Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 25 ZONDAG 21 October 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Najaars-prediking. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R. E D A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFAIT - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedirtgen, 1—5 regels - 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Ned. Herv. Gem. Zondag 21 Oct. 1917. Zandvoortv.m. I01/, uur Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. VISSER, Predt. te Zwolle. 's avonds ó'/n uurDe Heer K. KOOPMAN. Wij allen vallen af als een blad. Jesaja 64 vs. 6m. Wanneer de herfst zijn intocht houdt, is het als trekt er een wondere kunstenaar door de loofbosschen, tuinen en parken. Het groen, dat heel den zomer de overhand had, doopt hij in de bonte verwen van zijn schilderspalet of, door alleen wat geel of bruin of rood of paars aan te zetten, hier een streep en daar een veeg, toovert hij een kleurenspel voor den dag welks effect niet alleen kan wed ijveren met de bloemenpracht van den zomer, maar haar verre overtreft. Hoe overweldigend-schoon is de weelde van tinten, waarmede in het najaar hoornen en heesters en struiken worden overtogen Amerikaansche eiken gloeien met hun kleuren-gamma in rood naast gouden eschdoorns, hel-geele kastanjes, rood koperen eiken, oranje populieren, bronzen elzen, grijze wilgen en room witte berken, terwijl de vochtige, geurige mosgrond bezaaid is met paddestoelen die, als in het kabouterland, stil staan te lichten en te vlammen tusschen het lila der laat-bloeiende heide. En ginds teekenen zich tegen de fijne, wazige luchten, blauwe en zilveren dennen en zwart groene sparren scherp af, een rijkdom van zware, geschubde appels dragend, ter wijl hier weer de hoekige, kurkachtige takken van den evonymus met zware trossen kardinaalsmutsen zijn beladen bruine zaden in rooden mantel gehuld. Lang duurt deze herfst-tooi evenwel niet. De nachtvorst verstoort de kleuren-symphonie. Wat in lange zomerdagen en nachten werd opgebouwd, wordt in korten tijd af gebroken. Het dorrend loover dwarrelt neer, aanvankelijk aarzelend, als kostte het pijn om te scheiden van de takken waaraan het in de lente ontsprong. En het hoopt zich op onder de stammen en het gaat schuil tegen den wegkant en het ritselt geheimzinnig onder den voet van den wan delaar. Straks evenwel, als kille nevelen door de boomkruinen trekken en glinsterende droppels, als groote tranen, lekken van tak tot tak, het stille herfstbosch vervullend van dat eentonig tikkend geluid, dan zijn het niet meer enkele bladeren die zwaarmoedig neerglijden op den grond. Maar dan wemelt het in de lucht, als van bonte vlinders die door de boschlanen fladderen en de huilende wind, die de naakte takken schudt en met geweld de glimmende boom stammen geeselt, speelt en stoeit met de verschrompelde bladeren, ze opjagend van de eene plek naar de andere, ver van de plaats waar de zomerzon ze eens koesterde en de dauw hen bevochtigde en ze, in stille maan-nachten, als mat-zilver glansden. Dan gaan wij met stillen tred door het bosch en in ons hart sluipt de stemming van den weemoed om het vergaan van al die wondere pracht. Maar dat niet alleen. Wie de sprake der natuur verstaat, verneemt tevens haar ernstige najaars-prediking„memento mori 1" gedenk te sterven, o mensch 1 De herfst veraanschouwelijkt hetgeen, vroeg of laat, het lot van al wat mensch heet is te noemen wij allen vallen af als een blad. Ja, wij allen. Ook de beuken die hun koper-kleurig loof in den winter behouden, laten het eindelijk vallen. Ook de sterkste, de gezondste, de levenskrachtigste mensch neemt een einde. Over eenige tientallen van jaren is er niemand der nu levenden meer over. Dan liggen ook wij onder de groene zoden, hier of elders, en de wind zal spelen met de dorre bladeren die ritselen ook op onze graven. En weer eenige tientallen van jaren en zelfs in de groeve, waarin wij werden neergelegd, is er niets meer overgebleven dan een weinig stof. Zooals de bladeren, die van de boomen vallen, vergaan, zoo vergaan de kinderen der menschen, geslacht na geslacht. Sombere prediking, die boodschap der vergankelijkheid, welke het najaar ons brengt„wij allen vallen af als een blad" Waar vlood g', o vriendlijk jaargetij Met al uw lieflijkheden Zoo gaat de wereldvreugd voorbij En al wat bloeit beneden Een stemme roept er overluid In 't gieren van den herfstwind uit „Dit lot verbeidt u allen Nog bloeit uw jeugd ras wordt gij oud, Gelijk het groen verkleurt aan 't hout, Totdat de blaadren vallen 1 P. M. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef, 1561 en 771 Stoomt eo verft allo soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor bet stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1