Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 29 ZONDAG 18 November 1917 6de Jaargang. Predikbeurten Twee. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej Dr. C. GERL1NGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 18 Nov. 1917. Zandvoort: v.m. 10'/4 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. P. J. MOLENAAR, Predt. te 's Gravenhage. 's av. 6'/o uur: de Heer LASSCHU1T, Zendeling te Haarlem. En den anderen gaf hij fwee talenten. Matth. 25 15m. Ik ga iets vertellen van uzelf. Tenminste, dat is het meest waarschijnlijke. Of staat ge niet, gelijk die man, die twee talenten ontving, tusschen de uitersten Hij ontvangt twee talenten. Dus het staat met hem heel anders, dan met de beide andere mannen, van wie de eene vijf talenten, en de andere één talent kreeg. Hij ontvangt er twee. Dat is minder dan de eerste krijgt en het dubbele van wat de derde ontvangt, 't Is niet veel; en 't is ook niet weinig. Hij staat niet boven de maat, gelijk de eerste hij staat niet beneden de maat, gelijk de laatste. Hij is er niet blij mee. zooals de eerste. Hij is ook niet teleurgesteld, zooals de derde, 't Ontroert hem niet, dat hij zóó veel heeft, gelijk de eerste, 't Ontroert hem niet, dat hij zóó weinig ontvangt, gelijk de laatste. Hij heeft geen reden, om werelden te zien met wijden, verren hori zont, allerlei groote, heerlijke mogelijkheden, allerlei adelaars vlucht en scheppende arbeid, waartoe vijf talenten den eersten in staat stellen Hij heeft geen reden om nauwe grenzen te zien en beperkte kracht, gebondenheid van de plant aan den bodem waar zij opkomt, leeft en sterft, zooals voor den derden met zijn ééne talent is weggelegd. Die man met twee talenten is niet rijk, als die er vijf, en niet arm, als die er één ontving. Hij trekt niet de aandacht, omdat hij zoo veel heeft, zooals de eerste. En het trekt niet de aandacht, dat hij zoo weinig* heeft, zooals de laatste. Hij staat er precies tusschen in. De beide anderen, dat zijn de uitersten. Vijf talenten, dat is het uiterste, naar boven. Eén talent, dat is bet uiterste, naar beneden. Van den man met de vijf talenten zegt men wat heeft die man veel wat kan hij veel wat is hij veel. Van den man met het ééne talent zegt men wat heeft die man weinigwat kan hij weinig wat is hij weinig. Dat zegt men niet van hem, die twee talenten kreeg. Er is niets in, dat terstond de aandacht trekt. Niemand zegt wat is dat veel. En niemand denktwat is dat weinig. Dat zegt hij zelf óók niet. Als hij ziet naar den eersten, dan weet hij, dat die oneindig meer ontving. Als hij ziet naar den derden, dan weet hij, dat deze de helft minder kreeg dan hij zelf ontvangen heeft. Dus de vergelijking valt zóó uit, dat hij niet behoort tot degenen, die hoog uitsteken boven wat hijzelf is en heeft. En evenmin tot hen, die de helft: maar hebben van wat aan hem is toevertrouwd. Hij is zijnen Heer dankbaar, dat Hij 't zóó met hem gemaakt heeft. Is hij schatrijk Weineen. Is hij arm Evenmin. Is hij een genie? Volstrekt niet. Is hij dom? Integendeel. Is hij een heilige Hij weet wel anders Is hij slecht Zeker niet. Is hij koning Hij heeft er nooit aan gedacht. Is hij slaaf Hij weet zich slaaf van niets en van niemand. Is hij een vorst in het rijk des Geestes Weineen. Kent hij slechts het abc van alle dingen Hij is veel verder. Met zijn twee talenten staat hij tusschen dat alles in. Had ik het heel ver mis, toen ik begon met te zeggen ik ga u iets vertellen van uzelf? Of rekent ge u tot de heel bijzonderen, die met hun vijf talenten reusachtig uit steken boven de anderen En waarschijnlijk ook niet bij de misdeelden, die o, zoo veel minder hebt, dan al de anderen om u heen. Maar dan schiet alleen dit voor u over„den anderen gaf Hij twee talenten". Daarmede hebt ge uw leven dóór te gaan. Daar hebt ge mee te werken en te worstelen, en winst te doen voor uwen God. Daar hebt ge rekenschap van te geven, en verantwoording van te doen, als uw Heer terugkomt en u roepten u vraagt wat ge gedaan hebt met uw leven, met al het groote en kleine tesamen twee talenten die Hij u heeft toevertrouwd. Ik geloof dat aan het ontvangen van twee talenten groote gevaren en groote heerlijkheid verbonden zijn. Groote gevaren. Want wanneer ge vijf talenten hebt ont vangen, hebt ge veel meer dan de meesten. En wanneer ge eén talent hebt ontvangen, hebt ge minder dan duizend anderen. Zoowel 't een als het ander kan men zich gemak kelijk bewust worden, door vergelijking met de anderen, in wier midden men leeft. Maar als men twee talenten bezit, dan ziet ge zoo veel menschen, die met dezelfde maat en gewicht aan goed en kwaad, kracht en zwakheid, zonde en genade het leven door moeten als gijzelf. 't Is alles wel een beetje anders het heeft bij ieder wel zijn eigen vorm maar een ander heeft het toch ook. En het gevaar is groot, dat ge het besef verliest, dat die twee talenten UWe talenten zijn. De scherpe zekerheid vervaagt, dat de W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk S05- Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1