Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 7 ZONDAG 17 Juni 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Een goed man- DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A. C T I E O POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 17 !uni 1917. Zandvoort: v.m. KV/a uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Hij was een goed man. Hand. 11 24a. Waarom wordt die hooge lofspraak: „hij was een goed man", gegeven aan Barnabas? Ik wil u een paar dingen van Barnabas vertellen. Dan wordt wel duidelijk, waarom Lukas hem „een goed man" noemt. Barnabas was een Leviet. Maar hij behoorde tot de Grieksche Joden. Want hij was geboren op het eiland Cyprus. Daardoor kende hij de Grieksche wereld door en door. Hij leeft van zijn jeugd af te midden der Grieksche cultuur. Waarschijnlijk heeft hij daaraan te danken, dat zijn blik ruimer, zijn hart minder eng is, dan van de joden in Pa lestina. Waardoor hij later in staat is uitnemende diensten te bewijzen aan de moedergemeente te Jeruzalem. 't Eerst maken wij kennis met Barnabas, niet lang na het Pinksterfeest, 't Waren die wonderbare dagen van vol maakte eenheid en volkomen broederschap, toen de leden der gemeente zelfs hun bezittingen gemeenschappelijk eigen dom verklaarden. Onder degenen die hun vaste goederen verkochten ten bate van allen, was ook Barnabas „Hij had een akker, vertelt Lucas, en verkocht dien en bracht het geld en legde 't aan de voeten der apostelen. Na die eerste daad van onbaatzuchtigheid volgde een andere, die nog duidelijker laat zien, dat Barnabas „een goed man" was, een nobel karakter, iemand die nooit zichzelve zocht, 't Gold Paulus. Paulus is uit Jeruzalem weggegaan als hartstochtelijk hater van Christus. Hij komt er terug als deemoedig discipel van Christus. Nu wil hij zich bij de gemeente voegen; hun samenkomsten bijwonen opgenomen worden in hun kring. Maar men wantrouwt Paulus. Zou het geen strik zijn, die hij spant? Zou hij geen bekeering veinzen? Hij heeft al zoovelen laten ge vangen nemen en martelen. In dien voor Paulus zoo pijn lijken tijd neemt Barnabas hem in bescherming. Hij pleit voor Paulus. Hij betoogt, dat zijn bekeering echt is. Hij leidt hem binnen, in den kring der discipelen, en neemt alle verantwoordelijkheid daarvoor op zich, „Hij was een goed man." Nadat hij zoo voor Paulus den toegang heeft geopend tot de gemeente, is 't een poos later weer Barnabas, die voor de heidenen de deur opent om christen te worden. De eerste apostelen en discipelen hadden aan niemand Christus gebracht, dan aan de Joden. Maar toen na den marteldood van Stefanus felle vervolging de gemeente te Jeruzalem uiteenjoeg, kwamen van hare leden ook terecht in plaatsen met heidensche bevolking. Vanzelf sprak dat christenen niet zwegen van Christus. Zijn licht brengen zij dus de heidenen. En die prediking vindt als akker de wereld, 't Getal is groot, dat in Christus gelooven gaat. Dat hooren de apostelen te Jeruzalem. Ze zijn er niet blij om. Ze schrikken er van. Zou dat wel goed zijn? Menschen zonder christelijk etiket, die geloovig worden En christen- menschen die omgaan met pure heidenen De gemeente te Jeruzalem zendt er Barnabas op uit, om de zaak te onderzoeken. Want „hij was een goed man". Barnabas komt in Klein-Azië ziet wat er gebeurt is, en hoort wat God beeft gedaan. En dan schudt hij zijn hoofd niet, ge lijk de Jeruzalemmers. Hij zingt van blijdschap. Want hij speurt terstond hier werkt God. En dan denkt Barnabas niet aan zichzelf, wanneer hij ziet, dat het in de heidenwereld begonnen werk krachtig moet worden doorgezet. Dat is werk voor Paulus. Hij zoekt Paulus op, en neemt hem mede naar Antiochie, om daar samen Christus te brengen. Als zij later op reis gaan op een zendingstocht door Klein-Azië. gebeurt er iets zeer bedroevends. Barnabas heeft een neef, een zekere Johannes Marcus. Dezen hebben zij meegenomen op hun reis, om hen te helpen in hun werk. Maar hij heeft hen in den steek gelaten. Dan wil later Barnabas dien neef toch weer meenemen. Paulus zegt dat 't niet kan. Iemand die zich zoo onwaardig gedragen heeft, kan hij niet gebruiken. Er ontstaat twist tusschen Barnabas en Paulus. 't Loopt zóó hoog, dat zij van elkander gaan, en afzonderlijk hun werk voortzetten. En blijkbaar heeft Barnabas dat spoedig opgegeven. Om zijn neef heeft Barnabas alles verloren: zijn vriend, zijn werk, zijn plaats in de gemeente. Zoo verdwijnt Bar nabas uit de rij der voormannen in de gemeente, 't Is niet altijd een geweldige storm, die een schip doet vergaan of een torenhooge rots, waarop het schipbreuk lijdt. Is menige ziel niet gebonden, en gevangen gehouden, door spinrag fijne beletselen? Is menig leven niet in schaduw ge zet door weinig opvallende zonde? Is de koers van menig leven niet veranderd, zijn ontplooing niet verhinderd door - nu ja een fout; maar eene, die toch niet zoo heel belang rijk schijnt te wezen? Ja, schijnt te wezen Smartelijk, wan neer het een man treft, als Barnabas, van wien alles het oordeel rechtvaardigt: „hij was een goed man". (Slot volgt.) BI. J. A. v. L. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145, Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk am- Speciale inrichting voor hst stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1