Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaai en Overveen BERICHT. Altijd blijde. No. 38 ZONDAG 20 Januari 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaai f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Gedurig wordt ons de vraag gedaan waarom wij, ter verzekering van het voortbestaan van dit Blad, den abonnements prijs maar niet eenvoudig ver- hoogen Dat doen immers alle bladen Maar de Zondagsbode zou op deze wijze ontrouw worden aan zijn bedoeling. Het is ons niet om winst te doen en graag werken wij pro Deo. Schiet er een batig saldo over, dan zouden we dat niet zelf opstrijken, doch voor eenig goed doel be schikbaar stellen. Wij zouden, om zoovelen moge lijk in de gelegenheid te stellen zich te abonneeren, den abonnements-prijs juist liever verlagen. Dit kan echter niet, tenzij een groot aantal abonné's zélf hun abonnements-prijs vrijwillig verhoogen. Voor velen zal dit geen bezwaar zijn. Als zij nu maar even van hun goeden wil blijk willen geven door ons 'n briefkaartje te zenden dat ze ons willen helpen. Wacht daarmede s. v. p. niet, maar doet het nü DE REDACTIE. Ned. Herv. Gem. Zondag 20 Jan. 1918. Zandvoort: v.m. 101/, uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Avondmaalsviering, 'sav. 67a uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaai: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 'Sav. 6V2 uur: de heer K. KOOPMAN. Verblijdt U te allen tijd. 1 Thess. 5 16. Er zijn van die uitspraken in den bijbel, die ons telkens weer verbazen en waarvan wij innerlijk denken „hoe is 't mogelijk, dat ze geschreven zijn!" Tot dezulke behoort ook het verblijdt U te allen tijd. Hoe kan men dat nu doen Men kan iemand vermanen tot orde, tot plichtsgetrouwheid, men kan iemand troosten PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting in smart, opbeuren in droefheid, maar men kan iemand toch niet bevelen zich te allen tijde'te verblijden. Blijd schap kan men niet dwingen ze is een geestesgesteldheid, die spontaan uit ons gemoedsleven moet opbloeien. Men kan geen vreugde bezitten omdat een ander ons toeroept „gij moet vreugde hebben". In deze sfeer heerscht geen dwang, hier zijn wij in het land der vrijheid, in de spon taneïteit, die zich nimmer door wetten laat binden. Maar wist de apostel dan wel wat hij schreef Kan men dan tegen een rouwdragende zeggen „verblijdt U" Kan men een zware kranke toeroepen „verblijdt U" Kan men iemand die in doodsgevaar verkeert bemoedigen met „verblijdt U" Dat gaat immers niet. En toch schrijft de apostel nog wel verblijdt U te allen tijd. Dus niet alleen in dagen van vreugde maar in alle tijden des levens Wonderlijk dit woord. Het is ons, of het al minder tot ons zegt en of het, hoe meer wij er over gaan nadenken, steeds verder van ons af komt te staan. Wij zijn menschen, on derhevig aan de wisselende invloeden van weer en wind, ook op geestelijk gebied, en kunnen ons zieleleven maar niet dwingen tot blijdschap, als het daar binnen stille donkere nacht is en rouw en droefheid hun intrede hebben gedaan. We rekenen dus maar niet met dit woord en doen alsof het nooit geschreven werd. Blijdschap ten allen tijde is een tegenstrijdigheid en voor ons niet van toepassing. We leggen den bijbel dus weg en doen alsof dit woord niet geschreven werd, en dan is het juist, of deze gedachte ons niet weer loslaat en of we al door hooren klinken het lied der blijdschap, dat ook in onze levens zou moeten wezen. En het smart ons dat het er niet is, zelfs niet gedurende de kleinste helft van ons bestaan. Ja, het heeft er zelfs den schijn van, alsof wij meer gedrukt door het leven gaan, dan de kinderen dezer eeuw, alsof de wereld donkerder wordt, naarmate wij God meer leeren kennen. Vaak heb ik 't iemand hooren zeggen „vroeger was je zoo vroolijk, en sinds je vroom bent ge worden, is er zoo iets anders over je gekomen, je bent zoo stil en je natuurlijke vreugde is geweken". Een Christen moest blijde zijn ten allen tijd en op een buitenstaander maakt hij juist den indruk van zijn natuur lijke vreugde ingeboet te hebben met .zijn overgang tot 't christendom. Waar zit hier toch de moeilijkheid Zou het niet deze wezen, dat er in 't geestelijke leven trappen te doorloopen zijn, die men slechts langzaam kan bestijgen, en niet dan na veel worsteling en veel gebed De natuur lijke mensch begrijpt niet de dingen die des Geestes zijn W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk sav Speniale inriebting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen, -«f R E D A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaai Mej Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1