Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 16 ZONDAG 19 Augustus 1917 6<*e Jaargang. Predikbeurten. Ademhalen. Voor eiken dag DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AO T I E G POSTHUMUS MEVJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SA AF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer„0-10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 19 Aug. 1917. Zandvoort: v.m. 101/, uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaalv.m. 10 uur: Ds. HOEDEMAKER, Predt. te Doesburg. Ik heb den Heer gezocht. Ps. 34 5a. Het eerste, wat een kind doet, als het ter wereld is ge komen, is diep ademhalen. Misschien haalt het in zijn ge- heele volgende leven nooit dieper adem, dan bij die eerste ademhaling. Want toen, bij die eerste keer, hebben longen en luchtwegen zich gevuld met lucht. En na die eerste vulling zijn ze nooit meer geheel ledig geweest. Want elke nieuwe ademtocht ledigt ze ten deele en vult ze ten deele. Zoo tijgen we, zoodra we in de wereld zijn, onbewust aan den arbeid, om ons leven te onderhouden, te handhaven en te sterken. En die arbeid der ademhaling wordt nooit onderbroken. Hij staat nooit stil. Hij houdt nooit op. Voor dat hij voorgoed ophoudt, bij de laatste ademhaling. Zoo is dat gestadige, onbewuste werk der ademhaling een machtig deel der onderhouding des levens, t Is een belangrijk stuk in onze verdediging tegen al wat ons lichamelijk leven belaagt en sloopen wil. Wij kunnen er niet buiten; want dan grijpt ons het verderf. Wij kunnen er niet mee ophouden; want dan zijn wij prooi van den dood. Ik meen, dat de wet der ademhaling waaraan zoo gewichtige rol is toebedeeld in ons lichamelijk bestaan, eenzelfde groote taak te vervullen heeft in ons geestelijk leven. Om onzer gezondheid wil. Want er is om ons heen een bepaalde geestelijke dampkring. Daarin moeten wij ademhalen. Daaruit leeft onze geestelijke mensch. Die damp kring is nooit geheel zuiver! Hij is vol schadelijke bestand- deelen. Hij is vol van dingen, die niet deugen voor onze geestelijke gezondheid, zooals bedorven lucht niet deugt voor onze lichamelijke gezondheid. In een heel bekend woord heeft Paulus gesproken van geestelijke boosheden in de lucht. Allerlei invloeden. Allerlei satanische krachten. Allerlei verleidingen. Is het niet noodig ons daartegen te verweren, opdat wij gezond blijven of worden, evenals wij ons verweren tegen wat ons lichaam grijpt om het te sloo pen, te breken? Er zijn dat weten we toch wel niet alleen maar dingen die goed en dingen die kwaad zijn. Maar die dingen behooren tot een wereld van goed en een wereld van kwaad. Even onzienlijk als God, maar even wezenlijk en even ervaarbaar, is ook wat Jezus heeft ge noemd; „de Overste dezer wereld". Fijn en onzichtbaar als de lucht die wij ademen, is de werking waarmede Hij ons geestelijk leven aantast. En wanneer hij kan, doortrekt hij dat leven zóó met zijn stille, glanzende macht, dat het ge heel aan hem gaat behooren, en niet aan God. Ik zeg: wanneer hij kan. Wanneer kan hij het niet? Hij kan het niet, als wij voor onzen geestelijken mensch, dezelfde eischen stellen als voor onzen lichamelijken mensch. Van die eischen is een der eerstentoevoeren van frissche, reine lucht, ademhalen in zuiveren dampkring. Hij kan het niet, als wij voor onze geestelijke gezondheid dezelfde wet laten gelden, die voor onze lichamelijke een vanzelfsheid is: niet ophouden met vernieuwen van de lucht die onze longen vult en voedt. Ademhalen dus, op de berghoogten van Gods gemeenschap. Dus God zoeken. Eiken dag. Al tijd opnieuw. Nooit meenen, dat het genoeg is. Nooit wachten, totdat het ons zoo benauwd wordt, dat we in den zwaren, bedorven dampkring, waarin ons werk ons brengt, en onze zonde ons brengt, en onze zorgen ons brengen, de macht verliezen d.i. den wil kwijt raken om God te zoeken. Want dan grijpt ons het verderf. Dan is er de verwording, die ziekte niet kan onderscheiden van gezond heid, en het kwade goed noemt zooals in deze wereld periode regel gaat worden bij de groote massa van vele volken. Zoo wordt het voor wie zich veroorlooft God niet te zoeken. Zoo wordt het voor wie dus God wegdoet uit den dampkring waarin zijn geestelijke mensch ademhaalt. Zalig wie gedurig zegt„ik heb God gezocht." Dus dagelijks toeft in Zijn nabijheid. En ademhaalt waar Zijn licht onze sfeer zuivert en doorschijnt. Dan wordt lang zamerhand een onmogelijkheid om adem te halen, waar Hij niet is. En Hem zoeken een vanzelfsheid. BI. J. A. v. L. Verzameld door C. B. Als gij de geschiedenis en de geschiedenis der oorlogen in het bijzonder van elk volk begrijpen wilt, moet gij trachten eerst den mensch te begrijpen. Kingsley. Men mag zich niet aan tafel zetten, voordat men zijn huisdieren van voedsel heeft voorzien. Talmud. Ik lijd niets; de liefde Gods lijdt alles voor mij; hoe zeer ik ook met lijden bezwaard ben, ik geef er toch geen acht op mijn gemoed is bij mijn God en niet bij mijn smart. Een vrome op zijn krankbed. Er zijn menschen, die hun jeugd hebben in hun ouderdom. Rothe. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving on onberispelijk ftg- Speciale inrichting voor bot stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen, V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1