Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 11 ZONDAG 15 Juli 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Hulp. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E !D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFA1T - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN f 0.55 0.10 0.35 1—5 regels Elke regel meer Dienstaanbiedingen, 1—5 regels Elke regel meer Bij abonnement extra korting 0.06 Ned. Herv. Gem. Zondag 15 juli 1917. Zandvoort: v.m. 101/» uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaalv.m. lÖuur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. H. Avondmaal. Hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag. Hand. 26 22a. Meestal wordt dit woord van Paulus zeer geschikt geacht voor feestelijke gelegenheden. En terecht. Want een aan zienlijke reeks gevoelens en gedachten, laat zich gevoegelijk uit dit woord afleiden. Maar door Paulus is het zoo niet bedoeld. „Deze dag", waarop hij verklaart te „staanis allesbehalve een gloriedag. „Deze dag" is voor den apostel een vreeselijke dag. Hij beleeft dien dag te Caesarea. In het paleis van den romein- schen stadhouder Festus, zijn te gast de joodsche schijnkoning Agrippa en Koningin Bernice. In de gevangenis van dat zelfde paleis Wordt Paulus bewaard. Voor Festus is dat een dubbel buitenkansje. Want eerst stelt het hem in de gelegenheid zijn gasten een beleefdheid te bewijzen, door Paulus te laten verhooren door den Koning. En dan komt hijzelf misschien daardoor tot eenige klaarheid omtrent Paulus. Want zooals het met beschaafde menschen wel meer gaat van godsdienstige vragen heeft Festus niet zoo heel veel begrip. Vooral niet van een geloof als van Paulus. Paulus wordt voorgebracht om zich te verantwoorden. Zonder twijfel was hij een buitengewoon redenaar. Maar meer noger brandde in dezen, die daar gebonden staat, een vuur zöö machtig, een liefde en geloof, zöö over weldigend, dat alle onverschilligheid wegsmelt bij wie hem hooren. Wie zoo van God spreekt, als Paulus daar doet, is bij machte de zielen uit het machtsgebied van den Satan over te zetten in het gebied der heerschappij van God. Wie zöö van Christus getuigt, brengt den opgestanen Heer vlak voor de gewetens van wie hem hooren. Men moet Hem zien staan, met Zijn beroep op de ziel Kies vöör mij of tegen mij. En na zulk een getuigenis, is niet mogelijk om iets anders te doen, dan innerlijk te beslissen. Men gaat Christus liefhebben, of men gaat Hem haten. Men buigt zich voor Hem, of men zegtga weg. Men geeft Hem toegang tot zijn leven, of men grendelt zijn hart voor Hem. Zoo was het ook hier. Als Paulus gesproken heeft, is heel de heerlijkheid, heel de groote pracht van dat schitterend gezelschap als lompen. Want die geboeide gevangene, die door lijden vroeg oude apostel, heeft de naam van zijn Heer en Koning doen opgaan als de zon in hare kracht. En bij die glans wordt alles dof, bij die glorie alles stil. Als Paulus zwijgt, ligt het zwijgen der eeuwigheid over dat gepolijst gezelschap. En de Eeuwige zelf doet zijn tegen woordigheid gevoelen. O, hoe drukt dat dien Koning, die Koningin, dat heele hof. Zij staan op. Wie in déze stilte het zwijgen breekt, het eerste woord zegt, brengt de beslis sing over zijn ziel vlakbij. Aan dat oogenblik hangt het leven, zooals het leven altijd aan oogenblikken hangt. Wie in dat oogenblik voor Christus zich buigt, dien zal Hij binnenhelpen in het Koninkrijk van God, en vrijmaken met de vrijheid van Christus. Daar, in die paleiszaal hebben ze anders gedaan. Ze wenschten zich niet te buigen. En de eenige die niet valt, ja niet valt, in deze ure van beslissing, is de man die met ontroering getuigt „hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag". Ik zeg met ontroering geeft Paulus dat getuigenis. Want wat moet hem door de ziel zijn gegaan, als hij dat zegt. Tusschen „deze dag", en het begin van zijn bewuste leven ziet hij terug op zoo ontzaglijk veel gelegenheden om niet staande te blijven, en zoo droevig veel pogingen om hem te doen vallen. Hoeveel verdriet heeft hij gehad. Hoeveel pijn heeft hij geleden. Hoeveel ontrouw heeft hij ondervonden. Hoeveel laster heeft hem aangevreten. Hoe buitengewone geestesgaven waren hem toebedeeld. Hoeveel belemmeringen op eiken weg dien hij ging. O, wondere, sterke Paulus, die als zestigjarige kunt zeggen door al die dingen ben ik heen geholpen in al die dingen ben ik overwinnaar al die dingen hebben mij niet ten onder gebracht. „Ik sta tot op dezen dag". Hoe is dat wonder gebeurd Paulus geeft dit antwoord „ik heb hulp van God verkregen". Dat is het eenige. En dat eenige is alles. Wie God heeft gevonden, die heeft gevonden een bron van kracht, die nooit opdroogt, een bron van genade die nooit, te klein is. Wie in stormen tot God kan zeggen „Mijn rotssteen", en in gevaren „bij U schuil ik", die vernacht in de schaduw van den Almachtige. Wie in de knaging zijner zonden de hulp van Gods genade, en in de eenzaamheid van zijn weg de hulp van Gods nabijheid vindt, leert „staan". Wie op het nachtelijk pad der zorgen de hulp vindt van Gods licht, en in de diepte van leed de hulp van Zijn vertroosting, oefent uit de wankeling tot „staan". Wie in de blijheid van den voorspoed de hulp van Gods leiding, en op de hoogten van geluk de hulp van Gods trouw leert vinden, ja die zal weten „ik sta tot op dezen dag want ik heb hulp van God verkregen". Die leert het zeggen zonder eenige hoog moed. Maar ook zonder aarzeling. Die zegt het zonder eenige zelfverheffing. Maar ook zonder een zweem van onzekerheid. Gebonden triomfator gelijk Paulus. Vrij gemaakt door Christus, onzen eenigen Heer. BI. J. A. v. L. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk «ar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1