Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 28 ZONDAG 11 November 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Een man, alléén een man, die waarlijk bidden kan DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.30 elders (franco) 2.30 Afzonderlijke nummers0.05 R. E ID A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J A VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1 5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag II Nov. 1917. Zandvoort: 's av. 7j,, uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. (Liturgische Dienst. 's av. 61/2 uur: de Heer K. KOOPMAN. Ik wil dan dat de mannen bidden. I Timotheus II vs. 8a. Wanneer wij er goed over nadenken, moeten wij 't den Apostel toegeven dat het bidden, inplaats van goed voor zwakke vrouwen te zijn, juist een werk voor sterke mannen is te achten. Want bidden is arbeiden. Een gebedje opzeggen is geen zwaar werk. Dat gaat wel zoo tusschen de bedrijven door terwijl men half waakt en half slaapt, voor drie kwart slaapt en voor één kwart waakt. Maar bij ècht-bidden gaat dat zoo niet. Wie waarlijk bidt, treedt uit zichzelven uit en gaat binnen in Gods heiligdom. Hij concentreert zijn gansche ziel op de eeuwige dingen. Hij bidt zich in in den Raad Gods worstelt met den Heer; verovert de eenswillendheid met den Vader in zwa- ren strijd. Werktuigelijke gebeden zijn geen gebeden. Vroom- klinkende woorden hebben geen beteekenis als er niets wezenlijks achter zit, als wijzelf er niet achter staan, als ze niet door heel ons innerlijk leven worden gedragen. Wie bidt, écht bidt, is er bijhéélemaal er bij. Hij is er in, héélemaal er in. Hoe dwaas dan om te zeggen dat het kinder-werk en zwakke vrouwen-gedoe is. Een man, alléén een man, die waarlijk bidden kan Bidden is gemeenschaps-oefening met God. Niet enkel spreken tot God, maar spreken met God. Een komen in Zijne nabijheid, een naderen voor Zijn aangezicht, een Hem in de oogen zien en dan hooren naar wat Hij antwoordt, een luisteren naar Zijn stem, een wachten op Zijn aanwijzingen, een letten op het wenken Zijner oogen. Geen monoloog, maar een beurtzang. Een onwedergeboren mensch kan zóó niet bidden. Als hij bidt, doet hij enkel poginkjes om in den hemel op te klimmen, welke poginkjes hopeloos gedoemd zijn om te mislukken, omdat de hemel eerst moet nederdalen in het hart, zal het hart kunnen opstijgen ten hemel. Wat de natuurlijke mensch kan, dat is: een afgod maken en daarvoor knielen zich een godsbegrip vormen en zich buigen voor zoo n dood ding. Maar de Waarachtige, de Levende wordt alleen gekend van degenen die zich hebben afgewend van de wereld en uit de duisternis zijn gekomen tot Gods wonderbaar licht. Gebed, écht gebed, veronderstelt: bekeering. Maar: geen bekeering zónder strijd. Want zich bekeeren is het dooden van zijn leden die op de aarde zijn, kruisiging van het vleesch, 't dagelijks brengen van de offerande van eigen lust en wil. 't ja zeggen tot de onzienlijke dingen en dus 't niet aanmerken der dingen die men ziet. En dat zou iets zijn, berekend voor zwakke kinder- en vrouwen-kracht Een man, alléén een man, die waarlijk bidden kan Bidden is begeeren. Jezus zegt niétal wat gij zult vragen of wensclien of verlangen zult gij ontvangen. Maar al wat gij zult be geeren. En begeeren is véél intenser dan vragen of wenschen of verlangen. Begeeren is iets absoluut willen hebben. Het móet, het zal De verloren zoon begeerde zijn buik te vullen met den zwijnen draf. En Lazarus begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. De Satan heeft Petrus zeer begeerd te ziften als de tarwe. En Jakobus zegtindien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere. Wat veronderstelt dat heilig begeeren oneindig veel 1 Lichamelijke uitputting kan maken dat we er verre be neden blijven. En zenuw-slapte is er niet toe in staat. Maar bovenal is wils-zwakte de oorzaak dat het gebed maar zoo zelden „begeeren" is. Een bidder moet weten wat hij wil. In zijn gebed moet een bepaalde begeerte lot uitdrukking komen. En nu zou die hóógste wils-energie benéden de waar digheid van den man zijn en meer in overeenstemming met hetgeen een kind en een zicakke vrouw vermag Een man, alléén een man, die waarlijk bidden kan Bidden is alleen zijn met God. En daartoe is durf noodig. Als we tenminste weten U'ie God is. Tot dat onder vier oogen met den Alwetende ver- keeren, brengen de meeste menschen het dan ook zelden W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft allo soorten Damns- on Heeren-Garderobe vlug nn onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden nn Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1