Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen BERICHT. Waar is uw kind? No. 39 ZONDAG 27 Januari 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal elders (franco) Afzonderlijke nummers0.05 f 1.50 2.50 R E 3D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regels/"0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Het verzoek om vrijwillige verhooging van den abonne mentsprijs is door 45 abonnés ingewilligd. Wij ont vingen daarvan mededeeling van 8 abonnés te Aerden hout, 3 te Amsterdam, 2 te Bloemendaal, 1 te 's- Gravenhage, 1 te Heemstede, 8 te Haarlem, I te Hilversum, 1 te Overveen, I te Santpoort, 2 te Utrecht, 1 te Wassenaar en 15 te Zandvoort. Bovendien schonk „Een Buitenman" een gift en waren H.H. Kerkvoogden der Herv. Gem. te Zandvoort, overwegende dat door den Zondagsbode ook menig kerkelijk belang wordt gediend, zoo vriendelijk eene subsidie te geven. Of 't voortbestaan van dit Blad nu is verzekerd Ja, als zij, die voor 'n vrijwillige prijs-verhooging in de termen vallen en zich nog niet opgaven, daar mede nu niet langer wachten. DE REDACTIE. Ned. Herv. Gem. Zondag 27 Jan. 1918. Zandvoort: v.m. 101/4 uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. 's av. 71/,, uur: Uitvoering „Immanuël". Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. (H. Avondmaal). 'S av. 6V2 uur de heer K. KOOPMAN. Zij zochten hem onder de magen en onder de bekenden. Lukas 2 vs. 44b. Jozef en Maria keeren met hun twaalfjarigen zoon, dien zij samen tempelwaarts begeleidden, na afloop van het gevierde Paaschfeest huiswaarts. Plotseling zien de ouders elkander ontsteld aan en de een vraagt den ander „waar is Jezus Ongemerkt is hij uit hun gezelschap geraakt en waar ze ook navraag naar hem doen, nergens ontdekken zij den knaap. Wat zullen zij nu beginnen? Zullen zij maar doorloopen, in 't vertrouwen dat hij wel volgen zal Maar hem kan toch ook wel 'n ongeval zijn overkomen. Misschien zoekt hij vader en moeder wel, angstig dat hij hen verloren heeft. Neen, het ouderhart is niet gerust, zij moéten weten waar hij is gebleven. Er zit niets anders op dan ijlings terug te keeren op hun schreden. Met 'n enkel woord stellen zij hun mede-reizigers op de hoogte van het geval en, na hen gegroet te hebben, gaan Jozef en Maria met haastigen tred weer den weg op dien ze afkwamen, navraag doende bij kennissen en vrienden die ze ontmoetten, of iemand ook hun kind had gezien. Alles tevergeefs. Eerst na drie dagen vinden zij hem. Hij was achtergebleven in den tempel. Is It wonder dat zijne moeder dan uitbarst in de klacht „Kind, waarom hebt gij ons zóó gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht" Treft het verwijt, door de moeder tot haar zoon gericht, niet minder hem, dan haar en haar man Jezus is toch nog maar 'n kind. Hadden zijn ouders niet beter op hem moeten letten en er zich, voor en gedurende hun terugreis, van moeten verzekeren dat hun zoon zich bij hen bevond? Welk een grove onachtzaamheid dat zij hem niet onmid dellijk hebben gemist Zij hebben blijkbaar totaal niet naar hem omgezien. Eerst na drie dagen 'vinden zij hem in den tempel. Zeker, de knaap had uit zichzelf bij vader en moeder moeten blijven. Maar dezen hadden 't daarop niet mogen laten aankomen. Zij hebben zich kennelijk meer gelegen laten liggen aan hun reisgezelschap, dan aan hun kind. Best te begrijpen dat Maria, in haar blijdschap dat zij den verlorene eindelijk ontdekt heeft, toch niet enkel blij is. Zooveel angst heeft zij uitgestaan, dat haar eerste woord tot Jezus eene bestraffing inhoudt. Wie gejaagd en vermoeid is, is licht onbillijk in zijn optreden. We zullen er de moeder geen verwijt van maken. Toch niet haar zoon is de schuldige, maar zij is 't, zij en haar man. Zoo schijnt het. Maar inderdaad treft den ouders toch geen blaam. Lukas zegt uitdrukkelijk dat Jozef en Maria meenden „dat hij in 't gezelschap op den weg was". Welk gezelschap Zij zochten hem „onder de magen en onder de bekenden". Zij verkeerden dus in de vaste, overtuiging dat hun kind goed bezorgd was. Zij hadden hem niet vergeten. Zij dachten dat hij achter hen aan kwam, samen met familieleden en vrienden. En nu kunnen wij wel zeggen dat zij zich dan maar beter op de hoogte hadden behooren te stellen van de rechtmatigheid hunner meening, maar er is reden ge noeg voor ons om aan te nemen dat zoo'n zorgvuldige moeder als Maria was, goeden grond had om te vermoeden W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk Speciale inrichting voor het stoomeo van Dekens, Bedden en Matrassen, -mm

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1