Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen BERICHT. No. 35 ZONDAG 30 December 1917 6de Jaargang. Predikbeurten. Wat ik hoop op den Oudejaarsavond DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELK EN ZATE ^ÖJSgG A BONNEM ENTSPRIJ S: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort,/' Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. De steeds stijgende papierprijzen en loonen maken ook het voortbestaan van den Zondagsbode twijfel achtig. Maar zulks doet niet alléén de duurte. Niettegenstaande Redactie en Administratie alles doen wat in hun vermogen is om den lezers van dit Blad iedere week iets te geven beide voor hoofd en hart, werken zij nóg steeds met verlies. Met lo Mei begint de nieuwe jaargang. Als er n.l. vóór dien tijd eenige zekerheid is dat wij althans niet langer met een nadeelig saldo moeten voortarbeiden. Anders wordt de uitgave met Mei gestaakt. Wij gelooven dat de Zondagsbode vele vrienden heeft onder de abonnés. Op de vermogenden onder hen doen wij een beroep om hun abonnements-prijs vrij willig te verhoogen en ons daarvan n berichtje te zenden. Zóó verzekeren zij den levensduur van dit Blad in het belang van zichzélf én in het belang van de abonnés die niet in de gelegenheid zijn meer te betalen en het toch zoo heel jammer zouden vinden als de Zondagsbode zou moeten opgeheven worden. Hem, die zich met 1 Jan. abonneert, worden de nog resteerende 4 maanden van dezen jaargang voor slechts een kwartaal in rekening gebracht, derhalve voor 50 cents. DE REDACTIE. Ned. Herv. Gem. Zandvoort: Zondag 30 Dec. v.m. \0l/t uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. 's av. ó'/a uur geen dienst. Oudejaarsavond 7 uur Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Extra-collecte voor de Kerk). Nieuwjaarsmorgen 101/^ uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Bevestiging van Kerkeraadsleden). Bloemendaal: Zondag 30 Dec. v.m. 10 uur: Ds. J. Ph. EGGINK, Predt. te Velsen. Oudejaarsavond 7 uur Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Nieuwjaarsmorgen 10 uur: De Heer K. KOOPMAN Vraagt gij mij, wat ik hoop op den Oudejaarsavond Mijn hart is van hope vervuld, want waar het Credo des geloofs wordt beleden, wordt straks het Spero der Hope gezongen, gelijk de juichende orgeltoon volgt op het oot moedig gebed. Ik hoop, dat dit Jaar dat voorbijging, een blijvende vrucht achterlate voor al mijne volgende levensjaren, ja, tot daar, waar „geen tijd meer zijn zal". Ik hoop, dat de Heer, gelijk Hij in alle eeuwen gekomen is als Verlosser der volken, ook nu weder komen zal, in de herscheppende kracht Zijns Geestes, tot aan de einden der aarde. Ik hoop, dat Hij zijn gezegend Koninkrijk zal uitbreiden zoo lang er nog éen menschenhart klopt, en dat Hij alle menschenharten die Hem de Vader gegeven heeft, rondom Zijn troon, rondom Zijn hart vergaderen zal Ik hoop, dat al de Zijnen één zullen zijn in Hem, en in Hem met den Vader, in die vrijheid, die door de waarheid wordt geboden en door de liefde veroorloofd. Ik hoop, dat die Heiland het verheerlijkt Hoofd Zijns Lichaams zijn zal, en dat het éene lid het andere ten nutte zij, een iegelijk naar de mate der gave der wijsheid Gods. Ik hoop, dat ook ik in de kracht der Liefde tot den Heer, waarmede Hij mij begenadigd heeft, een rank moge zijn in Hem die de Wijnstok is. Ik hoop, dat de louterende, heiligende en verzoenende kracht Zijner liefde mij altijd meer wijden en Hem ge lijkvormig maken moge. Ik hoop, dat ik reeds hier in dit leven het Eeuwige Leven hebben en na mijn heengaan uit deze waereld, bij Hem komen moge, die immers gezegd heeft, dat Hij, eenmaal „verhoogd" zijnde, „allen tot zich trekken zal". Ik hoop, dat, wanneer ik door Zijne Genade mijn talent niet begraven heb, Hij eenmaal tot mij zeggen zal „Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, ga in, in de vreugde uws Heeren". Ik zie en heb alles in Hem ik leef en arbeid slechts in Hem van Hem komt alles tot mij, en uit mij gaat alles tot Hem. Hij is mijn zaligheid, mijn hemel, mijn vreugde en Koning. Christus is alles. (Coloss. Ill 10). Gottfried Gentzel. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk ttt- Speciale inrichting voor het stoomen vao Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1917 | | pagina 1