Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 26 ZONDAG 28 October 1917 6de Jaargang. Predikbeurten De Heer - uw toevlucht. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. C. BIENFA1T - Aerdenhout Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 28 Oct. 1917. Zandvoort: v.m. 10V2 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Avondmaalsviering. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 's avonds 61/. uurDe Heer K. KOOPMAN. Woensdag 31 October. (Herdenking 4de Eeuwfeest der Hervorming). Zandvoort, n.m. 7x/2 uur: Mej. Dr. C. GERL1NGS en Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Extra collecte voor de kerk) Bloemendaal, n.m. 8 uur Ds. G. BARGER, Heemstede, en Ds. J. A. VAN LEEUWEN. (Met medewerking van Mevr. Schuil, uit Haarlem, en haar Dames-Koor.) (Uit een preek van Luther). God is ons een toevlucht- Ps. 62 9. Wij allen zijn opgeschreven ten doode. De een kan niet voor den ander sterven, maar ieder -noet in eigen persoon geharnast e" toegerust zijn, om met den duivel en den dood te kampen. Wij kunnen elkaar wel hard toeschreeuwen, troosten, tot geduld, strijd en volharding vermanen, maar voor elkander strijden en wor stelen kunnen wij niet. Een iegelijk moet op zijn eigen schans staan en zich met de vijanden, den duivel en den dood meten, en alleen den strijd met hen strijden. Ik zal dan niet bij u zijn, noch gij bij mij. Hij, die een waar christen wil zijn, zoeke zulk een hulp en sterkte, dat hij zóó gezind en toegerust zij, dat hij nie- mands bijstand van noode heeft, maar in zich zeiven sterk genoeg, opdat hij in den nood niet behoeft rond te gapen en vreemde hulp te zoeken. Want zoo gaat het de christenen ten allen tijde zij worden alleen gelaten en verlaten, omdat degenen, die hun gaarne wilden helpen, versaagd zijn en het niet kunnen doen, terwijl anderen, die het moesten en konden doen, afvallen en de ergste vijanden worden. Men moet vast en sterk zijn in God. En hoe vaster de mensch is in Hem, des te beter helpt God hem. Zulke menschen nemen dan alles blijmoedig aan, wat hun door God wordt toegezonden, goed of kwaad. Want zij weten, dat het van Hem komt, en achten alles gering, waarop zij anders gehoopt hebben, geheel alleen vanwege de liefde, die hun thans uit de kennis van God is toegevloeid, hn zij blijven God belijden, al verzette ook de geheele wereld zich er tegen. Hij, die zalig wil worden mag zich niet voornemen te willen gelooven, wat de paus, de bisschoppen en de ge heele wereld gelooven. Wie op die wijze gelooft, is reeds verloren. Want zoolang de groote hoop rechtop staat, blijft bij zeker óók staan. Maar bij staat niet op het woord van God, maar op den waan van menschen. En hij houdt het voor onmogelijk, dat zoo vele en bekwame menschen dwa len, zonder te bedenken, dat God duidelijk daartegen zegt vele en groote mannen zullen dwalen. Dat zal helder voor den dag komen, wanneer het tot sterven komt. Veel meer moet ieder enkel en alleen daarom iets gelooven, omdat het Gods woord is, en hij in zijn hart de overtuiging heeft, dat het waar is, al predikten ook een engel uit den hemel en de geheele wereld anders. Niemand dient God, dan hij, die Hem zijn God laat wezen, en Gods werken in zich werken laat. Want de zaligheid van geen enkel mensch hangt daarvan af, wat God met een ander, maar wat Hij met hem doet. Daarom mag niemand zich zonder eigen goddelijk werk op de werken van anderen verlaten, mèar met ijver en nauw gezetheid op God en zichzelf acht geven, als ware hij en God alleen in den hemel en op de aarde, en als had God met niemand anders iets uit te staan dan met hem. Niemand late .het geloof varen, dat God door hem een groote daad wil volbrengen. Zoo doen zij, die in hun voorspoed God niet vreezen, en in hun ellende en druk kleinmoedig versagen. Zulk een klein geloof is niets. Het is geheel dood. Het is een waan. Veeleer moet gij zonder te wankelen en te twijfelen Gods wil aangaande u in het oog houden, en vast gelooven, dat Hij ook met u groote dingen wil doen. Zulk een geloof is levend. Het doordringt en verandert den geheelen mensch. Het maakt u nederig wanneer gij. hoog staat, en doet u getroost zijn in nederigheid ja, het troost u te beter, naar mate gij dieper verdrukt zijt. Dit geloof vermag alles en blijft alleen bestaan. Het ervaart ook goddelijke daden, en komt daardoor er toe, om God lief te hebben en te loven. Dewijl nu dat woord God liefhebben, God dienen, zich moet laten welgevallen, dat het zóó gerekt wordt, dat ieder het naar zijn eigen brein uitlegt, en de een het zus en de ander het zóó verklaart, heeft Cod zichzelve op ééne plaats W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depot van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inricbting voor het stoomen van DekensBedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1