Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen BONDAG 3 Juni 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Drieduizend bekeerd- Voor eiken dag VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A C T I E G POSTHUMUS MEVJES - Zandvoort Jhr Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVBRTENT1ËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1 5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 3 luni 1917. Zandvoort: v.m. 10*/2 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Doopsbediening.) Extra-collecte voor de Kerk. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Daar werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen. Hand. 2 41. Wanneer wij de bijbelsche verhalen goed kennen en ze telkens herlezen en hooren voorlezen, is er groot gevaar, dat wij er over heen lezen en ons niet meer verwonderen. En het is toch hoog noodig, dat wij ons telkens en telkens weer verwonderen en dat die verwondering ons tot beschaming, tot ijver en gebed brengt. Zoo is het ook hier. Drieduizend bekeerd Drieduizend toegedaan tot de gemeente van Jezus Christus, drieduizend levende leden van die gemeente, en dat op één dag, na het hooren van één prediking! Waarlijk, het is voor iederen prediker van het Evangelie, voor iederen zendeling om met heilige jaloerschheid vervuld te worden, als hij dit leest en overdenkt. Stel u voor, op een onzer Pinksterdagen de hoofdkerk van een onzer groote steden met drieduizend menschen gevuld, en die allen, na het hooren van de Piaksterprediking, verslagen in het hart en vragende Wat moeten wij doen 7" en dan zich bekeerende tot den Heer Stel u voor, dat daar uit Indië het bericht tot het bestuur van een onzer zendingsgenootschappen komt „Na één prediking zijn drieduizend zielen tot den Heer bekeerd Zouden zulke tijdingen niet als een vuur gansch Nederland, ja de geheele christelijke wereld doorgaan en overal de harten van alle ware discipelen van den Heiland doen op springen van vreugde En wij lezen het hier misschien met een onbewogen hart, omdat wij het al zoo dikwijls gehoord hebben Welnu, laat die tijding uit de Handelingen over dien eersten Pinksterdag ons dan heden nog eens bewegen en ons hart ontroeren en, nog beter, ons op de knieën brengen met de bede Heer, waar gij zóó gezegend hebt en zóó zegenen kunt, zegen ook mij, zegen ook ons, onze gezinnen, onze gemeente, óns vaderland, de volkeren der wereld Velen zullen misschien vragen „Waarom gebeuren zulke dingen heden ten dage niet meer Er wordt toch nog wel gètrouw gëpredikt èn Jezus Chriètüs als de Heiland der wereld aan de gemeèhte voorgesteld én groot gemaakt." Laat ik terstond zeggen, dat zulke dingen wel degelijk nu en dan in de geschiedenis der christelijke kerk zijn voorgekomen groote scharen, die den Heiland zódhten en vonden, heerlijke geestelijke opwekkingen, waardoor geheele dorpen en landstreken veranderd werden. Ik denk aan de gezegende werkzaamheid van een Wesley en Whitefield in Engeland in de 18de eeuw, aan die van Charles Finney in Amerika in de 19de, aan het zoogenaamde Reveil met zijn machtige nawerking in ons vaderland in het midden der vorige eeuw. aan de groote opwekking in Wales op het einde van die eeuw, waarvan Evan Roberts het gezegende werktuig was, om andere, dergelijke opwekkingen niet te noemen. En het is merkwaardig, dat zulke opwekkingen gewoonlijk zijn voorafgegaan door veel gebed van geloovigen om een krachtige werking van den Heiligen Geest. Dit is zekerde wind of gelijk ook vertaald kan worden - de Geest blaast waarheen hij wil de Geest Gods is vrij maar even zeker is het, dat de Heer om zijn zegeningen gebeden wil worden. De mensch moet er naar leeren verlangen. En ach, daaraan ontbreekt het zoo vaak. Bidden wij ooit om een opwekking in onze gezinnen, in onze gemeenten, in de christelijke en de heiden-weréld Bidden wij om persoonlijk meer geheiligd en toegewijd te worden? Bidden wij getrouw Bidden wij voor onze leeraars, dat hun werk gezegend worde Of vinden wij het genoeg, indien wij geregeld naar de kerk gaan, zonder ons verder veel om onze eigene bekeering en heiliging en die van onze naasten te bekommeren? O, dat wij leeren ernstig te worden Gods arm is niet verkortde liefde van den Heiland is niet minder geworden de werking van den Heiligen Geest is even krachtig als altijd zijn het misschien onze zonden, die den zegen, welken God ons zou willen geven, in den weg staan Schuldbesef, verootmoediging en gebed, die zijn noodig. Zware oordeelen gaan over de wereld hoe heerlijk zou het zijn, indien een algemeene terugkeer tot God, tegen wien de individuen en volken gezondigd hebben, daarvan bet gevolg kon zijn. Dan, voorwaar, zou het lijden niet te vergeefs geweest zijn. Dat de gemeente des Heeren bidde. God zal verhooren. M. F. v. L. Verzameld door C. B. Elk leven, dat de ervaring der bekeering niet in eenig opzicht heeft doorleefd, is verschrompeld. Stanley Hall. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Télef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo .verft, alk soorten..Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale infiebtlng vobr bet sfoomen van Dekeos, Bidden en Matrassen, t»»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1