Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 30 ZONDAG 25 November 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Een gebed in leven en in sterven. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zand'voort en Bloemendaal f 1.50 n elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R. E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 15 regels - 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 25 Nov. 1917. Zandvoort: 'sav. 7 7, uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 2de Liturgie. 'sav. 6Vs uur: de Heer K. KOOPMAN. In uw hand beveel ik mijnen geest; Gij hebt mij verlost, Heere, Gij God der waarheid. Psalm 31 6. Wij vinden in dezen psalm een voorbeeld van de kracht des gebeds om in het hart van den geloovige de droefheid in vroolijk geloofsvertrouwen te verwisselen, eer nog de tijdelijke omstandigheden waaronder hij lijdt, voor betere hebben plaats gemaakt. Deze uitkomst wordt echter niet zonder geestelijken strijd bereikt, een strijd die duidelijk in dezen psalm waarneembaar is, daar de toon telkens ver andert. Reeds in het eerste gedeelte tracht de dichter, al bjddende, op de zekere hulp der Heeren te vertrouwen (1 9), daarop grijpt droefheid hem aan, waar hij God den ellendigen toestand schildert, waarin zijn vijanden hem gebracht hebben (1014). Maar wanneer hij alles den Heer heeft voorgelegd en toevertrouwd, wordt het gebed des geloofs een gebed der overwinning (1 5 19). Het einde van den psalm kan dan ook niet anders dan een dank lied wezen (2025). Ons tekstvers is vooral merkwaardig en aan de harten van alle christenen dierbaar, omdat onze Heiland het eerste deel daarvan met de teedere toevoeging „Vader", aan het kruis uitriep op het oogenblik dat Hij sterven ging, gelijk Hij in het donkerste uur van zijn lijden de woorden van Psalm 22 „Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten tot de Zijne maakte. En wie zal zeggen hoevele duizenden christenen met die woorden„in Uwe handen beveel ik mijnen geest", op de lippen en in het hart, ge troost de donkere vallei van de schaduwen des doods zijn binnengegaan, evenals hun Heiland wetende dat God, hun Vader, de God det waarheid, de trouwe God, hen bij het leven zou bewaren, bij het eeuwige leven, zelfs in den dood. Van Johannes Huss lezen wij, dat hij op weg naar den brandstapel ons tekstvers meermalen herhaalde. Maar het is niet alleen een bede in de ure van het sterven, al wordt onze tekst gewoonlijk slechts daarvoor aangezien. Neen, de psalmdichter bedoelt met dit gebed den Heer te vragen hem bij het leven te bewaren en van den dood te redden dien zijne vijanden hem dachten aan te doen. Zijn geest, dat is zijn levensadem, beveelt hij den Heer aan, overtuigd dat deze machtig is dien levensadem getrouw en veiiig te bewaren, zoodat hij den dood niet smaken zal. Deze bede kan en mag door den geloovige dus eiken dag weder worden opgezonden. En hij denkt dan niet slechts aan dit aardsche leven, waarvoor hij de bewarende hoede van Gods liefdehand vraagt, maar wan neer hij het woord „geest" uitspreekt, denkt hij ook en vooral aan het leven zijner ziel. Die ziel, zijn innerlijke wezen, zijn geheele persoonlijkheid, moet aan den Heer worden overgegeven om bewaard te worden voor den booze, bekwaam gemaakt om hier op aarde Gods wil te doen, gevormd en opgevoed voor de eeuwige heerlijkheid. Ik zeide dat de geloovige deze bede eiken dag kan en mag opzenden. De geloovige alleen kan het doen. Immers, hij weet dat het waar is, wat in de tweede helft van ons tekstvers te lezen staat „Gij hebt mij verlost, Heere, Gij God der waarheid". En de eerste bede steunt en is gegrond op de tweede. Omdat God ons verlost heeft, de trouwe God, die ons in Jezus Christus een volkomen Zaligmaker gegeven heeft, kan de christen, die die verlossing door het geloof in zijn Heiland deelachtig geworden is en zich dus een kind des Vaders weet, dagelijks zijn geest, zijn per soon, zijn werk, al wat hij is en doet, zijn tijdelijke en eeuwige belangen, dien Vader overgeven. Hij weet dat het alles daar wèl geborgen is. Heerlijke gerustheid! Is zij de onze? Zij kan het zijn. In uw hoede zijn wij wél geborgen En, schoon eerlang 't oog ons breek', Open gaat het op den grooten morgen, Na deez aardsche lijdensweek! M. F. v. L. Laten de jonge mannen en vrouwen der christelijke kerk zich vreugdevol aangorden tot een levenslangen krijg tegen zonde, leugen en onreinheid en tegen eiken vorm van baat zucht of laagheid, een krijg, waarin het leven van Christus op aarde het al-bezielend voorbeeld is. Deze strijd, hoe lang ook van duur, is niet dan een oogenblik dat aan de glansrijke eeuwigheid voorafgaat. Dat wij ons niet haasten om ons door den strijd heen te slaan en gekroond te wor den. Zóó groot eene eere is niet zoo licht verkregen. Het is het voorrecht van groote zielen om den gemakkelijken weg te vlieden en het moeilijke pad te kiezen en dit met blijdschap te doen, omdat het een opgaand en vreugdevol pad is. Dr. Herrick. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- eo Heeren-Garderobe ving en onberispelijk aar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen, -«e

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1