdat zij betalen moéten, precies zooals ze dat doen met het betalen van hun belasting. Men wacht de „waarschuwing" af. Maar de sommatie isbinnen 3 dagen betalen 1 Dus hebben ze nog bijna drie dagen tijd. Dan komt de „aan maning". Maar al kost die een kleinigheid, ze kunnen de betaling nog best uitstellen. Tot het „dwangbevel" komt. Dan blijkt het ernst met den eisch der betaling te wezen Intusschen feitelijk hebben ze nóg gelegenheid tot het oogenblik dat de deurwaarder beslag komt leggen op den inboedel. Zoo ontwijken de meeste menschen gedurig den dringenden eisch om zich te bekeeren. Zij spelen met Gods lankmoedig heid en spelen met bun eigen zaligheid. Altijd is het: het kan nog wachten, morgen zal ik mij bekeeren voor dit maal ga heen 1 Vanwaar dat uitstellen Nu eens is het de liefde tot de zonde, een bepaalde zonde. O, als zij deze bij de bekeering maar mochten aan houden, dan zouden ze er geen bezwaar tegen hebben Dat mag en kan echter niet. De eisch is sta af van on gerechtigheid. Van alle ongerechtigheid. En dus „voor ditmaal ga Keen Dan weer is het willen dienen van twee heeren het beletsel. Men tracht te combineeren wat God gescheiden heeft: God én den Mammon genade én eigengerechtigheid de wereld én Christus; waarheid en politiek. En als dan de eisch wordt gesteld: „kies u heden wien gij dienen zult' dan weten ze niet wat ze kiezen zullen en ze willen ook niet kiezen, want ze willen zoowel het een als het ander. En dus „voor ditmaal ga heen Valsche schaamte houdt ook velen terug, gelijk valsche schaamte op Felix' houding ook wel invloed zal hebben uitgeoefend. Eer men beslist, kijkt men rechts en links. Men durft den toongevers in zijn kring geen ergernis te geven. Men is doodsbang voor de publieke opinie. O, zegt menigeen, als ik alleen met mij zèlven te rekenen had, ik zou wel weten wat ik deed. Maar wat zouden mijn huis- genooten wel zeggen en mijn vrienden en mijn kennissen Mijn bekeering zou mij stellig op verlies van veler vriend schap en ongetwijfeld ook op geldelijk verlies te staan komen Later misschien, als er een gunstige gelegenheid komt. En dus „voor ditmaal ga heen 1" Ook het gebrek aan zelfkennis maakt tal van slachtoffers. Op de sommatie: „bekeer U zien velen verwonderd op. Ik mij bekeeren Ik Bekeeren Mij bekeeren En mijn bekeering hééft reeds plaats gehad Alsof de bekeering niet eiken dag opnieuw moet plaats hebben. Mijn Lezer zijt gij bekeerd ook van uw booze en dwaze zelfingenomen heid Ook van uw slechte opvattingen en gewoonten Ook van uw zelfzucht Ook van uw berekenende vroomheid Ook van uw doode werken? Ook van uw lijdensschuwheid Ook van uw gierigheid, inhaligheid, schraperigheid Ook van uw onhebbelijkheid en uw brutaalheid en uw opvliegend heid en uw humeurigheid en uw kwaaddenkendheid en uw gemakzucht en uw luiheid Ook van uwof wordt gij nu boos en antwoordt ook gij „voor ditmaal ga heen" W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo verft allo soorteo Dames- eo Heeren-Garderobe vlag en onberispelijk ■W Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1