Zandvoort, Aerdenliout, Bloemendaal en Overveen No. 23 ZONDAG 7 October 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Geduld. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R. E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. B1ENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 7 Oct. 1917. Zandvoort: v.m. 1072 uur Ds. VAN PAASSEN, Predt. te Haarlem. Doopsbediening. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. P. LE ROIJ, Predt. te Sloterdijk. Alzoo bleven wij in dat dal tegenover Beth-Peor. Deut. Ill29. Er zijn enkele berichten in den Pentateuch, die bij alle kronijkmatige kortheid en dorheid niet weinig te denken geven. Zoo is het ook met dit schijnbaar zoo onbeduidende woord uit het laatste jaar van Mozes' levensgeschiedenis, wanneer wij daarop het licht laten vallen van zijn merk waardig verband. Pas heeft de Godsman met den vurigsten aandrang de bede ontboezemd om opheffing van het vonnis, dat hem van Kanaan scheidde. Maar vergeefs, het is alsof God vergeten heeft genadig te zijn hij mag het land der belofte aanschouwen, maar heeft verder niets te doen dan Josua aan te stellen, en op zijn eigen doodsuur te wachten. En nu, nadat hij' vruchteloos de berghoogte des gebeds heeft bestegen, blijft hij mede in het lage dal, waar Israël nog tijdelijk toeft. „Alzoo bleven wij", het zwaard in de ziel geen enkele klacht op de lippen, zonder te weten hoelang, zonder te begrijpen waartoe. „In dit dal" ja wel een dal in den dubbelen zin van het woord voor een Mozes-ziel, die tot zulke berghoogte steeg, ver boven de hoogte van Pisga hier, waar het uitzicht in ieder opzicht beperkt, het wachten eentoonig, het leven vreugdeloos is in het gebergte Abarim, later aan den Baalsdienst gewijd. „Tegenover Beth-Peor", waar hij na de volbrachte veertig jarige woestijnreis voor 't weerspannig Israël nog eens de wet mag herhalen, maar zonder zelf het evangelie te hooren, dat ook hem het land der belofte ontsloten is. Is het niet hard, zou het niet al te hard mogen heeten» indien er geen hemel was, die vergoedt wat de aarde nimmer kan geven „Alzoo bleven wij"neem den spiegel voor u, gij die zoo spoedig zelfs over geringe teleurstelling klaagt Gij niet minder, kloeke hoogstijgende geest, wien het zoo erg kan zijn in de kleine kluis, in den prozaïschen kring, bij de eentoonige, schijnbaar zoo ondankbare taak die reeds zoolang naar een Bethel op aarde gezocht hebt, en nog niet anders dan een vreugdeloos Beth-Peor gevonden. Hierin is de lijdzaamheid en de volharding der heiligen, het beginsel onvoorwaardelijk tot het zijne te maken„heeft God geen haastik heb óók geen haast" Hem niet anders, niet korter, niet lichter te dienen, dan Hij ons in dienst heeft gesteld, en den Psalm van het gespeende kind te herhalen, als ons nog het volle lied der eeuwige verlossing niet van de lippen kan stijgen. „Mijne ziel is als een ge speend kind in mij", hoevelen zingen het werktuigelijk na, zonder van verre te beseffen, wat het soms kost! Te Beth- Peor wil men niet blijven, zonder nadere voorwaarden niet te lang, niet te eenzaam, niet zonder buitengewone vergoeding. Ach, hoe vèr blijft de beste beneden Mozes terug, wiens leven met een tijdperk van schijnbaar nutteloos wachten begonnen en ook besloten is. Heer, zoo het U behaagt mij in déze school te geleiden, laat het vooral niet ontbreken aan het bijzonder onderwijs van uwen Hei ligen Geest van Oosterzee. (Overgenomen uit „Morgendauw".) Verzameld door C.B. Vele gebreken en fouten, waarover men de predikers tegenwoordig hard valt, komen niet voor hun persoonlijke rekening, maar door die van de gemeente in haar gezonken toestand. Rothe. Een slapende bedelaar is even gelukkig als een sla pende koning. Linen. Zichzelf volkomen aan Christus kwijt te raken, ziedaar het geheim van een dankend leven. Pierson. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERlJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor bet stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1