Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 9 ZONDAG 1 Juli 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Ons nieuwe lichaam. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal elders (franco) Afzonderlijke nummers0.05 f 1.50 2.50 RED A. O T I E G POSTHUMUS MEVJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 1 Juli 1917. Zandvoort: v.m. iö1^ uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Extra-collecte voor de Kerk). Bloemendaalv.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn ver heerlijkt lichaam. Filipp. 3 vs 21a. Aandoenlijke benaming van dit ons lichaam lichaam der vernederingVernederd is het door allerlei kwalen, soms zulke pijnlijk-vernederende kwalen. Vernederd is het door allerlei zonden, waarvan het een maar al te gewillig instrument en tevens het slachtoffer is. Vernederd is het, zoodat het niet meer ongerept het beeld weerkaatst van Hem, Die naar Zijn gelijkenis den mensch schiep. Ver nederd wordt het eindelijk met de diepe vernedering van dood en graf. En ten laatste volgt de allervernederendste vernedering van ons lichaam het wordt een prooi dei ont binding. Maar, indien wij van Christus zijn, is „vernedering" ook het laatste woord ónzes lichaams niet. Gelijk Hij Zich- zelven óns heeft gelijk gemaakt in het aardsche lichaam dezes doods, zal Hij ons aan Zich gelijk maken in het hemelsch lichaam Zijner heerlijkheid. Ook óns laatste woord is, in Christus, niet „vernedering" maar „verhooging". Niet alleen verhooging onzer ziel, maar ook verhooging van ons lichaam. Wij worden geen gestaltelooze schimmen en on tastbare schaduwen. Want Christus is een volkomen Zalig maker. Hij redt ons niet ten deele, maar gehéél. Hij is niet maar gekomen om onze ziel te verlossen, maar om den gehéélen mensch te verlossen. Hij zal ons vernederd lichaam niet der vernietiging prijsgeven, maar Hij zal het veranderen, gelijkvormig maken aan Zijn verklaard lichaam. De vraag naar het „vanwaar 7" van ons toekomstig lichaam, wordt door Paulus in dat bekende 1 Corinthe XV beantwoord. In dit ons aardsche, vernederde lichaam dragen wij, in kiem, reeds het hemelsche, verheerlijkte lichaam met ons om. De halmen, die op den akker groeien, zijn geen nieuwe scheppingen. Ze zijn opgewassen uit de graankorrelen waarin zij, in kiem, besloten waren. Zóó zal het nieuwe lichaam uit het oude lichaam voortkomen. Als dit, ons vernederd lichaam, zal zijn gesloopt, zullen de kiemen van het lichaam der heerlijkheid vrijkomen en zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Christus' stem zal dat nieuwe lichaam opwekken, gelijk in de oude diepzinnige sage de schoone slaapster in het bosch door de aanraking der liefde van den vorstenzoon, die ter bestemder tijd ein delijk komt, uit haar langdurigen sluimer wordt wakker gekust. En dus is de dood van Gods kinderen de poort der wedergeboorte. Onze verloste ziel, ontdaan van het grove, gescheurde kleed van arbeid en moeite, ramp en rouw, zal versierd worden met een koninklijk gewaad, met den mantel des heils, onder het werkpak nu nog verborgen. Door het afbreken van den uitwendigen steiger komt de tempel der verheerlijkte lichamelijkheid tot volledige open baring. Dan, geen kwijnend bestaan meer, geen lijdenstrekken, geen pijnlijke uitdrukking meer op ons gelaat, geen mis vormde ledematen, noch geblusclite oogen of toegesloten ooren of belemmerde spraak. Geen kranke longen meer, geen zieke zenuwen of zwak hart of verduisterd ver stand of vermoeid hoofd. Uiterlijk en innerlijk zal met elkaar in volmaakte harmonie zijn. Het wezen des persoons zal de geheele verschijning door-trekken en over-stralen. Zooals met den Heer geschiedde op den berg der verheer lijking. toen Hij van gedaante veranderd werd en Zijn licht- wezen Zijn aangezicht deed blinken als de zon en zelfs Zijn kleederen deed glinsteren. Soms is deze aanvankelijke verheerlijking ook 't deel van Gods kinderen. Er zijn oogenblikken waarin de blij vende kern ook door hun voorbijgaand omhulsel poogt heen te breken. Zoo in heilige gebedsuren. Dan richt de, anders door zorgen gebogen, gestalte zich op de onrust, zich nog kort te voren afteekenend op hun gelaat, is ver vangen door een uitdrukking van diepen vrede. Ja, het terug-stootende in hun uiterlijk is opgeheven tot beminne lijkheid. Het straks nog onverschillig of hooghartig of spot achtig lachende oog is verheerlijkt tot een helderen, reinen spiegel der in God geheiligde ziel. Ook bij slapenden ontdekken wij soms iets dergelijks. En hoe wonder-schoon kan een gestorvene wezen! Hebt gij nooit een ontslapene gezien, wiens gelaatstrekken, heel anders dan tijdens zijn leven, u ontroerden van wege het bovcn-aardsche stempel, dat daarop stond afgedrukt Moody vertelt ergens van een vriend van hem die zijn geliefde moeder had verloren en toen kennisgevingen van haar overlijden rondzond zonder eenig teeken van rouw hoegenaamd, maar op kaarten met vergulde randen. Was zij niet heengegaan naar d< gouden stad van enkel licht en enkel heerlijkheid Schoone gedachte, voorwaar I Om er ons mede te ver kwikken bij het scheiden der onzen èn als wij denken aan ons eigen heengaan. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de ST00MVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHER1J J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft allo soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk «ar Speciale inricbting voor bet stoomen van Dekens, Beddee en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1