Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 37 ZONDAG 13 Januari 1918 6de Jaargang. BERICHT. Predikbeurten. Wegwijzers en niets meer DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels T 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Op het verzoek om vrijwillige verhooging van den abonnements prijs yan dit blad, gedaan met 't oog op de stijgende papier-prijzen en de verhoogde loonen, hebben slechts enkele abonnés gunstig geantwoord de overigen reageerden er volstrekt niet op. Dat niet zeer velen ons met hun toezegging ver blijdden, schrijven wij toe aan nalatigheid hunner zijds. Men is niet onwillig iets meer te betalen, maar men stelt de mededeeling zijner bereidheid uit. Dringend vragen wij ons spoedig te melden of men aan ons verzoek wil voldoen. De nieuwe jaar gang begint eerst met Mei, maar nü reeds moeten wij weten of de Zondagsbode kan voortgezet of gestaakt moet worden over enkele maanden. Aan hen die zich nü abonneeren, worden de 31/2 maand van den loopenden jaargang slechts voor 3 maanden, ad. f 0.50 berekend. DE REDACTIE Ned. Herv. Gem. Zondag 13 Jan. 1918. Zandvoort: v.m. \0l/4 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. 's av. 67» uur Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. P. BLAAUW, Predt. Dir. v. h. Diaconessenhuis te Haarlem. 's av. 6Va uur, in de Chr. School, Mevr: HOFMAN, met lichtbeelden van Posso. Zij zeiden tot hemte Bethlehem, in Judea gelegen. Matth.2:5. Wie spreken hier? De overpriesters en schriftgeleerden des volks. Zij geven Herodes een antwoord op zijn vraag, waar de Christus zou geboren worden, ontroerd als hij is door de komst der wijzen uit het Oosten met hun „waar is de geboren koning der Joden want wij hebben gezien zijn ster in het Oosten en zijn gekomen om hem te aan bidden". De overpriesters en schriftgeleerden zijn uitstekend op de hoogtezij zijn zeer bijbelvast en kennen de profetieën van buiten. Om een antwoord op de vraag des konings zijn zij dan ook volstrekt niet verlegen en oogenblikkelijk halen zij het bekende woord van Micha aan, dat thans ook de zondagsschoolleerlingen op het Kerstfeest weten op te zeggen „Gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda want uit u zal de Leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal". Het antwoord is dus eenvoudig de Christus zal te Bethlehem geboren worden. Den wijzen wordt dit antwoord overgebracht en terstond reizen zij naar Bethlehem heen en vinden het kindeke met Maria zijn moederen nedervallende bidden zij het aan, en hun schatten opengedaan hebbende, brengen zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En wat doen de schriftgeleerden en overpriesters, de geestelijke leidslieden des volks Gaan zij ook naar Bethlehem om te zien of het waar is dat de Messias, hun Messias, geboren is? Neen, zij blijven rustig te Jeruzalem en trekken zich verder van de zaak niets aan. Wegwijzers, handwijzers zijn zij, die zeer juist de richting aangeven, zoodat de reiziger die naar hen luistert en hun aanwijzingen volgt, niet dwalen kan, maar zeiven gaan zij niet mede, zij blijven op de plaats rust. Zijn zij niet het beeld van velen in alle tijden, ook in onzen tijd? Men weet dat men een zondaar is. men heeft het immers geleerd men kent den weg der zaligheid ook Jezus Christus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken en die in Hem gelooft heeft het eeuwige levendat heeft men ook geleerd. Maar om nu als zondaar tot den Heiland te gaan, daartoe komt men niet. Men is tevreden met wegwijzer, handwijzer te zijn. Dit is een hoogst ernstige zaak, in het bijzonder voor predikanten en allen die geroepen zijn het Evangelie te verkondigen. Heerlijk is het anderen tot wegwijzer naar Christus te mogen dienen, maar vreeselijk om zelf achter te blijven. Anderen te prediken en zelf verwerpelijk te worden En zulk een getuigenis, dat buiten het hart omgaat en niet meer is dan een van buiten geleerde les, heeft weinig kracht. Weinig kracht. Hoort men niet veel ouders die over W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGER1NG, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk ■ar Speciale inrichting voor bot stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1