Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 32 ZONDAG 9 December 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Nog niet! DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1 5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 9 Dec. 1917. Zandvoort: v.m. ÏO1/, uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. 's av. 63/2 uur Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal; v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. - s av. uur: de Heer K. KOOPMAN. '«at Jezus zeide tot haar: „Mijne ure is nog niet gekomen." Joh. 2 4. Maria had de verlegenheid bemerkt van de menschen, die daar te Kana bruiloft vieren. Ze gevoelt zoo levendig die Verlegenheid mede, dat ze meent onmiddellijk raad te moeten schaffen. Er moet onmiddellijk geholpen worden. Waartoe moeten anderen langer dan noodig is in pijnlijke, beschamende verlegenheid blijven Langer dan noodig is. Neen, Maria, dat behoeft ook niet. Maar toch is het langer noodig dan zij meent. Zegt Jezus niet, als zij zich wendt tot hem, om uit de verlegenheid te helpen „Mijne ure is nog niet gekomen" Dus,: nog niet 1 Dus wachten. Eerst moeten alle harten worden toebereid, om hulp te 'ontvangen. Wat baat anders de hulp? Dan „baat" zij even weinig, als de heele wereld winnen. Want de bate wordt schade, wanneer zij enkel stoffelijk redt. Die toebereiding bedoelt elk „nog niet" van Jezus. Elk „nog niet" is een heraut die Hem voorafgaat en roept „Hij komt!" Wie den heraut over het hoofd ziet, en zijn stem niet hoort, loopt gevaar, straks óók den Heer zeiven over het hoofd te zien, en Zijn stem niet te hooren, als Zijn „nog niet" is voortgeschreden tot: „nu is het tijd"; en „Mijne ure is nog niet gekomen" in den voortgang der jaren is uitgegroeid tot „nu is het mijn tijd". Zoo laten velen hun tijd voorbijgaan omdat ze Zijn tijd niet hebben opgemerkt. En ze hebben „Zijne ure" niet opgemerkt, omdat ze in het „nog niet" niets anders hoorden dan „niet" Hij komt niet, Hij helpt niet, Hij redt niet, Hij verhoort niet. En om de wille van dat „niet sloten ze hun harten, en keerden ze zich af. Ging Hij niet voorbij op hunnen weg onopgemerkt door hen Hij was er wel. Maar zij waren er niet. Hij was er wel, helpend en troostend. Maar zij waren afwezig zoodat ze alleen maar hulp ont vingen; maar niet van Hem. En getroost werden, omdat er hulp was opgedaagd. Maar niet door Hem. Zoodat ze hulp ontvingen; maar het wonder ging hun voorbij. Want Christus' heraut had hunne harten niet toebereid, toen in dat „nog niet" de verzekering kwam: „Hij komt". Of is het geen toebereiding tot Zijn komst, als Jezus ver zekert: „Mijne ure is nog niet gekomen"? Het is de smarte lijke toebereiding, die Hij telkens gebruikt. Voor dat „nog niet" hebben wij oor. Maar eer het ons brengt tot uitzien vol geloof, vol vast vertrouwen en sterke hoop, naar Zijn komst! Eer wij langs den weg gaan staan wachtende op Zijn komstHoe onrustig loopen we heen en weer, om de wille van dat „nog niet". Hoe gefolterd met lange pijniging, gaan de uren voorbij, als Hij dat „nog niet" hand haaft. Aldoor handhaaft. Veel langer en hardnekkiger dan naar ons begrip, goed is. Eerst moet uit dat „nog niet", wanneer wij het nazeggen, het ongeduld weg. En de wrevel weg. En het ongeloof weg. Eerst moet de stem Van het ongeduld stil worden, en de stem van den wrevel zwijgen. En in de stilte moet de ver wachting geboren worden, en het geloof plaats krijgen om te staan, en uit te zien. In die stilte komt er ruimte voor de herautenstem„Hij komt" wanneer Jezus zegt„Nog niet; Mijne ure is nog niet gekomen". Leer van het water, heeft iemand gezegd. Wanneer er geen hindernissen zijn, stroomt het den berg af naar het dal. Is er een gesloten sluisdeur op zijn weg, dan staat het niet stil, maar stijgt geluidloos tot de gewenschte hoogte. Gaat de sluisdeur open, dan stroomt het water terstond gehoor zaam verder. Doet men het in een vierkant vat, dan is het vierkant, en in een ronde kruik is het rond. Bij dat alles behoudt het al zijn eigenschappen, rustig en stil. Het stilt den dorst, en liet werkt altijd precies zooveel, als het over eenkomstig zijn gewicht, en naar de plaats waar het zich bevindt, werken kan. Is dat niet ook een beeld van het wezen des Christendoms? Wezenlijk geloof en sterke, eigen ervaring moeten u eerst zóó stil maken, dat ge bereid en bekwaam zijt gelijk het water en in uw hart zijt toebereid, om Jezus wenk te volgen en Zijn weg te gaan, wanneer Zijn „nog niet" gerijpt is tot„maar nu Hij komt". Waarom oordeelt Jezus dat Zijne ure „nog niet" gekomen isMisschien waren zij, die geholpen moesten worden, voor die hulp nog niet rijp. Want wanneer Jezus helpt, wi 1 Hij in het uiterlijk ingrijpen toch altijd ook dengene die geholpen wordt winnen voor Zijn Koninkrijk. Wat baat het, als zij alleen water zien en wijn zien en niet Zijne heerlijk heid zien Maar om die heerlijkheid te zien, moeten zij eerst tot de overtuiging komen, dat van menschen geen hulp meer te verwachten is. Dit moet hun duidelijk zijn, dat de menschen slechts met water de ledige vaten kunnen vullen. Niet met wijn. Want dien hebben ze niet. Wil God diezelfde overtuiging niet gedurig laten rijpen, W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de ST00MVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGER1NG, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderohe ving en onberispelijk aar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1