Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 14 ZONDAG 5 Augustus 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Vredes-Zondag. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFA1T - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting 1917. Ned. Herv. Gem. Zondag 5 Aug. Zandvoort: v.m. 10'/2 uur: Prof. Dr. H. M. VAN NES. Hoogleeraar te Leiden. (Extra-Collecte voor de Kerk) Bloemendaalv.m. 10 uur: (Geen opgave ontvangen.) Nu dan ook, spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw gansche hart en dat met vasten en met geween en met rouwklage en scheurt uw hart en niet uw kleederen en bekeert u tot den Heer uwen God. Wie weet, Hij mocht zich wenden en berouw hebben en Hij mocht een zegen achter zich overlaten. Joel II vs. 12, 13a, 14a. De Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond der Kerken tot het bevorderen van eene goede verstandhouding tusschen de volken, heeft ook dit jaar een oproep gedaan om den eersten Zondag in Augustus, een dag van zoo smartelijke herinnering, te maken tot een Vredes-Zondag. De bedoeling is natuurlijk niet dat men dan overal zou samenkomen tot een soort vredes-conferentie om vredes liederen te gaan zingen, vredes-kansen te bespreken, vredes voorwaarden te ontwerpen, vredes-luchtpaleizen te bouwen en vredes-voorspellingen te doen. Op den Vredes-Zondag dient de vraag aan de orde gesteld en beantwoord te worden hoe moet, overeenkom stig het Evangelie, onze verhouding zijn tegenover de toe standen en vraagstukken temidden waarvan wij in deze wereld-crisis leven? Wat hebben de schrikkelijke gebeur tenissen onzer dagen ons, Christenen, te zeggen De opzettelijke overweging van dit onderwerp zal niemand overbodig kunnen noemen. Want de oorlog woedt nu drie volle jaren en ons volk verkeert in het allergrootste gevaar. De geest van verootmoediging, in de Augustus dagen van 1914 over de menschen gekomen, is verdwenen. Het toen ontwaakte besef van mede-verantwoordelijkheid voor de losgebarsten razernij, is weggevaagd. Van nationale boetedoening is ook het laatste spoor uitgewischt. Men klaagt steen en been over de dure tijden en den overlast dien ook wij van den oorlog ondervinden. Maarer is compensatie genoegEr wordt grof geld verdiend. De beroeringen, die de wereld op haar grondvesten doen da veren, maken geen indruk meer. Zoolang we maar, zoo goed en kwaad als het dan gelukt, onze neutraliteit kunnen bewaren, zijn we heel tevreden. En in zijn betrekkelijke veiligheid verwildert ons volk hoe langer hoe erger. In alle lagen der maatschappij is er een uitgieting van ongerech tigheid en lichtzinnigheid zonder mate. Ons volk is aan het pretmaken en het munt slaan uit de financieele ver warring, waardoor de zedeloosheid hand over hand toe neemt. Terwijl de wereldbrand al geweldiger afmetingen aanneemt, de slachtoffers van den krijg bij millioenen worden geteld, Europa zijn ondergang tegemoet snelt en de aarde druipt van menschenbloed, viert men in 't stukje land tuschen Dollard en Schelde feest op feest. Menschen die niet naar het buitenland kunnen en zij die door hun extra-verdiensten zich nu de weelde van het uitgaan kunnen permitteeren, bevolken de publieke vermakelijkheden in eigen land en krioelen en joelen op alle plaatsen waar men zich maar kan amuseeren. Temidden van de dreu nende donderslagen des gerichts en bij 't felle licht van Gods bliksemen, die alom dood en verderf aanrichten, viert ons volk één kermis der ijdelheid, dag en nacht. Indien deze wereld-oorlog is, óók is, tuchtiging Gods, dan doet men ten onzent niet veel anders dan dit oordeel over zichzelf inroepen, een oordeel dat zwaarder zal zijn dan de oordeelen over de oorlogvoerende volkeren gekomen. Wij toch hebben .den tijd gèhad om ons, door de schrikke lijke gerichten die over de wereld gaan, tot boete en be rouw te laten brengen. Maar wij hebben dien tijd van be zoeking niet bekend. Daarom kan het oogenblik niet uit blijven dat God, gesard en getart, zal opstaan in Zijn toorn om ons prijs te geven aan verderf en ondergang. Deze Vredes-Zondag is uitgeschreven om, indien het niet reeds te laat is, alsnog de menschen te bewegen tot bekeering. Bekeert u Is het niet omdat gijzelf rechtstreeks mede schuldig staat aan de algemeene losbandigheid, dan omdat gij verzuimd hebt de ernstige voornemens, die de oorlog bij het uitbreken in u opwekte, te vervullen omdat gij naliet de heilige besluiten tot soberder en degelijker in richting van uw leven uit te voeren omdat gij geen zegen voor uw eigen hart en leven hebt weggedragen als uw oorlogswinst gedurende de laatste drie jaren. Bekeert u Ter oorzake van uw houding tegenover de machten van ongeloof en Godverzaking, die zich doen gelden op ieder levens-terrein ter oorzake uwer wereld-gelijk vormigheid en het u aanpassen aan zondige gewoonten en gebruiken. Bekeert u Van uw hebzucht en zelfzucht en gebrek aan ernst en uw ongeloovige bezorgdheid over mogelijk gebrek aan tijdelijke dingen in de toekomst. Bekeert u Doet uw onaandoenlijkheid weg en staakt uw twisten en houdt op met uw ellendige jacht naar genot Bekeert uHerziet uw christendom, uw doode, we- reldsche, heidensche, bloedelooze en daarom zoo slappe en stumperige christendom en bekeert u daarvan tot het christendom, d. i. van uw orthodox of modern Christus- begrip tot den levenden Christus-zèlven W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Grooté Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk ■ar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen, -aaa

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1