Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen fir No. 40 ZONDAG 3 Februari 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. Het Model. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED AO T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERL1NGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer„010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 3 Febr. 1918. Zandvoort: v.m. I01/,, uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Extra collecte voor de kerk. 's av. 6'/o uur". Geen Dienst. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. VAN DER GIESSEN, Predt. te Rotterdam, 'sav. 6Vs uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. Want zie, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is. Hebr. 85b. „Niemand kan veel van zijn leven maken, zegt Drum mond ergens, die geene zeer nauwkeurige opvatting heeft van hetgeen waarvoor hij eigenlijk leeft". Dit is volkomen duidelijk. Evenals volkomen duidelijk is, dat niemand veel van een huis terecht brengt, die niet zeer nauwkeurig het bouwplan kent, waarnaar hij bouwen moet. Daarom heeft God ook aan Mozes, wanneer Hij hem beveelt een huis voor Hem te bouwen, waar Israël God aanbidden kan, eerst het bouwplan laten zien, waarnaar hij bouwen moet. God heeft hem „de afbeelding" er staat eigenlijk de type, het model getoond, waarnaar hij alles maken moet. Heel de tabernakel heel het heilig dom is aan Mozes getoond op den berg, waar God hem ontboden had. En' zoo is, wat Mozes maken moet, nog wat anders dan een tabernakel van menschelijke vinding, een tent der sa menkomst voor de gemeente, van menschelijke makelij. Wat Mozes maken moet is afbeelding van een hemelsch ideaal.. Zouden wij hetzelfde niet kunnen zeggen van ons leven? Ge moogt uw leven niet bouwen zonder nauwkeurig bouw plan. Zoodat ge weet, wat ge er van maken moet. En wat ge er van maken moet, is niet aan uw eigen bedenken overgelaten. Maar het moet de verwezenlijking zijn van een goddelijk plan met u. Ik weet niet, wat ge van uw leven denkt. Misschien is, wat ge denkt van uw leven, niet zoo heel vroolijk. Ook niet zoo heel tevreden. Laat er dan dit licht eens op schijnen „zie, dat gij het alles maakt naar het model, dat u op den berg getoond is". Zooals de tabernakel geen zinledig maaksel mag zijn, maar het trouwe beeld van een goddelijk plan, zoo moet het ook wezen met uw leven. Zooals de tabernakel de verwezenlijking was van een goddelijke heerlijkheids gedachte, zoo moet het ook wezen met uw leven. Ik zeg niet, dat uw leven zoo is. Maar het kan. En het moet. Zie toe, dat gij het alles maakt naar het model d.i. naar Gods ideaal dat u getoond is. Wanneer ge 't zöö gaat zien, denkt ge dan niet anders over uw eigen plannen, die ge zoo netjes in elkaar zet, en waarvan ge, ook als ze prachtig gelukten, toch achteraf moet erkennen, dat ze fout waren Wanneer ge 't zöö gaat zien, ziet ge dan niet met ander oog het legkaartachtige in uw leven, dat zoo wanhopig kan maken Wonderlijk zoo'n legkaart, met al haar grillige stukjes en vormlooze vormen. Maar weet ge, wat nog won derlijker is 't Is dit, dat we geen oogenblik twijfelen, of al die grillige stukjes vormen één goed-passend geheel. Daar lijkt het toch niet veel op. Al die kleuren zoo ver schillend. Al die lijnen zoo afgebroken. Al die vormen zoo onvoltooid. Toch zijn we overtuigd, dat ze tesamen een eenheid zijn. 't Behoort alles bij elkaar, 't Past precies in elkander. En met die zekerheid gewapend gaan we passen en schikken, leggen en verleggen, totdat die ordelooze massa stukjes als geordend geheel voor ons ligttotdat het model, waarnaar alles gemaakt werd, is nagemaakt. Dat vraagt veel van ons geduld, en van onze scherp zinnigheid. t Is soms om wanhopig te worden. Wie niet van volharden weet, geeft 't op. Maar we willen 't vinden. Want dat kan. En we kunnen het vinden. Want al dat verwarde is toch één geheel. Als we dat van ons leven ook eens steviger geloofden. En blijmoediger vasthielden. Ik zeg niet. dat we terstond vinden waar en hoe elk deel past. Maar 't wordt toch wel heel anders, als de ze kerheid er is, dat al dat verstrooide, uiteenliggende, raad selachtige bij elkander hoort. Stukken van een geheel. Deelen van een levensplan. Ineengevoegd waar elk behoort, wordt 't één stuk heerlijkheid. Zoo kan het worden. Maar nooit zonder inspanning. Nooit zonder geduld en volharding. Nooit zonder strijd. Ik kan begrijpen, dat Elia, als 't al te legkaartachtig wordt, op de vlucht slaat. En zegtnu is t genoeg geweestlaat mij sterven, Heer. Maar ik begrijp öök, dat 't hem geweigerd wordt, 't Was nog niet af, zijn of beter Gods levens plan. „Zie toe, dat gij alles maakt naar het model, dat u getoond is". Zoo kan het worden. Want wie heeft het model van den tabernakel gemaakt, dat aan Mozes getoond werd Dat deed God. Wie heeft het model gereed gemaakt, waarnaar wij ons leven hebben op te bouwen W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorteo Dames- eo Heeren-Garderobe ving en onberispelijk aar Speciale inrichting voor bet stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1