Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen BERICHT. Het eigen pak. No. 36 ZONDAG 6 Januari 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERL1NGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. De steeds stijgende papierprijzen en loonen maken ook het voortbestaan van den Zondagsbode twijfel achtig. Maar zulks doet niet alléén de duurte. Niettegenstaande Redactie en Administratie alles doen wat in hun vermogen is om den lezers van dit Blad iedere week iets te geven beide voor hoofd en hart, werken zij nóg steeds met verlies. Met lo Mei begint de nieuwe jaargang. Als er n.l. vóór dien tijd eenige zekerheid is dat wij althans niet langer met een nadeelig saldo moeten voortarbeiden. Anders wordt de uitgave met Mei gestaakt. Wij gelooven dat de Zondagsbode vele vrienden heeft onder de abonnés. Op de vermogenden onder hen doen wij een beroep om hun abonnements-prijs vrij willig te verhoogen en ons daarvan 'n berichtje te zenden. Zóó verzekeren zij den levensduur van dit Blad in het belang van zichzélf én in het belang van de abonnés die niet in de gelegenheid zijn meer te betalen en het toch zoo heel jammer zouden vinden als de Zondagsbode zou moeten opgeheven worden. Hem, die zich met 1 Jan. abonneert, worden de nog resteerende 4 maanden van dezen jaargang voor slechts een kwartaal in rekening gebracht, derhalve voor 50 cents. DE REDACTIE. Ned. Herv. Gem. Zondag 6 Jan. 1918. Zandvoort: v.m. 10V4 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Doopsbediening.) 's av. 6Y2 uur Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 's av. 6V2 uur: Geen dienst. Een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. Gal. 65. Een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. Deze woorden, om het even in welk verband en met welke toepassing zij door den Apostel geschreven zijn deze woorden, op zich zelf genomen, kunnen ook naar waarheid op het gemeen levenslot der menschenkinderen toegepast, en vrijelijk door ons als voorzegging van hetgeen waar wij ook dit jaar staat op mogen maken, verstaan worden. Van het vele waarop wij hopen, waarnaar wij haken, dat onze beste vrienden ons toewenschen, zal mogelijk weinig komen maar zeker is het, dat een iegelijk van ons een pak, en zijn eigen pak, zal te dragen hebben. Is dit te zeggen, dat het menschelijk leven voor niemand onzer ook nog iets anders zijn kan dan het dragen van een pak Neen maar het is elkander te herinneren, dat voor niemand die leeft een jaar voorbijgaat zonder zorgen, zonder bezwaren, zonder iets dat drukt, pijnlijk, smartelijk, moeilijk valt, en dat dit ook veel en velerlei wezen kan dat over het algemeen, elk huis zijn kruis, ieder hart zijn wonde heeft. Helaas 1 wij kennen de reden waarom dit zoo is en niet anders zijn kan. Indien er geen zonden waren, er zouden geen wonden zijn maar deze wereld, die een wereld van zonde is, is uit heilige oorzaken en met heilige oogmerken een wereld van leed van leed. waarin ieder menschenkind, d.i. ieder zondaar, zijn deel krijgt. Het zou niet rechtvaardig zijn, het zou ook niet gelukkig zijn, indien iemand onzer daarvan werd verschoond. Het pak, dat den eenen wordt opgelegd, zal ook dit jaar van het pak, hetwelk den ander te dragen gegeven wordt, verschillen. In gewicht niet slechts, maar ook in inhoud. Voor dezen zal het zwaarder zijn dan hij zich beloofde voor genen lichter dan hij gemeend had te moeten vreezen voor menigeen zeker geheel anders dan hij had kunnen denken. Maar wie had het gepakt en geschikt Wie afgewogen Wie het toebedeeld en opgelegd Wie dan de opperste wijsheid, de heiligste liefde? Wie dan God, die een iegelijk kent God, die voor allen met alles zijn doel heeftGod, die ons aller geluk, maar eeuwig geluk beoogt. Dat een iegelijk dit geloove, die het weet. Dat niemand dit een oogenblik vergete, die het gelooftdat, wat eens iegelijks pak, ook dit jaar, voor hem moge inhebben, en hoe zwaar het moge zijn, niemand onzer vrage waarom mij dit ook nog dit wederom dit tenzij dan dat hij zich zelve ant woordde omdat gij die zijt, die dit, ook nog dit, wederom dit noodig hebt voor hetgeen God met u voor heeft, en gij boven alles en tot eiken prijs wenschen moetuw toebren ging, uw opleiding, uw vorming en voorbereiding voor het W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGER1NG, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispeljk sar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1