Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 20 ZONDAG 16 September 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Paulus en de broeder. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AO T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 16 Sept. 1917. Zandvoort: v.m. 107* uur: Ds. A. J. MONTIJN, Predt. te Haarlem. Bloemendaalv.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God. en Timothëus, de broeder. Coloss. 1 1. Niets in de H. Schrift is toevallig of willekeurigook niet de schikking der woorden en de keuze der uitdruk kingen. Anders ook ware het een ijdel en nutteloos werk, te vorschen naar den juisten zin der woorden en naar de beteekenis der uitdrukkingen volgens de bedoeling der schrijvers. Immers, indien dezen telkens evengoed eene andere uitdrukking hadden kunnen bezigen, of eene andere woordvoeging hadden kunnen volgen, om duidelijk te maken wat zij bedoelden, onder de leiding en naar de leering des H. Geestes, waartoe zou het dan nog dienen zich eenige moeite te geven, om döör te dringen in den gedachtengang en de gedachten zelve der schrijvers Zoo is dan ook reeds het opschrift van dezen brief aan de Colossensen (vs. I) met groote zorg gesteld. Blijkbaar is er Paulus vee! aan gelegen, dat de gemeenten, aan welke hij zijne brieven richt, hem houden voor 't geen hij zich bewust is te zijn: „een apostel van Jezus Christus" Dienzelfden titel stelt hij eveneens in de meeste andere brieven min of meer nadrukkelijk op den voorgrond wel een bewijs dat hij daaraan hecht. Vóór alle dingen wenscht hij dit vast te stellen „ook ik "ben apostel van Jezus Christus" en als auteur van dezen brief wil hij zoowel zichzelf als hen aan wie hij schrijft, met die herinnering van meet-af aan plaatsen op het eenig rechte standpunt om dit schrijven recht te waardeeren. Namelijk het is niet eigenwillig, noch als een die zich iets aanmatigt, dat hij zich richten gaat tot hen, aan wie hij persoonlijk niet eens bekend is. Integendeel, hij komt tot ben in afhankelijkheid van zijnen Zender, uit de volmacht van Hem, wiens apostel hij is. Ziedaar zijn recht om te spreken, zijn geloofsbrief en zijn volmachtsbrief. Zijn woord is bekleed met het gezag van Jezus Christus, die ook hem heeft gezonden. Want het apostelschap, ook dat van Paulus, is rechtstreeks en onmid- delijk een instelling van den Heer zelf, zoodat aan eene voortzetting, of ook aan de vernieuwing of herstelling van dat ambt, uit den aard niet kan gedacht worden. Overbodig schijnt dan ook de toevoeging „door den wil van God". Immers, is Paulus een apostel van Jezus Christus, hoe zou hij het anders kunnen zijn dan door Gods wil? En toch, al is het een in het ander opgesloten, toch is deze toevoeging slechts schijnbaar overtollig. Dat Paulus een apostel van Jezus Christus is zoo wil hij zeggen heeft hij te danken, voorwaar niet aan eigen wil of genegenheid niet aan eenig vooruitgemaakt plan of opgevat voornemen maar enkel en alleen aan de alle belemmeringen en belet selen overwinnende macht en kracht van den goddelijken wil. Een apostel van Jezus Christus o, neen, de Saulus van Tarsen zou het nimmer geweest en zou nooit een Paulus 'geworden zijn, zoo niet de macht van Gods wil ware tusschenbeide getreden, om hem gevangen te leiden op den weg der gehoorzaamheid des geloofs. Een apostel van Jezus Christus hij, de 'vurige vervolger van weleer hij, wiens weg en wil en keuze lijnrecht inliepen tegen dezen weg, en wiens besluit eenmaal vaststond, om deze gehate secte uit te roeien van den aardbodem o, zie, Paulus kan zich ook thans niet met dien eeretitel noemen zonder uitdrukking te geven aan de aanbiddende bewon dering, die voorgoed daaraan is vastgemaakt in zijn hart, zonder, al is het ook maar met een enkel woord, den dank en de eere daarvan te geven aan het werken en dóórwerken van Gods almachtigen wil, den wil der vrije genade Die gedachte, dat hij door den wille Gods is, wat hij is, zij is hem dierbaar bovenal want daarin vindt hij zoowel wat hem kracht verleent en bemoedigt, als wat hem bewaren kan en moet bij den blij venden ootmoed Ieder christen moge dit ter harte nemen 1 Ieder christen richte een gedenkteeken op in zijn hart, waar het opschrift „door den wil van God" niet op ontbreke. Dat zal den moed kunnen verlevendigen in den dag uwer twijfelmoedig heid en in de ure van uwen strijd, en ook de dreigende demonen van hoogmoed en zelfverheffing telkens weer van u wegdrijven. Dat Paulus, uit kracht van die overtuiging, uitgedrukt in dat „door den wil van God", inderdaad met ootmoedigheid bekleed is, hoe treffend komt dat ook aan het licht in het volgende, waarin hij nu verder te kennen geeft, dat hij schrijft, mede.uit naam van Timothëus, en dezen eenvoudig „de broeder" noemt. Hij, de rijk-begenadigde apostel van Jezus Christus, die den jeugdigen Timothëus in de brieven, die hij tot hem zelf richt, met vaderlijke teederheid bij voorkeur toespreekt als zijn zoon, zijn geliefden zoon, zijn oprechten zoon in het geloof, en wien hij niets beters kan aanbevelen, dan „Het werk van een evangelist" te doen (2 Tim. 4:5) zie, hij denkt er niet aan, tegenover de Colossers zich boven hem te stellen, maar noemt hem hier, gewis niet zonder opzet, eenvoudig „de broeder". Waartoe hij anderen vermaantte weten, dat niemand Timothëus' jonkheid verachte (1 Tim. 4: 12), dat brengt hij allereerst zelf in praktijk. Wel is dit leerzaam en beschamend voor een iegelijk, die het weet, dat er in het bewustzijn, van W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en ttf Speciale inrichting voer het stoomen van Dekens. Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1