Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 8 ZONDAG 24 Juni 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Een goed man. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 REDACTI E: G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFA1T - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 24 Juni 1917. Zandvoort: v.m. 10l/ouur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaalv.m. 10 uur: Ds. A. J. MONTIJN, Predt. te Haarlem. in. Hij was een goed man. Hand. 11 24a. Niemand heeft zijn ideaal gevonden in Barnabas en dus gewenscht om te zijn, te worden gelijk hij. Men stelt zijn ideaal hooger, in schitterender figuren, met sprekender hoe danigheden. Want dat is toch wel wat al te eenvoudig, niets hoogers te begeeren, niets grootschers te willen bereiken, dan „een goed man" te zijn. Dat het nu niet bepaald zoo heel eenvoudig is, hoop ik te hebben aangewezen in wat we vonden èn van de spaar zaamheid, waarmede in onzen Bijbel het sierend eere woord „goed aan iemand gegeven wordt, èn in wat we van Barnabas' leven hebben opgespoord. Dat er ook nog wel een en ander toe noodig is, 'om „een goed man" te worden, wil ik nog even laten zien. Lucas wijst daar met fijne menschenkennis op, in de om schrijving die hij van Barnabas persoonlijkheid geeft, nadat hij van hem gezegd heeft „hij was een goed man Hij laat daar n.l. dit opvolgen „vol des Heiligen Geestes en des geloofs' Is dat niet een mooie aanwijzing van den weg om „een goed man" te worden? Om „een goed man" te worden, dient men dus te zijn vol van den Heiligen Geest en vol geloof. Blijkbaar wordt dus niemand „een goed man,' uit zichzelf, door eigen krachtnog veel minder „vanzelf". Goed stamt uit God. Goed-zijn is goddelijke eigenschap. Goed-worden is werk van den Heiligen Geest. Alleen wie „vol des Heiligen Geestes" is, kan „een goed man" wezen. En wie heeft ooit zichzelf kunnen vervullen met den Heiligen Geest? Welk werk is meer direct-goddelijk dan iemand vervullen met den Heiligen Geest Scheppen kan niemand dan God. Herscheppen kan evenmin, misschien nog veel minder, iemand anders dan God. Wie een „goed man' is geworden, is door God wie anders dan Hij heeft daar zeggingschap over vervuld met den Heiligen Geest. Dus „goed" gemaakt. Is dat niet de ervaring van wie in eigen middelen de kracht zochten „een goed man" te worden, en zichzelf, van wat ze waren, wilden ombouwen, volmaken, tot „een goed man"? Een der besten heeft van die poging om „goed" te worden uit eigen kracht, dit gezegd „het goede, dat ik wil doe ik niet, en het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik". Dat is geen uitspraak van een zwakkeling. Maar de brandend- pijnlijke ervaring van een die toch met sterken wil en ernstig pogen van zichzelf „een goed man" wil maken, 't Zou me niet verbazen, wanneer hij in die ervaring niet alleen staat. Hoeveel staat in den weg, om te geraken tot de hoogheid van „een goed man" te zijn 1 Van Barnabas zouden we ook nooit gelezen hebben dat hij „een goed man" was, wanneer hij geen hulp had gehad Ook voor hem heeft de Vader den anderen Trooster gezonden. God maakte hem „vol des Heiligen Geestes". Vol. Dus niet een man, die „in zijn beste oogenblikken" beter was dan de anderen, en voor het overige 't middelmaats-peil der massa, „niet al te rechtvaardig, en niet al te goddeloos", meeleefde. Maar „een goed man' omdat hij vol was van, leefde uit, bezield was door een heel anderen geest. God had hem vervuld met den Heiligen Geest. Barnabas was ook „vol geloof". Zonder dat was hij nooit „een goed man" geworden. Want om „een goed man" te worden, is noodig dat God ons herschept. Niet een beetje beter maakt dan we zijn. Niet repareert waar „slechte plekken" zijn, en dus een nieuwe lap zet op een oud kleed. Maar noodig is, dat God ons herschept, een nieuwe schep ping maakt in Christus. Dus een andere geest in ons brengt Zijn Geest in ons wonen doetons vervult met Zijnen Heiligen Geest. Maar God doet dit alleen, wanneer wij Hem gelooven. Ik zegHem gelooven. Versta dat niet dogmatisch, maar menschelijk dan is het duidelijk genoeg Als ik tegen iemand zeg: ik geloof je dan schenk ik hem vertrouwen. Ik vertrouw wat hij zegt, wat hij vertelt, wat hij belooft. Doe hetzelfde met God, wanneer ge Hem gelooft. Vertrouw Hem. Vertrouw wat Hij zegt Hij spreekt telkens tot u. Vertrouw wat Hij belooft Hij is vol beloften, die Hij houdt wie Hem vertrouwt. Wanneer ge zoo Hem gelooft, geeft ge Hem dus uw hart. Vertrouwen is plaats inruimen in uw hart. Alleen wie dat doet, kan Hij vervullen met Zijnen Geest die immers herschept, dus het centrum des levens, ons hart, nieuw maakt. Wie vol geloof is kan Hij vol des Heiligen Geestes maken. Vol geloof is dus de weg om „een goed man" te worden. Op dezen weg wordt de heerlijkheid van God gezien. „Heb ik u niet gezegd, vraagt Jezus aan Martha van Bethanië, dat gij, als ge gelooft, de heerlijkheid van God zien zult?" Barnabas, die een man vol geloof was, heeft haar zeker gezien. Niet alleen later, in den hemel. Maar hier, door alle strijd en moeite heen. Totdat hij de kroon ontvangt als „goede" dienstknecht. Want „hij was een goed man". BI. J. A. v. L. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe vlug en onberispelijk ■ar Speciale inrichting vonr het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen, -cm

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1