Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen BERICHT. No. 34 ZONDAG 23 December 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Kerstfeest. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AC T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zamivo rt Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regels0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. De steeds stijgende papierprijzen en loonen maken ook het voortbestaan van den Zondagsbode twijfel achtig Maar zulks doet niet alléén de duurte. Niettegenstaande Redactie en Administratie alles doen wat in hun vermogen is om den lezers van dit Blad iedere week iets te geven beide voor hoofd en hart, werken zij nóg steeds met verlies. Met 1° Mei begint de nieuwe jaargang. Als er n.l. vóór dien tijd eenige zekerheid is dat wij althans niet langer met een nadeelig saldo moeten voortarbeiden. Anders wordt de uitgave met Mei gestaakt. Wij gelooven dat de Zondagsbode vele vrienden heeft onder de abonnés. Op de vermogenden onder hen doen wij een beroep om hun abonnements-prijs vrij willig te verhoogen en ons daarvan 'n berichtje te zenden. Zóó verzekeren zij den levensduur van dit Blad in het belang van zichzélf én in het belang van de abonnés die niet in de gelegenheid zijn meer te betalen en het toch zoo heel jammer zouden vinden als de Zondagsbode zou moeten opgeheven worden. Hem, die zich met I Jan. abonneert, worden de nog resteerende 4 maanden van dezen jaargang voor slechts een kwartaal in rekening gebracht, derhalve voor 50 cents. DE REDACTIE. Ned. Herv. Gem. Zondag én beide Kerstdagen. Zandvoort: Zondag 23 Dec. v.m. 101/4 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. 's av. ó'/jj uur Mej. Dr. C. GERLINGS. le Kerstdag, v.m. 107+ uur: Ds. G POSTHUMUS MEYJES. (Met medewerking v/d Zangvereen. „Immanuël"). 2e Kerstdag, v.m. 10'/4 uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: Zondag 23 Dec. v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN (3e Liturgie), le Kerstdag v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 2e Kerstdag v.m. 10 uur: de Heer K. KOOPMAN. Een feest is iets bijzonders, het komt niet iederen dag in ons leven voor. Het is als een mijlpaal, die ons even tot stilstaan dwingt. Een feest is hoogtij, waarop er slechts zonneschijn is, en wij met blijdschap onzen weg gaan. Wij juichen en jubelen alles is heerlijkheid. Glans en luister begeleiden het. En wat is de beteekenis van een feest Dit, dat wij op deze hoogtepunten van het leven, waarop we alles zien in heldere blijheid, voor een oogenblik de moeiten en de zorgen vergeten. En die blijdschap geeft ons kracht, om straks weer met nieuwen moed juist die moeiten en die zorgen te aanvaarden, opdat wij ze in zegen zouden kunnen omzetten. De blijdschap des Heeren, die is onze sterkte 1 Ieder mensch heeft naast zijn arbeidsleven nog zijn leven van feesten. Ik denk aan familiefeesten, ambtsfeesten e.d. Een volk viert ook zijn feesten. Het heeft zijn dagen, waarop het de groote dingen uit zijn volksgebeuren gedenkt. Een natie, die haar feestdagen niet meer met blijdschap vieren kan, schrompelt ineen en zal een stuk geestkracht inboeten. In Israël zien we dan ook, dat de feesten een groote beteekenis voor het volksleven hadden. De gods dienstige eenheid werd er door bevorderd, daar't nationale en 't godsdienstige hier samenvielen, en de saamhoorigheid werd op nieuw doorvoeld. Het gezamenlijke feestvieren heft een volk op uit het alledaagsche sleurleven en voert het nieuwe krachten toe, die zonder dat den enkeling niet zouden kunnen deelachtig worden. We kunnen de gemeen schappelijke blijdschap in het leven niet missen. Zij is een genadegave Gods, die we dankbaar mogen aanvaarden. Beethoven heeft haar in zijn negende symphonie zoo schoon in klankmuziek uitgebeeld, en wij ontroeren, wanneer wij met dit meesterwerk in aanraking komen. Waar hu zoowel bij den enkelen mensch als bij de menigte het feestvieren een integreerend deel van zijn bestaan uitmaakt, daar mag de Gemeente van Christus hierin niet achterblijven. Daarom heeft ook zij hare hoog tijden, waarvan het Kerstfeest er een is. Het is het feest der blijdschap bij uitnemendheid. Sprak de engel het niet uit „Ziet, ik verkondig u groote blijdschap!" En zong toen niet in wondere schoonheid eene menigte des hemelschen heirlegers „Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen Hier is de hoogste jubel en de hoogste lof- W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGER1NG, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk ■ar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1