Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 19 ZONDAG 9 September 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Genezing. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0.10' Dienstaanbiedingen, 1-5 regels. 0.35 Elke regel meer 0.06 Bij abonnement extra korting Ned. He Zandvoortv.m. Bloemendaal: v.m r. Gem. Zondag 9 Sept. 1917. 0l/s uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. 0 uurDs. J. A. VAN LEEUWEN. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo moet de Zoon des Menschen verhoogd worden, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet ver- derve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3:14 en 15- Waarom zegt Jezus deze woorden tot Nicodemus? Jezus zegt nooit vrome zinnetjes, of stichtelijke waarhe den, zoo in het wilde weg. Wat Hij zegt, raakt altijd,het leven, het innerlijk bestaan, van dengene tot wien Hij spreekt. Hij spreekt altijd persoonlijk. Dus als Jezus tot Nicodemus spreekt over die geschiedenis van „de slang in de woestijn", en zinspeelt op wat daar gebeurd is, dan moet er in het leven, in het innerlijk be staan van Nicodemus iets geweest zijn, dat Hem aan die geschiedenis herinnerde. Dan heeft Jezus in ^ien man iets gezien, dat Hem deed denken aan die historie van brandend lijden en aan den weg tot genezing. Wat is dat geweest? De geschiedenis van „de slang in de woestijn" kende iedereen. Want zij hing samen met Israels groote worsteling om een zelfstandig volksbestaan, naar Gods beloften. Zij vertelt van een der vele oproerigheden, waaraan het be vrijde slavenvolk zich schuldig maakte tegenover zijn grooten leidsman Mozes, en tegenover God. Dicht bij hun toekom stig vaderland waren ze gekomen. Maar omdat de weg niet naar hun zin was zie Num. 21 4, en de woestijn te dor, maakten ze oproer. „Toen zond de Heer vurige slangen onder het volk die beten het volk en er stierf veel volks van Israël". Daardoor komen ze tot andere ge dachten. Op hun deemoedig schuldbelijden, bidt Mozes om redding voor het volk. En dan maakt Mozes, op Gods bevel, een slang van koper. Hoog, voor allen zichtbaar, plaatst hij dien op een staak, met de belofte dat allen, die door de vergiftige slangen gebeten werden, zouden genezen van hun brandende, doodelijke wonden, indien zij in geloof opzagen tot de koperen slang. Geloof aan Gods belofte, gaf genezing, zoo men dat geloof toonde door aanzien van de opgerichte slang. Waarom herinnert Jezus aan die geschiedenis hier, tegen over Nicodemus Omdat Hij in Nicodemus ziet een gewond menschenkind, dat genezing noodig heeft en redding zoekt. Is deze „leeraar in Israël" niet als een der gebetenen door giftige slangen Zoo dicht bij Kanaan. En toch zoo het spoor bijster. Zoo in opstand, zoo oproerig om den moeitevollen weg. Hoeveel idealen hebben gewenkt. Hoe ijverig heeft hij gezocht naar het Koninkrijk van God. Hoe trouw heeft hij zich gehouden aan de geboden der wet, en nauwgezet geleefd naar al wat zij verordende als middel om steeds volmaakte.! mensch te worden. En ja veel heeft hij gewonnen door dat alles. Maar hoe onvoldaan, hoe onbevredigd heeft het hem gela den. Nooit heeft al zijn nauwgezetheid en wets-naleving en plichtbetrachting hem een blij en zonnig mensch gemaakt; geestelijk rijk en vrij. Hij is wel tot Jezus gekomen met dat schijnbaar rustige „wij weten" met dat goedkeurende „rabbi, wij weten, dat gij eeri leeraar zijt van God gekomen". Maar het scher-p gehoor van Jezus hoort wel hoe onrustig 't is onder die voorname rustigheid hoe het zoekt en klaagt in dat onbevredigd hart. Nicodemus zoo heeft hem iemand geteekend „was een van die stille, teere zielen, die bevreesd en teruggetrokken worden in een wereld, waar driesten en overmoedigen het hooge woord voeren; een van dezulken, die verlangen, waar anderen zich bevredigd gevoelen. Maar die ook de vatbaarheid bezitten om den glans van Gods rijk te zien, waar anderen blind hunnen weg gaan en slechts hun eigen persoon bewonde ren". Zóó ziet Jezus hem als een wiens hart gewond is, niet het minst doordat hij Kanaan, „het leven", zag wenken maar niet bereikte, en opstandig om den woestijnigen weg, brandende wonden ontving. Waar is genezing? Wie in geloof aan Gods belofte van genezing, het opgerichte slangen-teeken aanzag, „bleef levend" (Num. 21 '9). Dat bracht redding, genezing. Nu zal „de Zoon des Menschen" verhoogd worden, gelijk Mozes deed met de slang in de woestijn. „Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" Nicodemus keert zich tot Hem. En wie in Hem gelooft, vindt genezing. Wie in Hem gelooft „verderft" niet, maar heeft „het eeuwige leven". Want wat het hart 't blijvendst doorwondt, geneest Hij, omdat Hij geeft wat eigen werk, jagen naar volmaakte plichtsbetrachting niet geven kan: Hij brengt nieuw leven. „Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien". Hij maakt het zichtbaar, voor wie opziet met oot moedig geloof naar den Zoon des Menschen, die „verhoogd" is, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde. Want wie dat doet, wie tot Christus zich keert, gelijk Nicodemus deed, geeft toe, dat eigen kracht te kort schoot, en eigen willen geen bereiken brengt. Dat toegeven is buigen. Dat toegeven is erkennen, dat de vleugelen, waarmede hij wilde „opvliegen, gelijk de arenden", niet bij machte waren om hem te brengen waar hij zich gedroomd had te komen. Dat toegeven, is de hulpeloosheid belijden van 't door W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depot van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk hjt Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1