Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 13 ZONDAG 29 Juli 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Voor struikelen bewaard. Voor eiken dag DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 r elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SA AF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 29 juli 1917. Zandvoort: v.m. KP/oUur: Ds. G. W. C. VUNDERINK, Predt. te Haarlem. Bloemendaalv.m. 10 uur: (Geen opgave ontvangen.) Hem nu, die machtig is u voor struikelen te bewaren. Judas 24. Het christelijk leven wordt vaak in de Schrift onder het beeld van eén wandel beschouwd wij spreken dan ook van een christelijken levenswandel. Bij dien wandel kan vermoeidheid voorkomen, kan van knikkende knieën ge sproken worden, kan men hinkende gaan, door nu eens God, dan de wereld te willen dienen, kan men helaas, ook strui kelen en vallen. Jacobus zegt, dat wij allen in vele dingen struikelen en dat is ook wel de pijnlijke ervaring, die de christen maakt. Hij heeft daar op allerlei zonden het oog, maar vooral op het struikelen in woorden, op zonden die met de tong be dreven worden en waartegen een voortdurende waakzaam heid noodig is. Struikelen, dat is dat onze voet ergens tegen aan stoot. Wij spreken ook van een aanstoot voor onzen voet en wij weten maar al te goed hoe licht zulk een aanstoot op onzen weg gevonden kan worden. Wij beginnen den dag met de beste voornemens en met de oprechte begeerte om voor Gods' aangezicht in gehoorzaamheid en liefde tot Hem en de menschen te wandelen. En ziet, daar ligt een brief op ons te wachten die onzen vrede en onze blijmoedigheid wegneemt, daar gebeurt iets misschien een onnoozele kleinigheid dat ons humeur verstoorteen onvriendelijk woord ontsnapt onzen mond, een booze gedachte komt in ons hart op eer wij het weten zijn wij gestruikeld en straks moeten wij met droefheid het weer voor God belijden, dat wij weder in zonde gevallen zijn en den Heiligen Geest hebben bedroefd en den Heiland, die ons kocht en wien wij toebehooren, hebben verloochend en een treurig voor beeld aan hen die ons omringen en misschien op ons zien, gegeven hebben. Als wij dat dan maar doen. Als wij maar tot God gaan met schuldbelijdenis en berouw. Als wij er maar niet toe komen onze zonde te gaan verontschuldigen en de schuld te werpen op andere menschen of op de omstandigheden of ons karakter en temperament. En evenmin moeten wij tot moedeloosheid vervallen, aan Gods genade en vergeving gaan twijfelen en denken dat er toch niets aan te doen is en wij onverbeterlijk zijn. God vergeeft menigvuldiglijk en zijn kind mag altijd weer tot den Vader terugkeeren, maar dat kind moet ook van harte begeeren van elke zonde, ook van die zonden die met karakter en temperament zoo nauw samenhangen, ver lost te worden. Het christelijk leven moet niet zijn een voortdurend struikelen en vallen, maar een wandelen, een loopen, ziende op Jezus. Ja, ziende op Jezus, die zijn weg in volkomen heiligheid heeft geloopen en die ook in ons die heiligmaking werken wil. Hoort het troostwoord van onzen tekst„Hem nu, die machtig is u voor struikelen te bewarenGod is die machtige. Wij zijn zwak en zonder Hem struikelen wij voortdurend. Maar als wij door het geloof in Jezus kinderen Gods geworden zijn, kan en wil Hij ons bewaren, telkens, eiken dag, elk oogenblik en onder alle omstandigheden. Zullen wij die macht Gods niet op de proef stellen en ons aan dien Machtige toevertrouwen Ons leven zal er bij Winnen in kracht en invloed en vrede en blijdschap en God zal er door verheerlijkt worden. M. F. v. L. Verzameld door C. B. Ik vrees geen verwelking van het hart. Prof. Is. van Dijk. Het is te betreuren dat men de moraal van het Evangelie gebruikt om de waarheid te loochenen van Hem, aan Wien wij het te danken hebben. von Baader. Onze schuldbelijdenis is niet bestemd' om aan God onze zonden bekend te maken, maar om er ons zeiven mede bekend te maken. Spurgeon. Ver van God zijn is het eenige groote ongeluk dat ons kan overkomen, maar nooit zonder onzen eigen wil. Hilty. Menigeen is door zijn ondergang behouden. De bliksem straal, die zijn schoonste verwachtingen vernietigde, scheurde de wolken vaneen en gai hem een tot nu toe ongekenden blik op zicbzelven. Swett Marden. Wie in staat is te liegen verdient niet den naam van „mensch" te dragen. Fénélon. Het is iets anders den Heer Jezus Christus te belijden, als de scherprechter achter ons staat, dan wanneer men kans heeft om zijn belijdenis van Hem door de menschen geprezen te worden. Zeller. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 77! Stoomt on verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk w Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen. -«»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1