Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 4 ZONDAG 27 Mei 1917 6de Jaargang. Predikbeurten De beste gave. PINKSTERBEDE. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A. O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1 5 regels 0.35 Elke regel meer- 0.06 Bij abonnement extra kor.ting V Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. Ned. Herv. Gem. Beide Pinksterdagen. Zandvoort: Zondag 27 Mei, v.m. 101/2 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Maandag 28 Mei, v.m. 10'/2 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYIES. (Beide dagen Extra-collecte voor de Zending.) Bloemendaal: le Pinksterdag, v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 2e Pinksterdag, v.m. 10 uur: Geen opgave ontvangen. Gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Hand. 2 38b. Wie ontvangt niet gaarne iets goeds, en wie ontvangt niet gaarne de belofte van iets goeds Er is veel goeds te ontvangen, maar gij zult moeielijk iets kunnen noemen, dat beter voor ons is, dan de gave des Heiligen Geestes. Daarom staat onder vele goede beloften ook die van de gave des Heiligen Geestes bovenaan. „Gij zult de gave des Heiiigen Geestes ontvangen Dat te hooren, doet het hart goed, indien het ten minste dorst naar het leven Gods, zooals een dorstige verlangt naar water. Gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen dat is een verblijdend woord voor ieder, die deze gave heeft leeren kennen als begeerlijk boven al de begeerlijke dingen der aarde. Zoolang een mensch de gave des Heiligen Geestes niet ontvangen heeft, is hij niet wedergeboren, en zoolang hij niet wedergeboren is, heeft hij geen deel aan het Koningrijk Gods, en zoolang hij geen deel aan. het Koningrijk Gods heeft, is hij zonder levende hoop voor de eeuwigheid, en zoolang hij zonder levende hoop voor de eeuwigheid is, ontbreekt hem alle oorzaak van duurzame blijdschap. Hoe kunt gij op het Pinksterfeest dan waarlijk verblijd zijn met eene blijdschap, aan welke geen einde komt, indien gij de gave des Heiligen Geestes niet ont vangen hebt Indien gij de gave des Heiligen Geestes niet ontvangen hebt kunt gij haar nog ontvangen. Indien gij haar reeds mocht ontvangen hebben, zult gij er nog wel meer van wenschen te ontvangen en van kunnen verkrijgen. Ja, dat is eigen aan hen, die gaven des Heiligen Geestes ontvangen, dat zij er nooit genoeg van meenen te hebben. Altijd meer, altijd meer, ja alsof zij nog niets ontvangen hadden, altijd op nieuw het verlangen naar die onwaardeer bare gave. Een akker, die uitgedroogd is, heeft dan toch eindelijk genoeg van den regen, maar een hart, dat voor den Heer ligt als een dorstig land, heeft nooit genoeg. Evenwel heeft zulk een rijkelijk door den regen bevochtigde akker later toch weer vochtigheid noodig en zoo is het dan ook met des menschen hart, dat door den Heiligen Geest is vernieuwd. Telkens laat de behoefte aan den Heiligen Geest zich op nieuw gevoelen. Men zou wel kunnen zeggennaarmate men in de genade opwast, in diezelfde mate dorst men meer naar den Heiligen Geest. Maar indien gij nu eens verklaren moest, dat gij de gave des Heiligen Geestes nog niet hadt ontvangen De Apostel, die op den eersten Pinksterdag na des Heeren Jezus'Hemel vaart zeide „Gij zult de gave des Heiligen Geestes ont vangen' zeide dit niet tot wedergeboren Christenen, maar tot menschen, die nog niet gedoopt waren, die nog niet geloofden in den naam des Heeren lezus. Wilt gij de gave des Heiligen Geestes ontvangen Of weet gij reeds wat het is, die gave ontvangen te hebben? De gave des Heiligen Geestes te geven is bij Hem, dien God uit den dood opgewekt en in den hemel verhoogd heeft. Die den Heer Jezus aanroept en aanneemt, deze ontvangt wat aan allen, die zich bekeeren, beloofd is, de Pinkstergave. Moge zij uwe ziel verblijden op dit Pinksterfeest! (Doedes, Evangeliebode.) Daal op ons neder o Heilige Geest, Gij, die ons reinigt, vertroost en geneest 1 Gij, die ons opheft uit zonde en schuld, opnieuw met bezieling en kracht ons vervult. Ik ben als een vonk, die Uw adem verbeidt, opdat als een vlamme ik Uw luister verspreid'! Ik ben als een beker o stort in mij neer, voor allen tot laafnis Uw waat'ren, o Heer! Geknield wil ik wachten in hopend geduld, totdat met Uw krachten Gijzelf mij vervult. Daal op ons neder o Heilige Geest, Bereid onzer ziele haar Pinksterfeest W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk I» Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1