Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 17 ZONDAG 26 Augustus 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Gebeds-verhooring. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT -ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05 R. E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFA1T - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 26 Aug. 1917. Zandvoort: v.m. 'O1/* uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaalv.m. 10 uur: Ds. H. H. BARGER, Predt. te Utrecht. Een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, dien zal opengedaan worden. Matth VII vs. 8. Jezus verzekert niet dat 'n enkele of dat menigeen, maar dat een iegelijk ontvangt op zijn bidden, vindt na zijn zoeken en, als hij klopt, wordt opengedaan. Als wij ónze ondervinding op dit punt raadplegen, komt die belofte dan uit Of weten we ook van onverhoorde gebeden mede te spreken Wanneer dit woord des Heeren in ons leven niet wordt bevestigd, zou dat dan ook hier vandaan komen, dat ons bidden geen „bidden' is geweest? Het Gode onzen wil voorschrijven, heeft met „bidden" niets uit te staan. Het „Uw wil geschiede" is, ook al zeggen we het er niet altijd bij, de grondtoon van ieder echt gebed. Hebt ge er ook wel op gelet dat er niét staatdie bidt, ontvangt altijd datgene, waarom hij gebeden heeft God heeft ons veel te lief dan dat Hij onze dwaze, zondige wenschen zou in willigen. Hij geeft ons geen steenen voor brood en geen slangen in plaats van visschen. En Hij geeft ons die evenmin als wijzelf er, in onze dwaasheid. Hem om vragen. Dit is. de bedoeling dier belofte „die bidt, ontvangt" dat God geen bidder ledig wegzendt. Op het gebed Ontvangen wij altijd iets, altijd iets goeds en dikwijls iets veel beters dan wij hoopten te verkrijgen. Wij bidden in kranke dagen om beterschap in zorg om uitkomstbij dreigend onheil om afwending van leed. Toch wijkt de ziekte niet altijd en er komt niet steeds redding en de donkere toekomst klaart menigmaal niét op. Maar, als wij waarlijk „bidden", komt er iets anders, iets dat God beter voor ons acht en dus ook beter voor ons is kracht om het kruis te dragen, moed om geduldig te lijden, blijdschap en 'vrede en troost, genade, genoeg genade, meer dan genoeg genade om, ook in de grootste smarten, een hart te houden in den Heer gerust. En zooals alle bidden geen „bidden" is, zoo is ook alle zoeken nog geen „zoeken". Augustinus' woord ontsteekt zulk een ontdekkend licht„Laat ons zoeken als dezulken, die moeten vinden en laat ons vinden als dezulken die nog moeten zoeken. Want er staat geschreven een mensch, die al zijn best heeft gedaan, is nog nauwelijks begonnen". Ook vinden we niet zelden iets anders dan we zochten. Gaat het niet ook zoo in het dagelijksch leven We zoeken iets dat we daareven verloren en bet is spoorloos verdwenen. Maar, al zoekende, valt ons oog eensklaps op een waardevol voorwerp dat we overlang misten en toen niet konden vinden. Iemand zoekt een boek ergens in een bibliotheek en hij vindt een kostbaar handschrift, waarvan hij het bestaan niet eens vermoedde. We gaan uit op 'n betrekking die we hopen te krijgen en we ontmoeten onderweg iemand die ons iets aanwijst of aanbiedt, waaraan wij niet gedacht hadden. Het gebeurt dat iemand in de kerk komt en daar iets zoekt wat met de Evangelieprediking niets te maken beeft. Maar 'n enkel woord, dat hij boort, brengt hem tot inkeer, zoodat hij de kerk verlaat als een die zichzèlven en zijn God vond. Zoo gebeurt het dat iemand Gods aangezicht zoekt om de vervulling van een bepaald verlangen te krijgen. Maar, al zoekende, opent de Heilige Geest hem de oogen voor een nog altijd niet beleden zonde. Nu ziet hij in waarom zijn geestelijk leven zoo dor en zoo mat is. Het kwam tot berouw en tot boete en, om de blijdschap van den gevonden vrede met God, herinnert hij zich zelfs niet meer wat 't ook weer was dat hij eerst zocht te ontvangen. Ook is alle kloppen niet 't réchte „kloppen". Die goéd klopt, klopt in het geloof. Hij gaat in Christus tot den Vader. Een bekend geuzenliedje begint zóó „In naam van Oranje doe open de poort 1" In het geestelijke moeten we dit aldus transponeeren „In naam van den Heiland doe open de poort Maar in Zijnen naam mag die sommatie alleen dan gedaan worden, als onze bede inderdaad datgene betreft, wat Christus ons begeerlijk heeft leeren achten. Ik kan niet in Zijnen Naam bidden om rijkdom of wereld vreugde of bewaring voor kruis en zelfverloochening. Menig een besluit zijn gebed steeds met het zinnetje: „om Jezus' wil" of iets dergelijks. Alsof door zoo'n aanhangseltje een gebed, dat niét in Zijnen naam is gebeden, verandert in een gebed waarmede dit wél het geval is En alsof een gebed, dat wezenlijk in Zijnen Naam tot den Vader is opgezonden, nog als zoodanig moest worden aangeduid Dit is bidden in Christus' naam nabidden wat Hij ons door den Heiligen Geest vóórbidt. Zulk een gebed is vanzelf Gode welbehagelijk en de verhooring is gewis. Wie aan het hart van den Vader aanklopt, hem wordt opengedaan. In Christus hebben wij de beschikking over Gods eigen Vaderhart. Jan Luyken heeft het zoo schoon gezongen Wat achter blijft, dit zal gebeuren Nog slechts een oogenblik geduld Tot God ontsluit Zijn gouden deuren En alles heerlijk wordt vervuld. P. M. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft allo soorten Dames- en Heeren-Garderobe vlag en onberispelijk «ar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen, -w

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1