Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 2 ZONDAG 13 Mei 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Hemelvaart. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN 3ATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. Ned. Herv. Gem. Zondag 13 Mei en Donderdag 17 Mei 1917. Zandvoort: Zondag v.m. lO'/o uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Hemelvaartsdag v.m. lO'/e uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal: Zondag v.m. 10 uur:Ds. P.J MOLENAAR, Predt. te 's-Gravenhage. Hemelvaartsdag v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Te beginnen inet No. 4 van dezen Jaargang zal, ter bezuiniging van papier, het tweede blad (tusschenblad) voorloopig uitvallen, zoodat elk nummer, inplaats van uit 6, uit 4 bladzijden zal bestaan. REDACTIE. Het is u nut dat ik weg ga. Joh. 16 7. Wij vieren deze week het Hemelvaartsfeest. Wat is het voor ons Onze bij uitnemendheid vrome en praktische Heidel- bergsche Catechismus doet ons in de achttiende zondags- afdeeling deze persoonlijke vraag: „Wat nut ons de hemelvaart van Christus?" Het is goed, dat wij in deze week, maar niet alleen dan, neen telkens en telkens weer ons diezelfde vraag stellen en haar, als in de tegenwoordigheid Gods, ernstig en naar waarheid trachten te beantwoorden. Heerlijk, als wij dan tot hetzelfde antwoord komen, als waarop de Catechismus ons wijst „Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht des Vaders onze Voorspreker is ten andere, dat wij ons vleesch in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, zijne lidmaten, ook tot zich zal nemen ten derde, dat Hij ons zijn Geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daar boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op aarde is." Het derde punt, waarop de Catechismus wijst, komt overeen met hetgeen de Heiland als reden opgeeft voor zijn „het is u nut dat ik wegga," dat den bedroefden dis cipelen zeker raadselachtig en volkomen onbegrijpelijk in de ooren zal geklonken hebben. Hij wijst daar immers voornamelijk op den Heiligen Geest, dien Hij aan de zijnen zenden zou en op het heerlijke werk dat die Geest in de wereld zou verrichten. Maar in het licht van vele andere uitspraken van den Heer en de apostelen heeft de Catechismus het volste recht op meer dan een reden te wijzen, waarom de hemelvaart van Christus ons nut is. En wij zouden nog meer kunnen noemen, dan ons oude leerboek doet. Voor den Heiland zelf was de hemelvaart de meest natuurlijke zaak ter wereld, het noodzakelijk gevolg van zijn volkomen zondeloos leven, het natuurlijk einde van zijn aardsche loopbaan. Een begin van die hemelvaart was reeds gezien op den berg der verheerlijking, toen de Heer deze aarde van droefheid en zonde had kunnen verlaten om met Mozes en Elia den hemel binnen te gaan maar zich opnieuw vernederde en den lijdensweg koos, die op Golgotha zou eindigen. Niet de opstanding, niet de hemel vaart van Jezus, den zoon van God, is het groote wonder neen, de dood kon Hem niet houden, die de Vorst des Levens is en de hemel moest Hem wederontvangen, die in den hemel was; maar de vleesch wording van het Woord, dat is het wonder van genade, waarvoor wij diep eerbiedig ons buigen. Maar nu is de groote vraag voor ons zullen wij den Heiland naar dien hemel volgen Hij heeft den lijdens weg verkozen, opdat Hij niet alléén den hemel der heerlijkheid zou binnengaan, maar als de Koning en Voorganger van een groote schare verlosten, zoo groot, dat niemand ze tellen kan. Zullen wij tot die groote schare behooren Of, laat ik liever vragen: behooren wij er hier reeds toe Want hij, die op een hemelvaart hoopt, moet reeds hier een burger van den hemel zijn, met hemelsche wenschen en gedachten. Hij, die hoopt op een plaats in het huis des Vaders, hem door Jezus bereid, moet zelf door zijn Heiland voor die plaats bereid gemaakt worden. Aldaar toch zal niet inkomen iets dat ontreinigt of gruwelijkheid doet of leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Er wordt zoo vaak van den hemel en de eeuwige gelukzaligheid gesproken op een wijze, die de gedachte zou wekken, alsof deze het natuurlijk einde van ieder leven op aarde moest zijn zou het dan noodig ge weest zijn, dat de Heiland den bitteren lijdensweg bewandelde om ons, zondaren te verlossen, als wij eigenlijk niet verlost behoeven te worden, maar er wel komen, hoe wii ook zijn, W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depot van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe vlug en onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1