Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 15 ZONDAG 12 Augustus 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. De stomme gaat spreken. Uit de Gemeente. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 p elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E ID A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhlout J A. VAN LEEUWEN - Bloemetfdaal Mej. C. BIENFA1T - Aerdenfiout Adres voor de Administi'atie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regels/"0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 12 Aug. 1917. Zandvoorti v.m. ICE/g uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaalv.m. 10 uur: (Geen opgave ontvangen.) Als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. Matth. 933. Onze tekst spreekt ons van een merkwaardige genezing, door Jezus gewrocht. „Zij brachten tot hem", zoo lezen wij, „een mensch die stom en van den duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme". Geen wonder, dat de evangelist er aan toevoegt: „En de scharen verwonderden zich, zeggende Daar is nooit desgelijks in Israël gezien." Deze geschiedenis heeft een diepen geestelijken achter grond. Het is mij, als ik in de wereld rondzie, of ik overal om mij heen, ja ook maar al te vaak in mij zelf, booze geesten, machten der duisternis ontwaar, die dengene dien zij in hun macht houden, stom maken, verhinderen te spre ken dat wat tot eer van God, tot heil van den naaste en tot zegen van de eigen ziel strekken zou. En wanneer, door de macht van God, zulk een duivel is uitgeworpen, gaat de stomme spreken. Daar is allereerst de duivel van den hoogmoed en de eigengerechtigheid. Deze verhindert den zondaar zich voor God te verootmoedigen en zijn zonden met berouw te belijden. Zou hij zich zoo diep vernederen en om genade vragen Hij heeft geen genade noodig. En de mond wordt toegesloten en de lippen stijf op elkaar geklemd, opdat de bede „O God, wees mij, den zondaar, genadigtoch maar niet uit het in den diepsten grond naar vrede en vergeving smachtende hart, zou kunnen voortkomen. David schrijft: „toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den ganschen dag." En dan later „Mijne zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid ver- bergde ik niet". Toen was de stomme duivel uitgewor pen en het gevolg was „Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde". (Psalm 32 3, 5). Het gebeurt vaak dat een zoekende ziel door zulk een stommen duivel als met geweld verhinderd wordt te bidden en het hart voor den Heer uit te storten. En de vrede komt niet. Is die hinder paal overwonnen, is die booze geest uitgeworpen, kan die mensch waarlijk bidden, bidden en smeeken, bidden en danken, dan daalt ook de vrede in het hart met het be wustzijn der zondenvergeving. En dan is er de duivel van de menschenvrees. Ach, daardoor worden zoovele zielen gebonden en zoovele lippen stom gemaakt, die anders hun Heer en Heiland zouden loven en van Hem getuigen zouden bij hun medemenschen. Hoe veel zegen voor ons zeiven en anderen wordt door dien boozen geest niet weggenomen en verhinderd Als die uitgeworpen wordt, gaat de mond overvloeien van lof en de tong gaat spreken van de groote daden en de liefde des Heeren. Zoo zouden er heel wat duivelen te noemen zijn, die zoowel het kind van God als den onbekeerde kunnen stom maken. Hoe vreeselijk, dat ook het kind Gods daarvan te lijden heeft. Zulk een booze geest van hoogmoed of ongeloof of menschenvrees of zondelust of ongehoorzaamheid, waar de Heilige Geest tot bidden drijft, verbant den vrede Gods uit de ziel, en verlamt den invloed ten goede naar buiten. Wat is daartegen te doen? Er is maar één middel; die booze geest moet worden uitgeworpen. Wie kan en wil dat doen Diezelfde Heiland, die eens dezen stomme in Galilea deed spreken. Dat wij dan tot Hem ons wenden, als wij het gevoelen dat wij gebonden zijn, dat wij niet bidden kunnen, dat wij onzen God niet loven kunnen, dat wij van onzen Heiland niet durven getuigen wanneer de zonde ons drukt en benauwt en de vrede uit ons hart is verdwe nen. Hij hoort en verhoort de bede die tot Hem om ver lossing oprijst. Hij zal den stommen geest uitwerpen en ons geven de „vrijmoedigheid", waarvan de apostel spreekt, dat is „het openen van den mond" tot Hem, en tot de menschen voor Hem. En „de tong des stommen zal jui chen." (Jesaja 35 6). Maar opdat de mond geopend en de tong los blijve, is het noodig dat ook het hart geopend blijve voor Hem, op dat de Heilige Geest daarin kunne woning maken en de booze geest niet wederkeere. Hoe inniger onze gemeenschap is met den Heer, hoe meer wij jagen naar de heiligmaking, des te meer zal onze „stomheid" wijken en zullen wij kunnen loven en danken en getuigen. de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme". „Als Zoo zij het met ons. M. F. v. L. Zandvoort. Mejuffrouw Dr. C. Gerlings. Met een enkel woord wil ik hier de nieuwbenoemde Godsdienstleerares bij de Zandvoortsche Gemeente intro- duceeren. Op de vraag „wie zijt gij?" zal Mej. Gerlings zélve met de daad antwoorden als zij haar werk onder ons aanvaard heeft. Dan zal er gelegenheid zijn te zien wie zij is. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe vlag en onberispelijk aae- Speciale inrichting voor bet stoomen v'an Dekens. Bedden en Matrassen. <wm

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1