Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 41 ZONDAG 10 Februari 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. Een verscheurde en verbrande profetenrol. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R. E 3D A O T X E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SA AF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regels0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen Ned. Herv. Gem. Zondag 10 Febr. 1918. Zandvoort: v.m. 10V4 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. 's av. 6 Vj uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 3e liturgie, 's av. 6Va uur de Heer K. KOOPMAN. En het geschiedde als Jehudidrie stukken of vier gelezen had, ver sneed hij ze met een schrijvers mes en wierp ze in het vuur dat op den haard was, totdat de gan- sche rol verteerd was. Jeremia 3623 Een droevige geschiedenis, die ons in het zes en dertigste hoofdstuk van Jeremia verhaald wordt. Op bevel van God had de profeet al de woorden die Jehova tot hem gespro ken had over Israël en Juda en over al de volken, opge schreven. Die woorden van waarschuwing en vermaning en van het naderend oordeel moesten worden voorgelezen in den tempel op een vastendag, opdat al het volk ze zou hooren misschien zouden zij zich bekeeren van hun boozen weg eer het te laat was. Aldus geschiedde. Baruch, de zoon van Neria, de schrijver, die gewoon was Jeremia's woorden uit zijn mond op te teekenen, deed ook nu alzoo en schreef ze op een rol des hoeks, waarmede hij op bevel van den profeet die zelf dien dag verhinderd was naar den tempel ging en ze „aan de deur der nieuwe poort voor de ooren des ganschen volks" voorlas. Michaja, een dergenen die ze gehoord had, was er zeer door getroffen en begaf zich naar het koninklijk paleis, waar de vorsten vergaderd waren, aan wie hij de woorden van Jeremia bekend maakte. Dezen zonden terstond een boodschap tot Baruch om met de rol ook bij hen te komen, en toen hij gekomen was zette hij zich op hun uitnoodi- ging neder en las ook hun de woorden van den profeet voor. De vorsten verschrikten zeer en zeiden „Voorzeker zul len wij al deze woorden den koning bekend maken, maar beducht voor den toorn des konings, die wellicht over den profeet zou losbranden, spoorden zij Baruch aan zich met Jeremia een tijdlang te verbergen. Daarna gingen zij met de rol tot den koning. Jojakim, de toenmalige koning, was helaas een gansch ander man dan zijn vader Josia geweest was. Deze laatste, een der vroomste koningen die ooit over Juda geregeerd hebben, zou terstond Jeremia hebben doen ontbieden en zich met zijn volk voor den Heer hebben verootmoedigd, opdat, zoo mogelijk, het oordeel nog werd afgewend. Niet alzoo Jojakim. Wel verre van zich te verootmoedigen of zelfs over de woorden van den profeet ook maar eenigs- zins te verschrikken, gelijk de vorsten gedaan hadden, ge bood hij dat de rol vernietigd zou worden. Hij nu zat, zoo lezen wij, in het winterpaleis en er was een vuur op den haard aangestoken. „En het geschiedde als Jehudi dien de koning ontboden had om als voorlezer dienst te doen drie stukken of vier gelezen had, dat hij ze met een schrij versmes versneed en ze in het vuur wierp dat op den haard was, totdat de gansche rol verteerd was in het vuur dat op den haard was". Droevig schouwspel, misdadige handeling. Een schouw spel en een handeling die in den loop der eeuwen meer zijn vertoond, herhaaldelijk zijn bedreven. Hoe vaak is het niet voorgekomen in de dagen der vervolgingen door de romeinsche keizers, dat de heilige boeken die de christenen op straffe des doods moesten overgeven, op last der over heid verbrand werden. Hoe vaak ook heeft later het pause lijk Rome deze misdaad van het heidensche Rome nage volgd en de Bijbels en Testamenten die in de volkstaal waren gedrukt en uitgegeven, ten vure gedoemd. En die misdaden behooren niet tot het verre verleden en de dagen der inquisitie alleen, maar worden nog in onze dagen be dreven. Men vrage maar eens in Vlaanderen, in Oostenrijk, in Spanje en Portugal wat de priester met Bijbel of Tes tament van het Bijbelgenootschap doet, wanneer hij zulk een exemplaar, door een colporteur uitgedeeld, in handen kan krijgen Wat doen wij met de Heilige Schriften, met onze Bijbels en Testamenten? Verscheuren wij ze? Verbranden wij ze Dat zij verreIk geloof dat een protestant in Nederland, al is hij misschien ook diep gezonken in allerlei zonden, toch niet licht er toe zou komen een Bijbel of Testament te verscheuren en in het vuur te werpen. De oude eerbied voor den Bijbel zit er nog te diep in. Maar wat doen wij er dan mede Blijven zij in onze kast liggen of komen zij ook in onze handen enlezen wij er in En indien wij er in lezen, doen wij dat geregeld of maar nu en dan Een kerkboek met sloten die des Zondags slechts ontsloten worden, is wel mooi, maar een Bijbel die door het lezen gesleten is, is veel mooier. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo verft alle soorten Dames- ee Heeren-Garderobe vlag en onberispelijk ■ar Speciale inrichting voor het sloomen van Dekens, Bedden en Matrassin.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1